Pārlekt uz galveno saturu

Ziņojumu statistika

Latvijā     novēroto     zāļu     blakusparādību datubāzi   Zāļu valsts aģentūra (ZVA)   veido   kopš   2001.   gada,   un   kopš   2004.   gada   ziņojumu   informācija   tiek   nosūtīta   arī   uz   Eiropas   Savienības   datubāzi   EudraVigilance zāļu jaunu risku identificēšanai. Ik  gadu  ZVA  veic  informācijas  analīzi  Latvijas  datubāzē,    tostarp    par    ziņošanas    aktivitāti  Latvijā.

2017.  gadā  saņemto  zāļu  blakusparādību  ziņojumu skaits ir palielinājies līdz 588.  Saistībā ar EudraVigilance  jaunās  ziņošanas  sistēmas   ieviešanu   2017.   gadā,   kas   noteikta   Eiropas   normatīvo  aktu  līmenī,  pieaudzis  reģistrācijas  apliecības īpašnieku sniegto ziņojumu skaits.

Zāļu blakņu ziņojumi 2011-2017

 

No ārstiem un farmaceitiem tika saņemti 49 ziņojumi.  Arī  Slimību  profilakses  un  kontroles  centrs  ir  sniedzis  34  ziņojumus  par  vakcīnu  blaknēm.

Par vienu un to pašu blaknes gadījumu var tikt saņemti vairāki ziņojumi, jo viens un tas pats vai cits ziņotājs var iesniegt papildu ziņojumus. Tādēļ nozīmīgs rādītājs ir blakņu klīnisko gadījumu skaits, par ko ZVA konkrētā gadā ir ziņots. Klīnisko  gadījumu  skaits,  par  ko  ir  paziņots  Zāļu  valsts  aģentūrai,  2017.  gadā  palielinājies līdz 468.

Zāļu blakņu klīniskie gadījumi 2011-2017

 

Lai ikviens varētu iegūt datubāzē EudraVigilance  publicēto informāciju, Eiropas Zāļu aģentūra šo informāciju ievieto mājaslapā www.adrreports.eu.