Pārlekt uz galveno saturu

Anulēt apstiprinātu medicīnisko tehnoloģiju

Pieteikums

Veselības inspekcijai, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personu profesionālajām organizācijām vai MT iesniedzējam ir tiesības ierosināt anulēt MT apstiprinā¬jumu, aizpildot un iesniedzot Aģentūrā iesniegumu MT anulēšanai un nosūtot to uz e-pastu info@zva.gov.lv.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

  • pamatojumu apstiprinātās MT apstiprinājuma anulēšanas nepieciešamībai un šo informāciju apliecinošos dokumentus.

Aģentūra ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam sniegt nepieciešamo papildu informāciju, arī Latvijas Ārstu biedrības un ārstniecības personu profesionālo organizāciju atzinumus.

Lēmumu anulēt MT apstiprinājumu un attiecīgo MT svītrot no ārstniecībā izmantojamo medicīnas tehnoloģiju datu bāzes pieņem, ja pēc MT apstiprinājuma anulēšanas priekšlikuma izvērtēšanas ir iegūti dati, ka attiecīgā MT nav efektīva, droša vai tai ir negatīva ietekme uz pacienta dzīves kvalitāti.

MT netiek anulēta šādos gadījumos:

  • par anulējamo MT iesniegtas nepatiesas ziņas vai dokumenti;
  • iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām;
  • pēc MT apstiprinājuma anulēšanas priekš¬likuma izvērtēšanas ir iegūti dati, kas apliecina, ka MT ir efektīva, droša un tai nav negatīvas ietekmes uz pacienta dzīves kvalitāti.

Lēmumu par MT anulēšanu vai atteikumu anulēt MT iesniedzējam Aģentūra nosūta vai izsniedz piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Lēmumu par MT anulēšanu vai atteikumu anulēt MT pieņem atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 468 “Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība” un Administratīvā procesa likumā noteiktajiem termiņiem. Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā.

Papildu informācija

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 468 “Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”