Pārlekt uz galveno saturu

Atļaujas zāļu ievešanai, izvešanai un izplatīšanai

Narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu ievešana, izvešana

 

Ievešana (imports) – narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latviju.

Izvešana (eksports) –  narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu pārvietošana no Latvijas uz citas valsts teritoriju.

 

Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu ievešanu un izvešanu drīkst veikt tikai pēc Zāļu valsts aģentūras izsniegtas ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošas ikreizējas atļaujas saņemšanas.

Atļaujas narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu ievešanai, izvešanai izsniedz papīra dokumenta formā:

  • Ievešanas (importa) gadījumā klientam tiek izsniegti trīs atļaujas eksemplāri. Ja sūtījums ir no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tiek izsniegti četri atļaujas eksemplāri;
  • Izvešanas (eksporta) gadījumā klientam tiek izsniegti divi atļaujas eksemplāri. Ja sūtījums ir uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tiek izsniegti trīs atļaujas eksemplāri.

Lai saņemtu iepriekš minētās ievešanas (importa) vai izvešanas (eksporta) atļaujas, zāļu lieltirgotavai vai veterināro zāļu lieltirgotavai, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropām vai narkotiskām vielām vai zālēm ir atļauta, jāiesniedz:

  • Pieteikums atļaujas saņemšanai;
  • Līdztekus izvešanas (eksporta) pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja (ja to paredz attiecīgās valsts likumi).

Pieteikumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu sūtot uz e-pastu: info@zva.gov.lv (ievešanas (importa) gadījumā vai izvešanas (eksporta) gadījumā tikai tad, ja nav jāiesniedz importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja).

Pieteikumā norādāmā informācija noteikta likuma “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 20. pantā 

Importa un eksporta atļaujas eksemplārus klients saņem ZVA, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

 

Kas jādara pēc pakalpojuma saņemšanas?

Uz viena no atļaujas eksemplāriem jānorāda faktiski importētais (Importa atļauja) vai eksportētais (Eksporta atļauja) vielu vai zāļu daudzums un jāiesniedz ZVA.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (65.p.) - 45,00 EUR

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Papildu informācija

Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību’’

 Nereģistrētās zāles

Zāļu ievešanas un izplatīšanas kārtību nosaka:

Zāļu vairumtirgotājam pirms Latvijā nereģistrētu zāļu ievešanas un izplatīšanas Noteikumu Nr. 416 noteiktajā kārtībā jāsaņem Zāļu valsts aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauja. Aģentūra ir tiesīga izsniegt nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas tikai Farmācijas likuma 10. punkta 7. punktā vai 7.1 punktā noteiktajos gadījumos. Ja zāles ir lietotas ārvalstīs, bet nav reģistrētas nevienā valstī, zāļu vairumtirgotājam ir jāpievieno iesniegumam ārstu profesionālās asociācijas atzinums papildus ārstniecības iestādes pieprasījumam.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 416 107. punktu zāļu vairumtirgotājs pirms bioloģisko un imunoloģisko zāļu, kuras iekļautas šo noteikumu 8. pielikumā,  izplatīšanas veic kvalitātes kontroli katrai zāļu sērijai. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 416 108. punktu Aģentūra ir tiesīga atzīt kādas citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – EEZ valsts) oficiālās zāļu kontroles laboratorijas pārbaudes rezultātus.

Informācija par bioloģisko un imunoloģisko zāļu kvalitātes kontroli un EEZ valsts kompetento iestāžu saraksts, kuras ir tiesīgas veikt izplatīšanai paredzētās zāļu sērijas sertifikāciju par atbilstību apstiprinātajām specifikācijām, ir pieejami Eiropas Zāļu un medicīniskās aprūpes kvalitātes direktorāta (EDQM) tīmekļa vietnē.

Nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas (Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu, bet Latvijas Republikā nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas)

13.05.2017.

Ospen 1 000 000 SV apvalkotās tabletes, N12, Produkta numurs RN004-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 01.03.2022.)
Ospen 500 000 SV apvalkotās tabletes, N12, Produkta numurs RN005-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 01.03.2022.)
Ospen 400 000 SV/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 4800000 SV/60 ml, N1, Produkta numurs RN006-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 01.03.2022.)

14.07.2011.
Esperal 500 mg, tabletes, 500 mg, N20, Produkta numurs RN003 (zāļu apraksts, lietošanas instrukcija, zāļu marķējums)

06.05.2011.
Metadon DAK 1 mg/ml, Šķīdums iekšķīgai lietošanai 1000 mg/1000 ml, N1, Produkta numurs RN002-01 (lietošanas instrukcija) (aktualizēts 31.01.2022.)

Dokumenti

Veidlapas nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļaujas saņemšanai:

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim:

1) Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze individuāli piešķirtu nereģistrētu zāļu izplatīšanai (Farmācijas likuma 10. panta 7. punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā) (15.p.)

- pirmais zāļu ieraksts dokumentā (1 dokumentācijas ekspertīze) (15.1.p) - 0,71 EUR  
- katrs nākamais zāļu ieraksts dokumentā (1 dokumentācijas ekspertīze) (15.2.p) - 0,71 EUR  

2) Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze individuāli piešķirtu nereģistrētu zāļu izplatīšanai (Farmācijas likuma 10. panta 7. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos) (16.p.)

-  pirmais zāļu ieraksts dokumentā (1 dokumentācijas ekspertīze) (16.1.p) - 21,00 EUR  
-  katrs nākamais zāļu ieraksts dokumentā (1 dokumentācijas ekspertīze) (16.1.p) - 7,00 EUR  

3) Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze EEZ valstī reģistrētu, bet Latvijas Republikā nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas saņemšanai (19.p.)

- ekspertīze iesniegumam atļaujas piešķiršanai (19.1.p.) - 710,00 EUR
- ekspertīze iesniegumam par izmaiņām dokumentācijā (19.2.p.) - 71,00 EUR

4) Dokumenta papīra formā vai dokumentu dublikāta izsniegšana pēc pieprasījuma (1 lapa) (64.p.) - 1,50 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

 

Pēc atļaujas saņemšanas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” 6.2. apakšpunktu, zālēm, kuras piegādā lietošanai ārstniecības iestādei, sociālās aprūpes institūcijai, praktizējošam veterinārārstam un veterinārmedicīniskās prakses iestādei iepakojumos, kas ir paredzēti citai valstij (informācija marķējumā un lietošanas instrukcijā ir tikai svešvalodā), ja konkrēto zāļu sūtījumam ir pievienota vismaz viena zāļu lietošanas instrukcija valsts valodā un marķējuma teksta tulkojums.  Zāļu piegādātājs atbilstoši ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas, praktizējošā veterinārārsta un veterinārmedicīniskās prakses iestādes pieprasījumam nodrošina nepieciešamo marķējuma teksta tulkojumu skaitu un lietošanas instrukciju valsts valodā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 107. punktu zāļu vairumtirgotājs pirms zāļu izplatīšanas veic kvalitātes kontroli katrai zāļu sērijai. Saskaņā ar šo noteikumu 108. punktu Aģentūra ir tiesīga atzīt kādas citas EEZ valsts oficiālās zāļu kontroles laboratorijas pārbaudes rezultātus.

Lūdzu, ievērojiet, ka

  • Zāļu lieltirgotava un aptieka drīkst izsniegt zāles pēc pieprasījuma vai receptes, kas izrakstīta un noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Iestādei, pieprasot nereģistrētās zāles, obligāti jānorāda medicīnisks pamatojums savā pieprasījumā. Pieprasījumu paraksta iestādes vadītājs.
  • Izrakstot nereģistrētās zāles, kurām pieejami Latvijas zāļu reģistrā iekļauti analogi, ir jāuzraksta iestādes pieprasījumā medicīnisks pamatojums, kāpēc nevar izmantot reģistrētās un pieejamas zāles, receptē ārsts to apstiprina papildus, ievērojot recepšu izrakstīšanas kārtību.

Papildu informācija

Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 436 “Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”