Pārlekt uz galveno saturu

Aptiekas vai aptiekas filiāles pārvietošana

 

Vispārēja tipa aptieku vai tās filiāli, pamatojoties uz spēkā esošu speciālo atļauju (licenci), drīkst pārvietot tikai vienas apdzīvotas vietas ietvaros ne tuvāk par 500 metriem no citas funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā veic zāļu izgatavošanu vai kura strādā visu diennakti.

Izņēmums – 500 m rādiusa ierobežojumu var neievērot gadījumos, ja aptieka tiek pārvietota:

  • uz ārstniecības iestādi atbilstoši pašvaldības rīkota konkursa rezultātiem,
  • vienas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas ēkas ietvaros (arī tad, ja ēkā ir vairākas telpu grupas ar dažādām adresēm),
  • 50 metru rādiusā no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās farmaceitiskās darbības vietas adreses ne biežāk kā vienu reizi piecos gados.

Pārvietojot aptieku vai tās filiāli, būs nepieciešams pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) saistībā ar aptiekas (filiāles) farmaceitiskās darbības vietas maiņu.

 

Kas jādara, lai pārvietotu aptieku vai tās filiāli?

Lai pārreģistrētu aptiekas licenci saistībā ar aptiekas (filiāles) farmaceitiskās darbības vietas maiņu, vispirms Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu ZVA apstiprināt jauno farmaceitiskās darbības vietas adresi.

Iesniegumā jānorāda:

  • precīza plānotās farmaceitiskās darbības vietas adrese,
  • [ieteicams] telpu grupas, kurā tiks izvietota aptieka, kadastra apzīmējums (17 cipari),
  • ir/nav plānots aptiekā veikt speciālās darbības nosacījumus – zāļu izgatavošana aptiekā vai strādā visu diennakti,

Iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumu Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 7. punktā noteiktie dokumenti.

ZVA lēmumu par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu pieņem 5 darbdienu laikā.

Pēc pozitīva ZVA lēmuma saņemšanas, komersantam ir tiesības 60 dienu laikā iesniegt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  minēto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos”.

Šis iesniegums tiek virzīts izskatīšanai ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē, pēc kuras ieteikuma ZVA lēmums par licences piešķiršanu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Par licences pārreģistrēšanu jāmaksā valsts nodeva:

aptiekām, kuras tiek pārvietotas pilsētās – 28,46 eiro;

aptiekām, kuras tiek pārvietotas ārpus pilsētām – 4,27 eiro.

Valsts kases konts, uz kuru jāveic valsts nodevas samaksa. Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par licences [licences numurs] pārreģistrēšanu.

Gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai jāveic reizi gadā  atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (27.p.) – 200,00 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

Svarīgi zināt

Speciālās atļaujas izsniegšanas gadā vispārēja tipa aptiekai netiks piemērota gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu. Lai veicinātu farmaceitisko aprūpi ārpus pilsētas, kā arī sekmētu patērētāja izvēli zāļu pieejamībā, Zāļu valsts aģentūra sniedz atlaidi 100% apmērā no gada maksas par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

-   komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, kam ir izsniegta ne vairāk kā viena vai divas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, ja apgrozījums vispārēja tipa aptiekai iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR, vai

 -  vispārēja tipa aptiekai ārpus pilsētas, kuras apgrozījums iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR.

Pieprasījums atbrīvojumam no gada maksas Zāļu valsts aģentūrai nav jāsūta, jo atbrīvojums tiks piemērots, ņemot vērā valsts statistikas pārskatus. 

Lēmuma un licences saņemšana, spēkā stāšanās

Lēmums par licences izsniegšanu vai atteikums izsniegt licenci tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pozitīvs Zāļu valsts aģentūras lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10. dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.

Speciālo atļauju (licenci) Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz iesniedzēja uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi kopā ar lēmumu.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” 

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai ZVA lēmums par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu, ja pēc tā pieņemšanas 60 dienu laikā iesniegts iesniegums licences pārreģistrēšanai, garantē, ka ZVA pieņems pozitīvu lēmumu saistībā ar aptiekas (filiāles) pārvietošanu?

Nē, negarantē, jo 1) faktiskā situācija 60 dienu laikā var mainīties un lēmuma pieņemšanas brīdī iepriekš apstiprinātā farmaceitiskās darbības vietas adrese vairs var neatbilst aptieku un aptiekas filiāļu izvietojuma kritērijiem (piemēram, cita vispārēja tipa aptieka, kura ir tuvāk par 500 m no plānotās jaunās farmaceitiskās darbības vietas, ir uzsākusi zāļu gatavošanu aptiekā), vai 2)  aptiekas telpas jaunajā farmaceitiskās darbības vietas adresē var neatbilst būvniecības un farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (piemēram, aptiekas telpas nav nodotas ekspluatācijā vai tām Kadastrā reģistrēts plānotajai izmantošanai neatbilstošs telpu grupas lietošanas veids).