Pārlekt uz galveno saturu

Atļaujas

Narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu ievešana, izvešana

Ievešana (imports) – narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latviju.

Izvešana (eksports) – narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu pārvietošana no Latvijas uz citas valsts teritoriju.

Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu ievešanu (importu) un izvešanu (eksportu) drīkst veikt tikai pēc Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izsniegtas ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošas ikreizējas atļaujas saņemšanas.

 

Atļaujas narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu ievešanai, izvešanai izsniedz papīra dokumenta formā:

  • Ievešanas (importa) gadījumā klientam tiek izsniegti trīs atļaujas eksemplāri. Ja sūtījums ir no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts tiek izsniegti četri atļaujas eksemplāri;
  • Izvešanas (eksporta) gadījumā klientam tiek izsniegti divi atļaujas eksemplāri. Ja sūtījums ir uz valsti, kas nav ES dalībvalsts tiek izsniegti trīs atļaujas eksemplāri.

 

Izsniegtās importa un eksporta atļaujas eksemplārus klients saņem Zāļu valsts aģentūrā, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

Lai saņemtu iepriekš minētās ievešanas (importa) vai izvešanas (eksporta) atļaujas, zāļu ražotājam, kurš saņēmis speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropām vai narkotiskām vielām vai zālēm ir atļauta, Zāļu valsts aģentūrā ir jāiesniedz:

  • Pieteikums atļaujas saņemšanai;
  • Līdztekus izvešanas (eksporta) pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja (ja to paredz attiecīgās valsts likumi).

Pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu sūtīt ZVA izmantojot eAdresi vai uz e-pastu: info@zva.gov.lv (ievešanas (importa) gadījumā vai izvešanas (eksporta) gadījumā tikai tad, ja nav jāiesniedz importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja).

Pieteikumā norādāmā informācija noteikta likuma “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 19. pantā.

Veidlapa ''Pieteikums Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru importa/eksporta atļaujas saņemšanai''

Pēc pakalpojuma saņemšanas

Uz viena no atļaujas eksemplāriem jānorāda faktiski importētais (importa atļauja) vai eksportētais (eksporta atļauja) vielu vai zāļu daudzums un jāiesniedz ZVA.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (63.p.) - 45,00 EUR

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

 

Papildu informācija

Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību’’