Pārlekt uz galveno saturu

ECDC darbs cilvēka izcelsmes bioloģiskā materiāla (SoHO) jomā

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2370 ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru, Eiropas Slimību kontroles un profilakses centrs (ECDC):

 

  • izmantojot epidemioloģiskās uzraudzības tīklu, atklāj, pārrauga un ziņo par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, kas minēti Regulas (ES) 2022/2371 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā, tostarp apdraudējumiem cilvēka izcelsmes vielām, vai minētās regulas 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā, attiecībā uz avotu, laiku, populāciju un vietu, lai sniegtu pamatojumu rīcībai sabiedrības veselības jomā;
  • nodrošina to dalībvalstu dienestu tīkla darbību un koordinēšanu, kuri atbalsta cilvēku izcelsmes vielu izmantošanu, lai palīdzētu nodrošināt, ka šādas vielas ir mikrobioloģiski drošas, šajā nolūkā pārraugot, novērtējot un palīdzot risināt attiecīgos slimību uzliesmojumus, kuriem piemīt potenciāls radīt nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, un lai aizsargātu pacientus, kuriem šādas vielas ir vajadzīgas;
  • sniedz ātros riska novērtējumus saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2371 20. pantu, ja pastāv nopietns pārrobežu veselības apdraudējums, kas minēts minētās regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā, tostarp, ja tas attiecas uz cilvēku izcelsmes vielām, ko potenciāli var ietekmēt infekcijas slimības, vai minētās regulas 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā;
  • atbalsta reaģēšanas koordinēšanu Veselības drošības komitejas (HSC) ietvaros, kā minēts Regulas (ES) 2022/2371 21. pantā, ja pastāv nopietns pārrobežu veselības apdraudējums, kas minēts minētās regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā, tostarp, ja tas attiecas uz cilvēku izcelsmes vielām, ko potenciāli var ietekmēt infekcijas slimības, vai minētās regulas 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā, jo īpaši sniedzot zinātniski pamatotus ieteikumus un iespējas saistībā ar:


a) valstu vai pārrobežu starpreģionālo reaģēšanu uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
b) pamatnostādņu pieņemšanu dalībvalstīm par nopietnā pārrobežu veselības apdraudējuma profilaksi un kontroli.

Informācija par ECDC darbu  cilvēka izcelsmes bioloģiskā materiāla jomā un  ECDC izstrādātajām tehniskajām vadlīnijām ir pieejama atbilstīgajās sadaļās ECDC tīmekļa vietnē.

Kā norādīts ECDC tīmekļa vietnē publicētajā kompetento iestāžu sarakstā, Latvijas kompetentā iestāde (Coordinating Competent Body (CCB)), kas izvirza nacionālos kontaktpunktus (National Focal Point (NFP)) Cilvēka izcelsmes bioloģiskā materiāla mikrobiālā drošuma tīklam SoHO-Net,  ir Slimību kontroles un profilakses centrs,

 

ECDC  informācija saistībā ar infekciju slimībām, kas var ietekmēt cilvēka izcelsmes bioloģiskā materiāla drošumu: