Pārlekt uz galveno saturu

Papildināt apstiprinātu medicīnisko tehnoloģiju

Pieteikums


Iesniedzējam ir tiesības ierosināt Aģentūrai papildināt iepriekš apstiprināto MT. Lai pārskatītu un papildinātu apstiprināto MT, iesniedzējs iesniedz Aģentūrā iesniegumu par MT pārskatīšanu vai papildināšanu, nosūtot to uz e-pastu info@zva.gov.lv.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti (arī tām MT, kuras datu bāzē iepriekš bija bez izvērstā apraksta):

  • izvērsts pārskatāmās vai papildināmās MT metodes apraksts
  • pamatojumu MT pārskatīšanas vai papildināšanas nepieciešamībai, kurā norādīts klīnisko pētījumu rezultātu apkopojums par MT drošību, iedarbīgumu, efektivitāti un pozitīvo ietekmi uz pacienta dzīves kvalitāti un šo informāciju apliecinošos dokumentus.

Informācija par MT tiek vērtēta, ņemot vērā drošības, iedarbības, efektivitātes, profesionāli ētiskos un lietošanas pamatojuma aspektus, izvērtējot un apkopojot iesniegto informāciju, kā arī iegūstot zinātniski pamatotus pierādījumus par novērtējamo MT.

Lēmums par MT pārskatīšanu vai papildināšanu tiek pieņemts, ja MT novērtēšanas laikā ir pierādīta tās efektivitāte, drošība un pozitīvā ietekme uz pacienta dzīves kvalitāti. Pārskatītā vai papildinātā MT tiek reģistrēta Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

MT netiek pārskatīta vai papildināta šādos gadījumos:

  • par pārskatāmo vai papildināmo MT iesniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti;
  • iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām;
  • MT novērtēšanas laikā nav pierādīta tās efektivitāte, drošība, pozitīvā ietekme uz pacienta dzīves kvalitāti.

Aģentūra ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam sniegt nepieciešamo papildu informāciju, arī Latvijas Ārstu biedrības un ārstniecības personu profesionālo organizāciju atzinumus.

Lēmumu par MT pārskatīšanu vai papildināšanu vai atteikumu pārskatīt vai papildināt MT iesniedzējam Aģentūra nosūta vai izsniedz piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Lēmumu par MT pārskatīšanu vai papildināšanu vai atteikumu pārskatīt vai papildināt MT pieņem atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 468 “Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība” un Administratīvā procesa likumā noteiktajiem termiņiem. Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā.

 

Papildu informācija


Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 468 “Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”