Pārlekt uz galveno saturu

Personas datu apstrādes paziņojums

Par mums

Pārzinis: Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra)
Reģistrācijas numurs: 90001836181
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija

Aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums” ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.

Aģentūra, sniedzot pakalpojumus privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm un ārvalstu institūcijām, veic Farmācijas likumā, Ārstniecības likumā, likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”, Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Aģentūra, veicot fizisko personu datu apstrādi, ņem vērā noteikto Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgās datu aizsardzības regula), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu. 

Jūsu privātums un uzticība mums ir svarīga

Mūsu mērķis, publicējot šo paziņojumu, ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju un likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt personas datu aizsardzības regulējuma prasību, vadlīniju un kārtības ievērošanu.

Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām.

Ar šī paziņojuma starpniecību, mēs informējam, kādus personas datus mēs varētu apstrādāt par Jums, kā mēs tos izmantosim, kā arī sniedzam informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Veicot izmaiņas Aģentūras personas datu pārvaldībā, mēs plānojam tās darīt Jums zināmas, publicējot izmaiņas šajā paziņojumā.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu,
piemēram: personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, dzimums, vecums, darba pieredze, izglītība, tiešsaistes identifikators.

Kāds ir fizisko personu datu apstrādes tiesiskais pamats?

Mēs apstrādājam fizisko personu datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu, lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu, vai pamatojoties uz 6.panta pirmās daļas e) apakšpunktu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Aģentūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Papildus mēs varam apstrādāt personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta:
a) apakšpunktu - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
d) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pirms personas datu apstrādes veikšanas mēs izvērtējam datu apstrādes darbību likumīgumu.

 

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

a)    Pakalpojuma sniegšana

Lai saņemtu  pakalpojumus, Jūs iesniedzat nepieciešamos personas datus un apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja Jūs iesniedzat neprecīzus datus.

Personas datu kategorijas Tiesiskais pamats

Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, fiziskas personas identifikācijas numurs u.c.)
Kontaktinformācija (adrese; e-pasta adrese; tālruņa numurs)
Norēķinu informācija (konta numurs)

Pakalpojuma nodrošināšana;
Aģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšana

 

Ziņas par sodāmībuAģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšana
Resursu piekļuves dati (piešķirtais lietotājvārds u.c.)Līgums par resursu izmantošanu Aģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšanai
Personu apliecinoša dokumenta datiLikumiskais pienākums identificēt personas
b)Sabiedrības veselības intereses

Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu, ka sniegtā informācija, nepieciešamības gadījumā varētu tikt precizēta, lai to atbilstošāk klasificētu, pseidonimizētu un analizētu ar nolūku mazināt iespējamo risku sabiedrības veselībai. Īpašās kategorijas personas dati varētu tikt apstrādāti:

 •    zāļu lietošanas blakusparādību uzraudzības sistēmas ietvaros,
 • medicīnisko ierīču vigilances ietvaros,
 • biovigilances vai hemovigilances ietvaros,
 • klīnisko pētījumu atbilstības uzraudzības ietvaros,
 • klīnisko pētījumu laikā novēroto zāļu lietošanas blakusparādību ziņojumu apstrādē;
 • audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu darbības novērtēšanas un uzraudzības ietvaros, kā arī darbības atļauju izsniegšanas ietvaros;
 • cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas prasību izpildes uzraudzības ietvaros.

Piekļuves tiesību piešķiršanā īpašo kategoriju datiem Aģentūrā ievēro piekļuves minimizēšanas principu – tikai dažiem Aģentūras darbiniekiem piešķir tiesības apstrādāt īpašo kategoriju datus.

 

Personas datu kategorijasTiesiskais pamats

Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, fiziskas personas identifikācijas numurs u.c.)
Kontaktinformācija (adrese; e-pasta adrese tālruņa numurs)
Ziņas par veselību
Rases vai etniskā piederība
Ģenētiskie dati

Aģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšana
c) Civildienesta un darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana

Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu personāla resursus mūsu pakalpojumu sniegšanai, kā arī deleģēto pienākumu un funkciju izpildei.

 

Personāla atlases konkursa ietvaros:

Personas datu kategorijasTiesiskais pamats
Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, ziņas par izglītību, darba pieredze, u.c.)
Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.)

Aģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšana

 

Personas nodarbinātības ietvaros:

Personas datu kategorijasTiesiskais pamats

Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, fiziskas personas identifikācijas numurs, ziņas par izglītību, darba pieredze, u.c.)
Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.)
Norēķinu informācija (konta numurs u.c.)
Resursu piekļuves dati (piešķirtais lietotājvārds u.c.)

Civildienesta un darba tiesiskās attiecības
Normatīvajos aktos noteikto funkciju izpilde un nodrošināšana

 

Ziņas par veselībuDarba devēja pienākumu izpilde un darbinieka tiesību īstenošana nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā
Personu apliecinoša dokumenta datiLikumiskais pienākums identificēt personas
Foto uzņēmumu datiPiekrišana
Dalība arodbiedrībāNormatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde un nodrošināšana
d)  Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jūs apmeklējat mūsu pakalpojumu sniegšanas vietu (Jersikas ielā 15, Rīgā), Jūsu personiskās, mūsu darbinieku un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta, ievērojot striktus drošības un datu aizsardzības noteikumus, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti 30 kalendārās dienas.

Personas datu kategorijaTiesiskais pamats
Videonovērošanas dati (video attēla ieraksts, ierakstīšanas datums un laiks)Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība
e) Semināru un sanāksmju organizēšana

Mēs organizējam seminārus un sanāksmes ar mūsu klientiem un darbiniekiem gan klātienē, gan izmantojot attālinātās saziņas instrumentus un programmatūru.
Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, protokola izveidi vai sagatavotu publicitātes materiālus, var  tikt veidots video ieraksts, audio ieraksts vai uzņemtas fotogrāfijas.
Mēs veicam darbības, lai pirms pasākuma tā apmeklētāji saņemtu informāciju par plānotu ieraksta veikšanu vai fotografēšanu, plānoto iegūto materiālu izmantošanas vietu un veidu, kā arī prognozēto uzglabāšanas laiku un varētu sniegt savu piekrišanu.

Personas datu kategorijaTiesiskais pamats

Foto uzņēmumu dati
Audio ierakstu dati
Video ierakstu dati

Piekrišana
f) Trauksmes celšana

Mēs apstrādājam iesniegtos personas datus ar nolūku nodrošināt procesuālo darbību veikšanu saistībā ar saņemto trauksmes ziņojumu, kā arī saziņu ar trauksmes cēlāju.
Atbilstoši Trauksmes celšanas likumam trauksmes cēlājs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Likuma mērķis veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. Mēs atbilstoši likumam nodrošinām trauksmes cēlāju datu apstrādi un aizsardzību.

Personas datu kategorijaTiesiskais pamats

Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, fiziskas personas identifikācijas numurs u.c.)
Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.)

 

Piekrišana, iesniedzot ziņojumu
Likumiskais pienākums apstrādāt trauksmes cēlēju datus
g) Informatīvo materiālu nodošana

Mēs Jūs informējam par mūsu jaunumiem un aktualitātēm, kuras publicētas Aģentūras tīmekļvietnes sadaļā “Jaunumi”.

Personas datu kategorija

 

Tiesiskais pamats
Kontaktinformācija (e-pasta adrese)Piekrišana, parakstoties uz Aģentūras “Jaunumu”
saņemšanu Jūsu norādītajā e-pasta adresē
h) Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.


Mūsu sīkdatņu politika ir publicēta šeit.

 

Personas datu kategorijaTiesiskais pamats
Tīmekļvietnes lietotāju paradumu statistikaPiekrišana, izmantojot pārlūka konfigurāciju

 

Kā mēs apstrādājam personas datus un kādās jomās?

Aģentūrā saņemtos personas datus mēs apstrādājam jaukti (gan elektroniski, gan manuāli) šādās jomās:
-    Klīniskās izpētes atļaušana un novērtēšana;
-    Zāļu reģistrācija;
-    Zāļu un ūdens kvalitātes kontrole;
-    Zāļu izplatīšanas atļauju izsniegšana;
-    Narkotisko un psihotropo augu, vielu, zāļu un prekursoru izplatīšanas atļauju izsniegšana;
-    Farmaceitiskās darbības novērtēšana un licencēšana;
-    Veselības tehnoloģiju un izmaksu efektivitātes novērtēšana;
-    Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana;
-    Medicīnisko ierīču ražotāju un pilnvaroto pārstāvju informācijas uzturēšana;
-    Audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu darbības novērtēšana un atļauju izsniegšana;
-    Ārstniecības iestāžu asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšana;
-    Vigilance;
-    Zāļu patēriņa statistikas veidošana un publicēšana;
-    Finanšu un materiālo resursu vadība;
-    Personāla resursu vadība;
-    Fiziskās drošības nodrošināšana;
-    Publisko pasākumu un publikāciju nodrošināšana;
-    Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu, pieprasījumu un sūdzību pārvaldība.

No kādiem avotiem mēs saņemam personas datus?

Mēs saņemam Jūsu sniegtos personas datus:

 •  kurus sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma saņemšanas;
 • kad apmeklējat mūsu pakalpojumu sniegšanas vietu (piem. veicot videonovērošanu),
 •  kad apmeklējat mūsu mājaslapu;
 • kurus sniedzat mums, lai iesniegtu savu jautājumu, pretenziju, sūdzību, arī gadījumos; ja tas neattiecas uz mūsu pakalpojumiem vai darbības jomu;
 • kurus sniedzat mums, lai informētu mūs par pakalpojumu vai produktu mārketinga informācijas izplatīšanas ietvaros;
 • kurus sniedzat mums pakalpojumu nodrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei;
 • no uzņēmumiem un iestādēm, kas:

a)    ir iesaistīti Jūsu izvēlētā mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē (piem. Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija),
a)    sniedz pakalpojumus mums, un Jūs esat iesaistīts pakalpojuma sniegšanā,
b)    piedalās pakalpojumu sniedzēju atlases procesā, un Jūs varētu būt iesaistīts pakalpojuma sniegšanā;

 • kurus sniedzat personāla atlases ietvaros;
 • kurus sniedzat darba attiecību nodibināšanas un uzturēšanas laikā.
Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Mēs nododam Jūsu personas datus:
a)    Pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem
Lai pildītu savas saistības un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai ir iesaistīti Jūsu izvēlētā mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē, piemēram, Veselības ministrijai, Veselības inspekcijai, Iekšlietu ministrijas informācijas centram, Finanšu ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts kontrolei, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Iepirkumu un uzraudzības birojam, Uzņēmumu reģistram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, Latvijas nacionālajam arhīvam u.c..

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem, izņemot pakalpojumu sniegšanā mums un normatīvo aktu prasībās norādītajā veidā.
Personas datu apstrādes nosacījumus mēs atrunājam savstarpēji noslēgtajā līgumā.

b) Tiesību aizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm
Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs nododam Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai, tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses.

c)  Sadarbības partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)
Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, nodrošinot, ka  visas attiecības starp Jums un Aģentūru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.
Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
Kad uzglabāšanas periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēšam informāciju un Jūsu personas datus vai tos arhivējam, ja izdzēšana varētu ietekmēt tās informācijas integritāti, kura ir jāuzglabā ilgāk.
Mēs paturam tiesības ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālākai pakalpojuma vai Aģentūrai deleģēto pienākumu izpildes nodrošināšanai.
Mēs neesam atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

Kādas ir Jūsu tiesības?
Jums kā datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula  un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:

a)    Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības no mums saņemt informāciju, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.
Lai saņemtu informāciju par savu personas datu apstrādi, aicinām aizpildīt “Personas datu apstrādes informācijas pieprasījumu” (paraugforma pieejama Aģentūras tīmekļvietnē -šeit) un, parakstītu ar e-parakstu, nosūtīt to uz e-pasta adresi: personas.dati@zva.gov.lv vai, pašrocīgi parakstītu, iesniegt Aģentūras darba laikā klātienē Jersikas ielā 15, Rīgā, vai nosūtīt pa pastu.

b)    Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.
Lūdzam ņemt vērā, ka pirms labojumu un papildinājumu veikšanas mums varētu būt nepieciešams identificēt izmaiņu pieteicēja saistību ar labojamo ierakstu, tāpēc aicinām darīt mums zināmas nepieciešamās izmaiņas, izmantojot rakstisku saziņu vai apmeklējot mūs Aģentūras darba laikā klātienē Jersikas ielā 15,Rīgā.

c)    Sniegtās piekrišanas atsaukšana
Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, iesniedzot, brīvā formā noformētu, Aģentūrai adresētu, rakstisku iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: personas.dati@zva.gov.lv, ja tas ir parakstīts ar e-parakstu, vai, pašrocīgi parakstītu, iesniedzot Aģentūrā darba laikā klātienē Jersikas ielā 15, Rīgā, vai nosūtot pa pastu.
Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

d)    Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad to apstrādes pamatojums ir noteikts normatīvā aktā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi:  personas.dati@zva.gov.lv, ja tas ir parakstīts ar e-parakstu, vai, pašrocīgi parakstītu, iesniedzot Aģentūrā darba laikā klātienē Jersikas ielā 15, Rīgā, vai nosūtot pa pastu.

e)    Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvais akts mums nosaka saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi:  personas.dati@zva.gov.lv, ja tas ir parakstīts ar e-parakstu, vai, pašrocīgi parakstītu, iesniedzot Aģentūrā darba laikā klātienē Jersikas ielā 15, Rīgā, vai nosūtot pa pastu.

f)    Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: personas.dati@zva.gov.lv, ja tas ir parakstīts ar e-parakstu, vai, pašrocīgi parakstītu, iesniedzot Aģentūrā darba laikā klātienē Jersikas ielā 15, Rīgā, vai nosūtot pa pastu.

g)    Apstrādes aizskāruma novēršana
Jums ir tiesības celt prasību par nodarbinātā datu apstrādes aizskāruma novēršanu, ja aizskārums radies regulas prasību pārkāpuma rezultātā. Ievērojot Civilprocesa likumā noteikto kārtību, prasību var celt, ne vēlāk kā piecus gadus pēc aizskāruma rašanās dienas, bet, ja aizskārums ir ilgstošs, - no aizskāruma pārtraukšanas dienas.

Kāds likums regulē personas datu apstrādi mūsu tīmekļvietnē?
Tīmekļvietnes darbības nodrošināšanai ņemti vērā Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

Kas regulē personas datu apstrādi citās tīmekļvietnēs, uz kurām ir saites no Aģentūras tīmekļvietnes?
Aģentūras tiešsaistes vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tiešsaistes vietnēm (mājaslapām), kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Aģentūra nenes atbildību.

Ar ko var sazināties, ja ir kādi jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Aģentūras personas datu pārvaldības kārtību vai Jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: personas.dati@zva.gov.lv.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi vai uzskatāt, ka ir pārkrāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Kā varu sazināties ar personas datu pārzini un datu aizsardzības speciālistu?
Ar Aģentūru un tās datu aizsardzības speciālistu Jūs varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: personas.dati@zva.gov.lv.

Citas saziņas formas un kanālus, jūs varat uzzināt Aģentūras tīmekļvietnē sadaļā ”Kontakti”.

Paziņojuma saturs apstiprināts ar Zāļu valsts aģentūras 26.04.2021 rīkojumu Nr.1-6/79


Paziņojuma saturs pārskatīts 26.04.2021.