Pārlekt uz galveno saturu

Licences pārreģistrēšana

Licences turētāja pienākums ir 5 darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas iesniegt iesniegumu licences pārreģistrēšanai, ja mainījusies jebkāda licencē norādītā informācija.

Licence jāpārreģistrē saistībā ar:

 • licences turētāja nosaukuma (firmas) maiņu;
 • aptiekas (filiāles) nosaukuma maiņu;
 • licences turētāja juridiskās adreses maiņu;
 • aptiekas (filiāles) pārvietošanu uz jaunu farmaceitiskās darbības vietu;
 • aptiekas (filiāles) farmaceitiskās darbības vietas adreses pieraksta precizēšanu (piemēram, atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumam par adrese maiņu; ja telpu grupai, kurā atrodas aptieka, piešķirta jauna adrese);
 • aptiekas vadītāja maiņu;
 • jaunas aptiekas filiāles atvēršanu;
 • licencē norādītās aptiekas filiāles slēgšanu;
 • jauna speciālās darbības nosacījuma uzsākšanu;
 • atteikšanos no licences pielikumā norādītā speciālās darbības nosacījuma veikšanas;
 • ja pēc viena mēneša beigsies terminētās licences derīguma termiņš un farmaceita asistenta vadītā aptieka vēlas turpināt darbību.

 

Kas jādara, lai pārreģistrētu aptiekas licenci?

Lai veiktu aptiekas licences pārreģistrēšanu, Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāiesniedz

Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos, kā arī izziņa par darbiniekiem un atbildīgajām personām un izziņa, izmantot telpas farmaceitiskai darbībai).

 

Iesniegumā vēlreiz aizpilda vai atzīmē visus punktus, kas attiecas uz konkrētās aptiekas plānoto darbību pēc vēlamās licences pārreģistrēšanas. Iesniegumam pievieno tikai tos aktuālos vai mainītos dokumentus, kuri iepriekš nav tikuši iesniegti ZVA (nav ievietoti konkrētās aptiekas licencēšanas lietā).

Dokumenti tiek virzīti izskatīšanai ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē, pēc kuras ieteikuma ZVA lēmums par licences piešķiršanu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Par licences pārreģistrēšanu jāmaksā valsts nodeva:

 • vispārēja tipa aptiekām pilsētās – 28,46 EUR
 • vispārēja tipa aptiekām, kas atrodas ārpus pilsētām – 4,27 EUR

Vēršam uzmanību, ka valsts nodeva par speciālu atļauju, licenču izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai jāveic uz Valsts kases kontu:

Rekvizīti

Valsts kase

Reģistrācijas numurs: 90000050138

LV48TREL1060000921500 

TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par licences [licences numurs] pārreģistrēšanu.

 

Savukārt gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai jāveic reizi gadā  atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (27.p.) – 200,00 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi Zāļu valsts aģentūra nosūtīs rēķinu.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

 

Svarīgi zināt

Speciālās atļaujas izsniegšanas gadā vispārēja tipa aptiekai netiks piemērota gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu.

 Lai veicinātu farmaceitisko aprūpi ārpus pilsētas, kā arī sekmētu patērētāja izvēli zāļu pieejamībā, Zāļu valsts aģentūra sniedz atlaidi 100% apmērā no gada maksas par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

-  komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, kam ir izsniegta ne vairāk kā viena vai divas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, ja apgrozījums vispārēja tipa aptiekai iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR(bez PVN); vai

-   vispārēja tipa aptiekai ārpus pilsētas, kuras apgrozījums iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR (bez PVN).

Pieprasījums atbrīvojumam no gada maksas Zāļu valsts aģentūrai jāsūta, jo atbrīvojums tiks piemērots, ņemot vērā valsts statistikas pārskatus. 

Lēmuma un licences saņemšana, spēkā stāšanās

Lēmums par licences pārreģistrēšanu un licence tiks nosūtīti uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pozitīvs Zāļu valsts aģentūras lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10.dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”