Pārlekt uz galveno saturu

Kompensācija par blakusparādību radīto kaitējumu

Informācija ārstniecības personām

Kompensācija par Covid-19 vakcīnu blakusparādību radīto kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai

Pacientam ir iespēja pieteikties kompensācijai, ja vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību rezultātā cilvēkam radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai.

Ja pie Jums vēršas pacients vai tā likumiskais pārstāvis, kurš vēlas iesniegt kompensācijas pieprasījumu Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) par Covid-19 vakcīnu blakusparādību radīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai, viņam būs nepieciešams arī Jūsu kā ārsta slēdziens par pacienta dzīvībai vai veselībai radušos kaitējuma iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību. 

Ja Jūs uzskatāt un sasaistāt, ka pacienta veselībai vai dzīvībai radītajam kaitējumam, kas bijis vismaz 26 nedēļas, ir iespējama cēloņsakarība ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, tad šādā gadījumā ZVA lūdz Jūs  aizpildīt šo veidlapu (pieejama šeit).

Ārsts, sniedzot slēdzienu, savas aizdomas par blakusparādības iespējamo saistību ar Covid–19 vakcīnas lietošanu pamato ar izmeklējumu rezultātiem, analīzēm un nāves gadījumā – arī autopsijas datiem. 

Ārsta slēdziens ir nepieciešams, lai ZVA speciālisti varētu uzsākt izvērtēt pacienta iesniegto iesniegumu kompensācijai. ZVA speciālisti vērtēs ziņotās blakusparādības iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnu.

Ja Jūs nevarat izsniegt pacientam kaitējuma kompensācijai nepieciešamo ārsta slēdzienu (piemēram, tādēļ, ka neesat bijis iesaistīts pacienta veselības traucējumu ārstēšanā, par kuriem viņš vēlas pieprasīt kaitējuma kompensāciju), iesakiet pacientam vērsties pie ārsta speciālista, kurš ir veicis viņa ārstēšanu un var izsniegt nepieciešamo ārsta slēdzienu.

Uzziņai:


Kas var pieteikties kompensācijai?


Pacients, pacienta pilnvarotā persona, likumiskais pārstāvis vai mantinieks.

 

Kādos gadījumos iedzīvotājs var vērsties pēc kompensācijas?

Kompensācijas saņemšanai var pieteikties, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

  • blakusparādība ir norādīta vakcīnas zāļu aprakstā (pieejams www.zva.gov.lv -> klikšķinot uz sānā esošās sadaļas “Zāļu reģistrs”, ievadot vakcīnas nosaukumu);
  • vakcinācija veikta Latvijā ar kādu no Eiropas Savienībā reģistrētajām vakcīnām;
  • personai pēc vakcīnas saņemšanas ir radies smags[1] vai vidēji smags[2] kaitējums, kas izpaudies kā paliekoši vai ilgstoši  (vismaz 26 nedēļas) veselības traucējumi, un ārsts to saista ar Covid–19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.

 

Kā pacients var pieteikties kompensācijai?

Pacientam ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas ir pieejama ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai'' -> Zāles -> Vakcīnas pret Covid-19 > Kompensācija par blakusparādību radīto kaitējumu”. Aizpildītam un parakstītam iesniegumam jāpievieno:

  • ārsta slēdziens (veidlapa pieejama šeit)  par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību un pacienta dzīvībai vai veselībai radušos kaitējumu;
  • medicīniski dokumenti, kuri apliecina radušos kaitējumu veselībai vai dzīvībai, piemēram, diagnostisko izmeklējumu rezultātus, analīzes u.c.;
  • nāves gadījumā jāiesniedz patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai tiesu medicīnas eksperta atzinums.

> Iesniegums un pievienotie dokumenti pacientam jāsūta ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv (iesniegumam jābūt parakstītam, izmantojot e-parakstu). Ja pacients ir e-adreses lietotājs, saziņai aicinām izmantot e-adresi.
> Papīra formātā parakstītu iesniegumu pacientam ir jasūta ZVA pa pastu vai var iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā, 11. kabinetā (adrese: Jersikas iela 15, Rīga).

 

Kādēļ pacientam jāaizpilda iesniegums, lai pieprasītu kompensāciju, ja par blakusparādību jau ir paziņots ZVA?

Blakusparādību ziņošanas mērķis ir uzraudzīt zāļu lietošanas drošumu un ar zāļu lietošanu saistītu risku noteikšana. Blakusparādību ziņojumos pacients bieži nav identificējams. Blakusparādību ziņojumu izvērtēšanas rezultātā var tikt papildinātas lietošanas instrukcijas, zāļu apraksti vai sniegta informācija zāļu lietošanas risku novēršanai.
Savukārt kompensācijas iesnieguma izvērtēšanā tiks vērtēta arī iespējamā cēloņsakarība starp pacienta veselībai vai dzīvībai radušos smagu vai vidēji smagu kaitējumu un Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.

 

Informatīvais materiāls ārstniecības personām “Kompensācija par Covid-19 vakcīnu blakusparādību radīto kaitējumu pacienta veselībai un dzīvībai”.  (Publicēts 12.05.2022.)


Papildu informācijai

Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 812 ''Noteikumi par kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai''


[1] Smags kaitējums – paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku būtisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes ierobežojumu vai zudumu un ir tieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, un atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 812 1. pielikumā norādītajām pazīmēm, vai nāve;
[2] Vidēji smags kaitējums – ilgstoši veselības traucējumi, kas izraisa daļēju (arī neatgriezenisku) pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes ierobežojumu un ir tieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, un atbilst Ministru kabineta Noteikumu Nr. 812 1. pielikumā norādītajām pazīmēm.