Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu iegāde

 

 

 

Vairumtirdzniecībā zāles drīkst saņemt speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai turētājs – piemēram, slēgta tipa aptieka, vai veselības aprūpes iestāde, kurai ir Veselības inspekcijas izsniegts pārbaudes akts par tiesībām iegādāties zāles, vai gadījumos, ja zāles nepieciešamas organizācijai (savas darbības nodrošināšanai) un tās nav paredzētas izmantošanai ārstniecībā.

Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas ir tiesīgas saņemt zāles, ja noformēti attaisnojuma dokumenti par zāļu iegādi (pavadzīmes, rēķini, protokoli) un tajos norādīta vismaz šāda informācija:

 • zāļu piegādes datums;
 • zāļu nosaukums, zāļu forma, stiprums un katras piegādātās zāļu ražošanas sērijas numurs un daudzums;
 • zāļu piegādātāja (nosūtītāja) nosaukums un adrese;
 • zāļu ražotāja nosaukums un adrese;
 • zāļu derīguma termiņš;
 • cena, par kādu zāles piegādātas.

Ambulatorajai ārstniecībai nepieciešamās zāles pacienti iegādājas vispārēja tipa aptiekā. Ja ārstēšanas novilcināšana var radīt neatgriezeniskas sekas pacienta veselībai vai apdraudēt pacienta dzīvību, ārstniecības persona drīkst izsniegt pacientam zāles ambulatorajai ārstniecībai tādā daudzumā, kas nodrošina ārstniecības procesu līdz laikam, kad pacientam iespējams iegādāties zāles aptiekā.

Bezrecepšu zāles var iegādāties klātienē vai ar tīmekļa starpniecību, savukārt recepšu zāles – tikai klātienē pret atbilstoši normatīviem aktiem noformētu recepti.

  Lūdzu, ievērojiet, ka zāļu lieltirgotava un aptieka drīkst izsniegt zāles pēc pieprasījuma vai receptes, kas izrakstīta un noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  Zāļu iegāde savas darbības nodrošināšanai

  Zāles, kuras organizācija lieto savas darbības nodrošināšanai, drīkst iegādāties zāļu lieltirgotavā, ja ir saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai).

   

  Dokumenti

  Lai saņemtu šo pakalpojumu, organizācijai jāsniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegums zāļu iegādes (savas darbības nodrošināšanai) atļaujas saņemšanai. Iesniegumā ir jānorāda vismaz šāda informācija:

  • organizācijas nosaukums, juridiskā un darbības vietas adrese;
  • kontaktinformācija (t.sk. kontaktpersona un e-pasta adrese elektronisko dokumentu saņemšanai)*;
  • Latvijas Zāļu reģistrā iekļautu zāļu saraksts, kuras paredzēts iegādāties no zāļu lieltirgotavas;
  • zāļu iegādes (savas darbības nodrošināšanai) pamatojums;
  • zāļu aprites kārtība organizācijā;
  • apliecinājums, ka zāļu iznīcināšana notiks saskaņā ar normatīviem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

  *Kontaktinformācija ir nepieciešama saziņai nepieciešamības gadījumā saistībā ar zāļu iegādes atļauju.

  Vēršam uzmanību, ka iepriekš minētā atļauja nav paredzēta gadījumiem, kad zāles paredzēts izmantot ārstniecībā.

   

  Norēķinu kārtība

  Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (25.p.) - 25,00 EUR.

  Ja iesniedzējs iesniegumā ir atzīmējis, ka atļauju vēlas saņemt papīra formā, tad papildus piemēro maksu saskaņā ar Cenrāža 64. punktu - 1,50 EUR. 

  Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

  Rekvizīti
  Zāļu valsts aģentūra
  Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
  PVN reģ. Nr. LV90001836181
  Valsts kase
  LV24TREL9290579005000
  BIC TRELLV 22XXX

   

  Atļaujas zāļu iegādei savas darbības nodrošināšanai (skatīt sarakstu šeit)

   

  Papildu informācija

  Veselības inspekcija

   

  Normatīvie akti

  Farmācijas likums

  Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi

  Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

  Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi

  Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"