Pārlekt uz galveno saturu

Pašvaldību tiesības atvērt aptiekas

Pašvaldību iniciatīvas vispārēja tipa aptieku atvēršanā

 

Pašvaldībai tiesības atvērt vispārēja tipa aptieku ir tikai noteiktos normatīvos aktos paredzētajos gadījumos. Pašvaldībām ir arī tiesības veicināt aptieku atvēršanu vai pārvietošanu savas administratīvās teritorijas daļās, kurās nepieciešams uzlabot farmaceitiskās aprūpes pieejamību, ar tiesību normās paredzētu īpaši organizējamu konkursu palīdzību.

 

Ja apdzīvotā vietā ir teritorijas, kur 3 kilometru rādiusā nav vispārēja tipa aptiekas

Pašvaldības darbības:

 • izvērtē farmaceitiskās aprūpes pieejamību (piemēram, pētījums, nepieciešamības pamatojums, lēmums),
 • iesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) iesniegumu, kurā norāda nepieciešamības pamatojumu, izvēlētās farmaceitiskās darbības vietas atbilstību attiecīgajam kritērijam,
 • pēc ZVA pozitīva atzinuma saņemšanas (ZVA pārbauda pašvaldības sniegto informāciju atbilstoši ZVA rīcībā esošajai informācijai un 15 dienu laikā sniedz pozitīvu apliecinājumu vai pamatotu noraidījumu) savā interneta vietnē izsludina konkursu jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai šajā apdzīvotās vietas daļā,
 • informē ZVA par pretendentu iesniegumu reģistrēšanas kārtas numuriem,
 • informē ZVA par konkursa noslēgšanās dienu un konkursa uzvarētāju, kuram ir tiesības iesniegt iesniegumu ZVA jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai attiecīgajā teritorijā (farmaceitiskās darbības vietā),
 • tikai tad, ja 30 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas tajā nav pieteicies neviens komersants vai arī ja 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanās dienas konkursa uzvarētājs ZVA nav iesniedzis Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai, pašvaldībai ir tiesības pašai iesniegt augstāk minēto iesniegumu pašvaldības aptiekas atvēršanai (skat. sadaļu: “Jauna aptieka”).

Konkursa nolikumā iekļaujamie kritēriji:

 • pieteikšanās termiņš – 30 dienas,
 • ja pieteikušies vairāki komersanti ar vienādu pakalpojumu klāstu un darbības uzsākšanas laiku (darba laiku), priekšroka iesniegt ZVA iesniegumu jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai ir pretendentam:
  • kuram nav vispārēja tipa aptiekas licences;
  • kuram no visiem pretendentiem ir vismazākais vispārēja tipa aptieku licenču skaits konkrētā apdzīvotā vietā;
  • ja visi citi kritēriji ir vienādi, kurš pirmais reģistrējies (pieteicies) konkursam.

Šādi izveidotu aptieku aizliegts pārvietot!

 

Ja konkrētā apdzīvotā vietā nav nevienas vispārēja tipa diennakts aptiekas (strādā visu diennakti)

Pašvaldības darbības:

 • izvērtē farmaceitiskās aprūpes pieejamību saistībā ar diennakts aptiekas neesamību konkrētajā apdzīvotā vietā,
 • iesniedz ZVA iesniegumu, kurā norāda apdzīvoto vietu, kurā nepieciešam aptieka, kas strādātu visu diennakti,
 • pēc ZVA pozitīva atzinuma saņemšanas (ZVA pārbauda pašvaldības sniegto informāciju atbilstoši ZVA rīcībā esošajai informācijai un 15 dienu laikā sniedz pozitīvu apliecinājumu vai pamatotu noraidījumu) savā interneta vietnē izsludina konkursu par to, kura no attiecīgajā apdzīvotajā vietā esošajām aptiekām uzsāks veikt speciālās darbības nosacījumu – strādā visu diennakti,
 • informē ZVA par pretendentu iesniegumu reģistrēšanas kārtas numuriem,
 • informē ZVA par konkursa noslēgšanās dienu un konkursa uzvarētāju, kuram ir tiesības iesniegt iesniegumu ZVA spēkā esošas vispārēja tipa aptiekas licences pārreģistrēšanai sakarā ar speciālās darbības nosacījuma strādā visu diennakti iekļaušanu licencē,
 • ja 30 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas tajā nav pieteicies neviens komersants vai arī ja 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanās dienas konkursa uzvarētājs ZVA nav iesniedzis Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” licences pārreģistrēšanai sakarā ar diennakts darba uzsākšanu, pašvaldībai ir tiesības izsludināt jaunu (atkārtotu konkursu) jaunas vispārēja tipa aptiekas, kas vienlaicīgi strādās visu diennakti, atvēršanai (šāds konkurss jārīko atbilstoši nosacījumiem, kādi noteikti konkursam saistībā ar jaunas aptiekas atvēršanu apdzīvotā vietā, kur 3 kilometru rādiusā nav vispārēja tipa aptiekas, konkursa nosacījumus papildinot ar nepieciešamību veikt diennakts darbu vismaz 3 gadus no licences saņemšanas brīža),
 • ja atkārtotajā konkursā 30 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas tajā nav pieteicies neviens komersants vai arī ja 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanās dienas konkursa uzvarētājs ZVA nav iesniedzis iesniegumu jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai, kas strādā visu diennakti, pašvaldībai ir tiesības pašai iesniegt augstāk minēto iesniegumu pašvaldības aptiekas, kas strādā visu diennakti, atvēršanai (skat. sadaļas: “Jauna aptieka” un “Speciālās darbības nosacījumi”)

 

Konkursa nolikumā iekļaujamie kritēriji:

 • konkursā piedalās tikai attiecīgajā apdzīvotajā vietā esošās vispārēja tipa aptiekas (to licenču turētāji),
 • pieteikšanās termiņš – 30 dienas,
 • ja pieteikušies vairāki komersanti, priekšroka pretendentam, kurš piedāvā ātrāku diennakts darba uzsākšanas laiku,
 • ja citi kritēriji ir vienādi, priekšroka pretendentam, kurš pirmais reģistrējies (pieteicies) konkursam.

Šādai aptiekai ir pienākums nodrošināt diennakts darbību nepārtraukti 3 gadus no licences pārreģistrēšanas (jaunas licences izsniegšanas) dienas!

      Zāļu valsts aģentūras sniegtās atbildes par aptieku izvietojuma atbilstību saskaņā ar 2011.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 8. un 9.punktu:

      2020. gada 19. jūlijā Stopiņu novada domei sniegta informācija par vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanas iespējām Stopiņu  novada Dreiliņu ciemā.

      2020.gada 27.augustā Rīgas domes Labklājības departamentam sniegta informācija par vispārēja tipa aptiekas pārvietošanas iespējām uz ārstniecības iestādi adresē: Mežrozīšu iela 43-1, Rīga.

 

Ja vispārēja tipa aptieku nepieciešams atvērt ārstniecības iestādē

Pašvaldības darbības:

 • izvērtē farmaceitiskās aprūpes pieejamību (piemēram, pētījums, nepieciešamības pamatojums, lēmums),
 • iesniedz ZVA iesniegumu, kurā norāda nepieciešamības pamatojumu pārvietot funkcionējošu vispārēja tipa aptieka uz ārstniecības iestādi,
 • iesniegumam pievieno apliecinājumu par konkrētās ārstniecības iestādes atbilstību šādiem kritērijiem:
  • tajā pēdējos trīs gadus nav funkcionējusi vispārēja tipa aptieka,
  • tajā ir vismaz 10 dažādu specialitāšu ārstu pieņemšanas kabineti ar praktizējošiem speciālistiem, kuri nodrošina pacientu pieņemšanu vismaz 20 stundas nedēļā (katrā specialitātē),
  • tajā ir nodrošināta vides pieejamība (ieeja ir piemērota iebraukšanai ar invalīdu un bērnu ratiņiem),
  • 50 metru rādiusā no tās neatrodas funkcionējoša vispārēja tipa aptieka.
 • iesniegumam pievieno ārstniecības iestādes piekrišanu vispārēja tipa aptiekas atvēršanai tās telpās un apņemšanos vismaz 3 gadus no licences pārreģistrēšanas (izsniegšanas) dienas nodrošināt aptieku ar piemērotām un atbilstošām telpās tās darbībai,
 • pēc ZVA pozitīva atzinuma saņemšanas (ZVA pārbauda pašvaldības sniegto informāciju atbilstoši ZVA rīcībā esošajai informācijai un 15 dienu laikā sniedz pozitīvu apliecinājumu vai pamatotu noraidījumu) savā interneta vietnē izsludina konkursu aptiekas pārvietošanai uz ārstniecības iestādi,
 • informē ZVA par pretendentu iesniegumu reģistrēšanas kārtas numuriem
 • informē ZVA par konkursa noslēgšanās dienu un konkursa uzvarētāju, kuram ir tiesības iesniegt iesniegumu ZVA licences pārreģistrēšanai sakarā ar farmaceitiskās darbības vietas maiņu (aptiekas pārvietošanu uz ārstniecības iestādi),
 • ja 30 dienu laikā no konkursa noslēgšanās dienas konkursa uzvarētājs ZVA nav iesniedzis Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” licences pārreģistrēšanai sakarā ar aptiekas pārvietošanu uz ārstniecības iestādi, pašvaldība uzaicina nākamo konkursā dalību ņēmušo pretendentu iesniegt iesniegumu ZVA,
 • ja arī nākamais pretendents 30 dienu laikā no pašvaldības paziņojuma nosūtīšanas brīža neiesniedz attiecīgu iesniegumu licences pārreģistrēšanai, pašvaldībai ir tiesības rīkot jaunu konkursu par aptiekas pārvietošanu uz ārstniecības iestādi.

Konkursa nolikumā iekļaujamie kritēriji:

 • konkursā piedalās tikai attiecīgajā apdzīvotā vietā esošās aptiekas (to licenču turētāji),
 • konkursā piedalās tikai tādas aptiekas,
  • kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izplatīšanu;
  • kuras nodrošina narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu, kā arī tādu zāļu izplatīšanu, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem
 • ja pieteikušies vairāki komersanti ar vienādu pakalpojumu klāstu un darbības uzsākšanas laiku (darba laiku), priekšroka iesniegt ZVA iesniegumu jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanai ir pretendentam:
  • kuras vispārēja tipa aptieka atrodas vistuvāk ārstniecības iestādei, uz kuras telpām pašvaldība ir ierosinājusi pārvietot vispārēja tipa aptieku;
  • kuram no visiem pretendentiem ir vismazākais vispārēja tipa aptieku licenču skaits konkrētajā apdzīvotajā vietā;
  • kura vispārēja tipa aptiekai ir aptiekas filiāle novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi