Pārlekt uz galveno saturu

Atļaujas

Narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu ievešana, izvešana

Ievešana (imports) – narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latviju.

Izvešana (eksports) – narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu pārvietošana no Latvijas uz citas valsts teritoriju.

Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu ievešanu (importu) un izvešanu (eksportu) drīkst veikt tikai pēc Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izsniegtas ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošas ikreizējas atļaujas saņemšanas.

 

Atļaujas narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu ievešanai, izvešanai izsniedz papīra dokumenta formā:

  • Ievešanas (importa) gadījumā klientam tiek izsniegti trīs atļaujas eksemplāri. Ja sūtījums ir no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts tiek izsniegti četri atļaujas eksemplāri;
  • Izvešanas (eksporta) gadījumā klientam tiek izsniegti divi atļaujas eksemplāri. Ja sūtījums ir uz valsti, kas nav ES dalībvalsts tiek izsniegti trīs atļaujas eksemplāri.

 

Izsniegtās importa un eksporta atļaujas eksemplārus klients saņem Zāļu valsts aģentūrā, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

Lai saņemtu iepriekš minētās ievešanas (importa) vai izvešanas (eksporta) atļaujas, zāļu ražotājam, kurš saņēmis speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropām vai narkotiskām vielām vai zālēm ir atļauta, Zāļu valsts aģentūrā ir jāiesniedz:

  • Pieteikums atļaujas saņemšanai;
  • Līdztekus izvešanas (eksporta) pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja (ja to paredz attiecīgās valsts likumi).

Pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv (ievešanas (importa) gadījumā vai izvešanas (eksporta) gadījumā tikai tad, ja nav jāiesniedz importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja).

Pieteikumā norādāmā informācija noteikta likuma “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 20. pantā.

 

Pēc pakalpojuma saņemšanas

Uz viena no atļaujas eksemplāriem jānorāda faktiski importētais (importa atļauja) vai eksportētais (eksporta atļauja) vielu vai zāļu daudzums un jāiesniedz ZVA.

 

Norēķinu kārtība

  • Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi psihotropo un narkotisko vielu un zāļu, kā arī prekursoru ievešanai vai izvešanai notiek atbilstoši ZVA maksas pakalpojuma cenrāža 27. punktam. 
  • Maksa par atļaujas izsniegšanu psihotropo un narkotisko vielu un zāļu, kā arī prekursoru ievešanai vai izvešanai notiek atbilstoši ZVA maksas pakalpojuma cenrāža 36. punktam. 

 

Pēc atļaujas izsniegšanas tiks nosūtīts rēķins. Veicot apmaksu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

 

Papildu informācija

Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumi Nr. 847 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem