Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu dāvinājumi

Prasības zāļu dāvinājumam ir noteiktas Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 416).

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 416 5.8. apakšpunktu zāļu dāvinājums ir zāļu izplatīšana bez maksas, ievērojot šo noteikumu 10. punktā noteiktās prasības neatkarīgi no tā, kurš tirgus dalībnieks zāles dāvina.

Zāles dāvina tikai ārstniecības iestādei vai sociālās aprūpes institūcijai, ievērojot normatīvo aktu prasības par zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās.

Zāles dāvina tikai pēc tam, kad ir saņemta ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas rakstiska piekrišana konkrētu zāļu saņemšanai, kurā norādīts dāvināmo zāļu nosaukums, stiprums vai koncentrācija, forma, daudzums vienā iepakojumā un iepakojumu skaits. Ja zāles dāvina ārstniecības iestādei, dāvinātās zāles un to daudzums atbilst ārstniecības iestādes darbības profilam, darba apjomam un ir piemērotas ārstniecības iestādē esošo pacientu ārstēšanai. Ja zāles dāvina sociālās aprūpes institūcijai, dāvinātās zāles ir piemērotas sociālās aprūpes institūcijā esošo pacientu ārstēšanai.

Svarīgi! Sociālās aprūpes institūcijām dāvina tikai reģistrētas bezrecepšu zāles.

Ārstniecības iestādei dāvinājumā atļauts saņemt:

  1. reģistrētās zāles, kuras nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā (neattiecas uz kompensējamo zāļu saraksta C saraksta zālēm un gadījumiem, kad kompensējamo zāļu saraksta zāles ir paredzētas pacientam ar tādu diagnozi, pie kuras šo zāļu iegāde netiek kompensēta (informācija par aktuālajiem Kompensējamo zāļu sarakstiem un Diagnožu un vispārīgo nosaukumu sarakstu pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, sadaļā “Kompensējamo zāļu saraksti”));
  2. nereģistrētās zāles, kas pieejamas lietošanai līdzjūtības dēļ atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  726/2004 83. panta 2. punktam, šo noteikumu 94.3 3.3. apakšpunktā minētās programmas ietvaros, tikai tai ārstniecības iestādei, kura norādīta attiecīgajā nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļaujā. Zāļu dāvinātājs nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  726/2004 83. panta 8. punktā minēto nosacījumu izpildi. Papildu informācija par nereģistrēto zāļu, kas pieejamas lietošanai līdzjūtības dēļ, izplatīšanu pieejama Aģentūras mājaslapā, sadaļā “Zāles lietošanai līdzjūtības dēļ”.

Svarīgi! Zāļu dāvinātājs nodrošina, lai pacienti, kurus ārstē ar dāvinātajām zālēm, ārstēšanu ar šīm zālēm var turpināt tik ilgi, cik tas nepieciešams, vai līdz laikam, kad šīs zāles tiks iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā un būs pieejamas zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros.

Zāļu dāvinātājs:

  • nodrošina, ka zāļu saņemšanas laikā līdz zāļu derīguma termiņa beigām ir atlicis ne mazāk par vienu gadu, bet, ja zāļu kopējais lietošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, līdz zāļu derīguma termiņa beigām ir ne mazāk par pusi no kopējā zāļu lietošanas laika;
  • nodrošina neizlietoto dāvinājuma zāļu savākšanu un iznīcināšanu atbilstoši bīstamo atkritumu apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • zāļu dāvinājumu noformē ar pavadzīmi.

Lai veiktu reģistrētu zāļu dāvinājumu nav nepieciešama Zāļu valsts aģentūras (turpmāk tekstā – Aģentūra) atļauja. Kontroli par ārstniecības iestādēm noteikto zāļu dāvinājuma prasību izpildi veic Veselības inspekcija, saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 309 "Veselības inspekcijas nolikums" 3.2. apakšpunktu.


Papildu informācijai

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība

Ministru Kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās

Kompensējamo zāļu saraksti un Diagnožu un vispārīgo nosaukumu saraksts Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļa “Kompensējamo zāļu saraksti”

Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.  726/2004

Aģentūras mājaslapa sadaļa “Zāles lietošanai līdzjūtības dēļ