Pārlekt uz galveno saturu

Pēc atbilstības novērtēšanas

Novērtētās asins sagatavošanas nodaļas, Valsts asinsdonoru centrs, asins kabineti, audu centri, ieguves organizācijas un transplantācijas centrs nav tiesīgi mainīt darbības nosacījumus (piemēram, atbildīgās personas maiņa, telpu izmaiņas, apstrādes procesu izmaiņas, jaunu sadarbības līgumu noslēgšana u.tml.) bez Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atļaujas. Šādā gadījumā ir nepieciešams iesniegt iesniegumu un dokumentāciju saistībā ar nepieciešamajām izmaiņām, lai saņemtu jaunu atļauju. Ja izmaiņu būtība saistīta ar darbības jomas paplašināšanu vai darbības vietas maiņu, ZVA var izlemt veikt jaunu atbilstības novērtēšanu.

 

Novērtētajām ārstniecības iestādēm reizi gadā ir jāsniedz gada pārskati par darbību vai ikgadējie paziņojumi par hemovigialanci:

 

Ārstniecības iestādes vai augstskolas darbības laikā jomās, kurām ZVA izsniegusi atbilstības sertifikātu vai atļauju, tiek veikta regulāra uzraudzība – Valsts asinsdonoru centrā, asins sagatavošanas nodaļā un audu centros - ne retāk kā reizi 2 gados; orgānu ieguves organizācijas un transplantācijas centros, kā arī augstskolās - ne retāk kā reizi 3 gados; asins kabinetos - ne retāk kā reizi 5 gados. Iestādēm, kas nesen uzsākušas darbību vai tādām, kas iesaistītas darbībās ar paaugstinātu risku, vai kurām iepriekšējās pārbaudēs konstatēti daudzi trūkumi, uzraudzības pārbaudes veikšanas intervāls var tikt saīsināts.

Norēķinu kārtība

Samaksa par pakalpojuma veikšanu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim:

  • asins donoru centra, audu, šūnu izmantošanas vietas, orgānu izmantošanas vietas atbilstības novērtēšanas vai darbības atbilstības uzraudzības pārbaude ārstniecības iestādē (39.2.p.) – 500,00 EUR
  • asins sagatavošanas nodaļas atbilstības pārbaude vai darbības atbilstības uzraudzības pārbaude ārstniecības iestādē (39.4.p.) – 400,00 EUR
  • asins kabineta atbilstības novērtēšanas vai darbības atbilstības uzraudzības pārbaude ārstniecības iestādē (39.6.p.) – 250, 00 EUR
  • audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas vietas atbilstības novērtēšanas vai darbības uzraudzības pārbaude augstskolā (40.2.p.) – 250,00 EUR
  • audu, šūnu izmantošanas vietas atbilstības novērtēšanas vai darbības atbilstības uzraudzības pārbaude valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, 1 audu centrs/saistīta institūcija (39.8.) - 3000, 00 EUR

Ja pārbaudes veikšana ir saistīta ar Zāļu valsts aģentūras ekspertu izbraukumu (uz audu centru vai ieguves vietu), komersants saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 641 (9.p.) apmaksā izdevumus saistībā ar pārbaudes veikšanai nepieciešamo izbraukumu.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX