Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu importētājs

 

Svarīgi:Informācija par jauno kārtību no 2022. gada janvāra par farmaceitiskās darbības licencēšanas (t.sk. zāļu ražotāju, zāļu lieltirgotavu, aktīvo vielu ražotāju un importētāju,  un izplatītāju reģistrēšanas) procedūrām un informācijas apstrādi Eiropas Zāļu aģentūras uzturētajā Kopienas datubāzē EudraGMDP

Cien, farmācijas nozares komersantu (zāļu ražotāji, aktīvo vielu ražotāji, importētāji, zāļu lieltirgotavas) ievērībai!

Informējam, ka no 2022.gada janvāra stājās spēkā jauna kārtība saistībā ar farmaceitiskās darbības licencēšanas (t.sk. zāļu ražotāju, zāļu lieltirgotavu, aktīvo vielu ražotāju un importētāju,  un izplatītāju reģistrēšanas) procedūrām un informācijas apstrādi Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) uzturētajā Kopienas datubāzē EudraGMDP (EudraGMDP datu bāze).

Ņemot vērā EudraGMDP datu bāzes informācijas apstrādes izmaiņas, informāciju par komersanta (juridiskās personas) datiem turpmāk apstrādās tikai EZA, uzturot Organizāciju pārvaldības dienestu - Organisation Management Service (OMS) datu bāzi. Ir iespējama tikai lasāma piekļuve OMS un meklēšana bez “EZA konta”.

Tomēr komersantam ir jānodrošina, ka jūsu organizācijas atbilstošie darbinieki ir reģistrējušies EZA kontam un pieprasījuši SPOR sistēmā lomu jūsu organizācijai, lai uzturētu aktuālus tajā esošos pamatdatus.

Līdz ar to turpmāk, t.i., no 2022.gada, pirms iesniegt Zāļu valsts aģentūrā (Aģentūra) pieteikumu par speciālas atļaujas (licences) saņemšanu vai pārreģistrēšanu, komersantam vispirms (sākotnēji) ir jāreģistrējas EZA OMS (ja tas nav jau izdarīts iepriekš). Būs jānorāda informācija (vai jāpārbauda EZA OMS esošās informācijas aktualitāte) par juridisko personu un tās objektiem (ražotni vai aktīvo vielu, zāļu lieltirgotavu komersanta darbības vietu), ja tā atšķiras no juridiskās personas adreses. Objekts šajā gadījumā – ir katra farmaceitiskās darbības vieta (t.sk. līgumpartneru), kas norādīta licencē un/vai aktīvo vielu komersanta reģistrācijas apliecībā.

Lūdzam ņemt vērā, ka arī turpmāk jebkādu izmaiņu gadījumā datos, kas paziņoti EZA OMS, komersantam vienmēr vispirms būs jāreģistrē šīs izmaiņas OMS (nosūtot EZA attiecīgu izmaiņu pieteikumu) un tikai pēc tam jāpiesakās attiecīgo pakalpojumu (speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai/importēšanai vai zāļu vairumtirdzniecībai (zāļu lieltirgotavas darbībai), speciālās atļaujas (licences) aktīvo vielu ražošanai vai/un aktīvo vielu ražošanas, importēšanas reģistrācijas apliecības) saņemšanai Aģentūrā.

Aicinām komersantus pārskatīt savu uzņēmumu ievadītos datus EZA OMS jau šobrīd, salīdzināt, vai tie atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ievadītajiem datiem un informācijai, skat.,  https://info.ur.gov.lv/#/data-search .

Tas ir svarīgi, jo Aģentūra vairs nevar labot datus EZA OMS, kurus uztur EZA saskaņā ar komersantu tai sniegto informāciju.  

Licencēs un/vai aktīvo vielu komersanta reģistrācijas apliecībās, sertifikātos tiek norādīti dati par juridisko personu saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā publicēto informāciju. Pretējā gadījumā dati par licences turētāju atšķirsies no licencē norādītās informācijas un EZA OMS ievadītās informācijas, kas var radīt neparedzamus šķēršļus komersanta farmaceitiskai darbībai.

Minētās izmaiņas izriet no jaunā veterināro zāļu tiesiskā regulējuma (Regulas 2019/6 un 2021/16 9. panta h) apakšpunkts), kas paredz šādas izmaiņas EudraGMDP datu bāzē no 2022. gada 28. janvāra:

         - zāļu vairumtirdzniecības (lieltirgotavas) licences;
         - aktīvo farmaceitisko vielu ražotāju reģistrācija (APIReg.).


2021.gada oktobrī EZA organizētais  vebinārs par OMS pakalpojumiem tika ierakstīts un publicēts EZA tīmekļa vietnē un YouTube kanālā. Sīkākai informācijai: https://www.ema.europa.eu/en/events/integration-eudragmdp-oms-webinar-industry, kur sadaļā “Documents” pieejamas vebināra prezentācijas un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, bet sadaļā “Video recordings” pieejams vebināra ieraksts.

Papildu informācija pieejama šeit.

Lai importētu vai izplatītu zāles Latvijā, uzņēmumiem nepieciešama Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izsniegta speciāla atļauja  (licence)  zāļu ražošanai vai importēšanai, kurā kā darbības joma norādīta cilvēkiem paredzēto zāļu importēšana vai veterināro zāļu importēšana. Nepieciešams arī nodrošināt atbilstošas telpas, aprīkojumu, iekārtas un personālu.

Zāļu importēšanas uzņēmumā nosaka par zāļu importēšanu atbildīgo amatpersonu, kuras kvalifikācija un profesionālā pieredze atbilst par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijai un profesionālās pieredzes kritērijiem, kas noteikti Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 340 par zāļu ražošanu un kontroli.

Lūdzam ņemt vērā, ka cilvēkiem paredzēto zāļu importētājam, kuram izsniegta speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai vai importēšanai, atļauts importēt veterinārās zāles, ja speciālajā atļaujā (licencē) zāļu ražošanai vai importēšanai kā speciālās atļaujas (licences) darbības joma ir norādīta veterināro zāļu importēšana. Šādā gadījumā ZVA par izsniegto speciālo atļauju (licenci) informē Pārtikas un veterināro dienestu, un tas zāļu importētāju reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

Dokumentu iesniegšana speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

Lai saņemtu speciālu atļauju (licenci) zāļu ražošanai vai importēšanai, nepieciešams ZVA iesniegt Iesniegumu atbilstības novērtēšanai un speciālas atļaujas (licences) izsniegšanai (pārreģistrēšanai) un  Ministru kabineta noteikumos Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" 1. pielikumā norādītos dokumentus.

Šo iesniegumu lūdzam iesniegt ZVA klātienē (Klientu apkalpošanas centrā – 11. kabinetā), nosūtīt pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu sūtīt uz  e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Pēc licencēšanas dokumentu saņemšanas veic iesniegto dokumentu izvērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nepieciešamības gadījumā tiek lūgts iesniegt papildu dokumentus (informāciju).

 

Pēc dokumentu izvērtēšanas ZVA informē zāļu ražošanas  uzņēmumu par pārbaudes (inspekcijas) veikšanu uzņēmuma farmaceitiskās darbības veikšanas vietā un šo pārbaudi veic 60 dienu laikā, lai pārliecinātos, ka tas savā darbības vietā ievēro Eiropas Komisijas rokasgrāmatā par zāļu labu ražošanas praksi publicētos principus un pamatnostādnes.

Par katru veikto pārbaudi (inspekciju) tiek sagatavots inspekcijas kontrolziņojums, kurā norādīti pārbaudē konstatētie trūkumi, kas tiek klasificēti kategorijās – kritiski, būtiski vai citi. Definīcijas trūkumu klasifikācijai ir pieejamas LRP Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 “Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu” 1. pielikumā.

Uzņēmumam pēc kontroles ziņojuma saņemšanas tiek dots noteikts laiks (atkarībā no trūkumu veida un skaita), lai sagatavotu un iesniegtu ZVA korektīvo un preventīvo darbību (CAPA) plānu un liecības par trūkumu novēršanu. Pēc to izvērtēšanas ZVA var pieprasīt papildus informāciju (ja nepieciešams) vai, ja trūkumu novēršanas pasākumi plānoti un veikti efektīvi, virzīt lietu tālākai lēmuma pieņemšanai (par licences izsniegšanu/pārreģistrēšanu vai LRP sertifikāta izsniegšanu).

Licencēšanai saņemtie zāļu importēšanas uzņēmuma dokumenti un kontroles ziņojums par pārbaudes veikšanu tiks izskatīti ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē.

ZVA 90 dienu laikā no dokumentu iesniegšanas tiks sagatavots lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu zāļu importēšanas uzņēmumam vai atteikumu (norādot atteikuma iemeslus).

 

Norēķinu kārtība

Uz iesnieguma atbilstības novērtēšanai un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai (pārreģistrēšanai) iesniegšanas brīdi ir veicama valsts nodevas apmaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 75.6. apakšpunktu 284,57 EUR apmērā uz Valsts kases (Reģistrācijas numurs: 90000050138 ) kontu: LV48TREL1060000921500 BIC kods TRELLV22.

Lai Zāļu valsts aģentūra varētu korekti identificēt valsts nodevas apmaksu lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt:

- komersanta/licences turētāja farmaceitiskās darbības uzņēmuma nosaukumu;

- licences veidu (aptieka, zāļu lieltirgotava, zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmums u.c.);

- licences numuru;

- saņēmēju.

Pēc licencēšanas dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūra izsniedz (nosūta pa e-pastu vai pastu) komersantam vai licences turētājam (zāļu ražotājam) izrakstītu rēķinu par dokumentu ekspertīzi un atbilstības novērtēšanu atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (30.p.):

- dokumentācijas ekspertīze pilnīga vai daļēja ražošanas vai importēšanas procesa novērtēšanai (1 dokumentācijas ekspertīze ) (30.1.p.) – 600,00 EUR

- daļēja zāļu ražošanas procesa vai aktīvo vielu ražošanas uzņēmuma (attiecas arī uz jaunieviestās terapijas zāļu izgatavošanu, balstoties uz neierastu procesu) iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze (1 dokumentācijas ekspertīze ) (30.2.p.) – 450,00 EUR

- uzņēmuma, kas etilspirtu tikai fasē, iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze (1 dokumentācijas ekspertīze ) (30.3.p) – 300,00 EUR

Par pārbaudes (inspekcijas) veikšanu noteikta samaksa atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (35.p.):

- pirmā pārbaudes diena (35.1.p) - 2000,00 EUR

- katra pārbaudes nākamā diena (35.2.p.) - 1000,00 EUR

Ja pārbaudes veikšana ir saistīta ar Zāļu valsts aģentūras ekspertu izbraukumu, komersants saskaņā ar  Noteikumu Nr. 641 9.punktā noteikto sedz Zāļu valsts aģentūras izdevumus saistībā ar pārbaudes veikšanai nepieciešamo izbraukumu.       

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

 

Pēc lēmuma pieņemšanas

Speciālā atļauja (licence) zāļu ražošanai vai importēšanai stājas spēkā 10 dienā pēc ZVA lēmuma pieņemšanas.

Pēc speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai vai importēšanai izsniegšanas informācija par izsniegto licenci tiks publicēta ZVA tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm (Eudra GMDP datubāze).

Pēc ZVA lēmuma par licences izsniegšanu zāļu importēšanas uzņēmums uzsāk attiecīgo licencēto darbību ne vēlāk kā gada laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas un par darbības uzsākšanu divu darbdienu laikā paziņo ZVA.

Pēc šāda paziņojuma saņemšanas tiek plānota nākamās pārbaudes (inspekcijas) veikšana saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 45. punktu, lai ZVA inspektori pārliecinātos, ka farmaceitiskā darbība tiek veikta saskaņā ar labas ražošanas prakses prasībām.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 416 18. un 19. punktam, zāļu importētājam ir jāpaziņo ZVA zāļu realizācijas datus par katru mēnesi līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam, reizi gadā (līdz nākamā gada 31.janvārim) jāpaziņo ZVA datus par importēto zāļu daudzumu (attiecas arī uz piegādēm no Eiropas Ekonomikas zonas valsts un uz Eiropas Ekonomikas zonas valsti). Dati iesniedzami elektroniski, izmantojot ZVA informācijas sistēmas (ZVAIS) Zāļu patēriņa statistikas moduli. Par ZVAIS datubāzes lietošanu ar ZVA slēdzams līgums, tāpēc nepieciešams iesniegt ZVA iesniegumu minētā līguma noslēgšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.800 78.1.apakšpunktu, Zāļu valsts aģentūra veido, uztur un aktualizē datubāzi par ražotajām un importētajām zālēm (darbības veids), veterinārajām zālēm, kontrolējamām vielām un aktīvajām vielām (produkcija), kuras norādītas licences lietā. Datubāzē norāda to veidu, nosaukumu, formu, devu, kā arī darbības veidu un informāciju par zālēm, veterinārajām zālēm, pētāmajām zālēm, kontrolējamām vielām un aktīvajām vielām, kuru ražošana vai importēšana ir apturēta.

Aģentūra, komersantu sniegto datu apkopošanas pilnveides nolūkā, ir izstrādājusi dokumenta formu, kuru aicinām aizpildīt licences turētājus, norādot šajā dokumentā visu Aģentūrai nepieciešamo informāciju par Jūsu uzņēmuma importētajām zālēm, jānorāda aktuālais importēto zāļu saraksts.

Lūdzam norādīt arī atbildīgo personu (norādot kontaktinformāciju), kura atbildīga par saraksta izveidošanu un ar kuru jautājumu gadījumā Aģentūra var sazināties.

Arī izmaiņu gadījumā šie saraksti būs pilnā apjomā (viss aktuālais importēto zāļu saraksts) jāiesniedz uz elektronisko pastu info@zva.gov.lv saskaņā ar šo Aģentūras izstrādāto  dokumenta formu.

 

Papildu informācija

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība"

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

Eiropas Savienības datubāze ar ražošanas un importēšanas licencēm