Pārlekt uz galveno saturu

Atļauja Latvijā kontrolējamo II un III sarakstā iekļauto vielu izmantošanai rūpniecībā (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem)

Gadījumos, kad Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļautās vielas vai šo vielu atvasinājumi, izomēri, struktūranalogi, aktīvie metabolīti, esteri, ēteri un sāļi (arī izomēru, struktūranalagu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļi) nepieciešami izmantošanai rūpniecībā, izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem, persona saņem ZVA atļauju šo vielu apritei.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu ZVA pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, un tā tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.

Lai saņemtu minēto atļauju, ZVA jāiesniedz iesniegums un instrukcija visām darbībām ar vielām atbilstoši darba specifikai.

Iesniegumā norādāmā informācija noteikta Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā" 3.punktā.

Iesniegumu un instrukciju visām darbībām ar vielām atbilstoši darba specifikai iespējams iesniegt ZVA klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

ZVA atļauju izsniedz elektroniska dokumenta formā pēc tam, kad saņemts maksājums par dokumentu izskatīšanu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

Kas jādara pēc pakalpojuma saņemšanas?

Jāiesniedz ZVA ceturkšņa pārskats (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām). Pārskata formā norādāmā informācija noteikta Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā" 30.punktā.

Ja notikušas izmaiņas Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā" 3.punktā minētajā informācijā (Iesniegums) vai instrukcijā visām darbībām ar vielām, atļaujas saņēmējs attiecīgo informāciju piecu darbdienu laikā rakstveidā iesniedz ZVA

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu "Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze Latvijā kontrolējamo II un III saraksta narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru izmantošanai rūpniecībā " noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (26.p.) - 71,00 EUR 

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.