Pārlekt uz galveno saturu

Licences pārreģistrēšana

Licences turētāja pienākums ir 5 darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas iesniegt iesniegumu licences pārreģistrēšanai, ja mainījusies jebkāda licencē norādītā informācija.

Licence jāpārreģistrē saistībā ar:

 • licences turētāja nosaukuma (firmas) maiņu;
 • aptiekas (filiāles) nosaukuma maiņu;
 • licences turētāja juridiskās adreses maiņu;
 • aptiekas (filiāles) pārvietošanu uz jaunu farmaceitiskās darbības vietu;
 • aptiekas (filiāles) farmaceitiskās darbības vietas adreses pieraksta precizēšanu (piemēram, atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumam par adrese maiņu; ja telpu grupai, kurā atrodas aptieka, piešķirta jauna adrese);
 • aptiekas vadītāja maiņu;
 • jaunas aptiekas filiāles atvēršanu;
 • licencē norādītās aptiekas filiāles slēgšanu;
 • jauna speciālās darbības nosacījuma uzsākšanu;
 • atteikšanos no licences pielikumā norādītā speciālās darbības nosacījuma veikšanas;
 • ja pēc viena mēneša beigsies terminētās licences derīguma termiņš un farmaceita asistenta vadītā aptieka vēlas turpināt darbību.

 

Kas jādara, lai pārreģistrētu aptiekas licenci?

Lai veiktu aptiekas licences pārreģistrēšanu, Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāiesniedz

Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos, kā arī izziņa par darbiniekiem un atbildīgajām personām un izziņa, izmantot telpas farmaceitiskai darbībai).

 

Iesniegumā vēlreiz aizpilda vai atzīmē visus punktus, kas attiecas uz konkrētās aptiekas plānoto darbību pēc vēlamās licences pārreģistrēšanas. Iesniegumam pievieno tikai tos aktuālos vai mainītos dokumentus, kuri iepriekš nav tikuši iesniegti ZVA (nav ievietoti konkrētās aptiekas licencēšanas lietā).

Dokumenti tiek virzīti izskatīšanai ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē, pēc kuras ieteikuma ZVA lēmums par licences piešķiršanu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Par licences pārreģistrēšanu jāmaksā valsts nodeva:

 • vispārēja tipa aptiekām pilsētās – 28,46 eiro;
 • vispārēja tipa aptiekām, kas atrodas ārpus pilsētām – 4,27 eiro.

Vēršam uzamanību, ka valsts nodeva par speciālu atļauju, licenču izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai jāveic uz Valsts kases kontu (skatīt šeit). Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par licences [licences numurs] pārreģistrēšanu.

Pēc iesnieguma licences pārreģistrēšanai un tam pievienoto dokumentu saņemšanas uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas (dokumentu ekspertīzi, atzinuma sagatavošanu) atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim (18. vai 19. punktam). Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

 

Lēmuma un licences saņemšana, spēkā stāšanās

Lēmums par licences pārreģistrēšanu tiks nosūtīts uz iesniedzēja juridisko vai iesniegumā īpaši norādīto adresi.

Ja iesniedzējs ir piekritis ar drošu elektronisko parakstu parakstīta lēmuma saņemšanai elektroniski, tas uz iesniedzēja norādīto e-pastu vai e-adresi tiks nosūtīts lēmuma pieņemšanas dienā.

Pozitīvs ZVA lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10.dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.

Speciālo atļauju (licenci) ZVA nosūtīs uz iesniedzēja juridisko vai īpaši norādīto adresi.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”