Pārlekt uz galveno saturu

Ētikas kodekss

 

 

Ētikas kodekss

Rīgā

 

 

 

26.03.2015. Nr.1-10/2

 

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I Vispārīgie nosacījumi

1. Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) veic tai uzticētās funkcijas, sniedzot pakalpojumus atbilstoši savai profesionālai kompetencei, sabiedrības interesēm un ētiskajām prasībām. Aģentūras Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir definēt pamatprincipus, kas ļautu izvērtēt rīcības ētiskumu un pamatotību. Kodekss ietver profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus, kuru ievērošana veicina Aģentūras pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā un sekmē Aģentūras mērķu sasniegšanu.

2. Kodeksā iekļautie principi, normas un ieteikumi ir saistoši Aģentūras amatpersonām un darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma (turpmāk – Darbinieki).

3. Kodeksa ētiskā vērtība ir ētiskie standarti, kuri orientē Aģentūras Darbiniekus godprātīgai rīcībai un kuri veido Aģentūras korporatīvo kultūru.

 

II Ētiskas rīcības pamatprincipi

4. Neatkarība un Neitralitāte

4.1. Darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, lēmumos un spriedumos, ievēro Latvijas Republikas Satversmi, normatīvos aktus, Aģentūras iekšējos normatīvos aktus un Kodeksa pamatprincipus.

4.2. Darbinieks savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neatkarīgs, neietekmējas no piederības partijām, politiskām kustībām un organizācijām, norobežojas no personīgajām interesēm, kā arī citu fizisku un juridisku personu, personu apvienību, politisku, reliģisku vai sociālo grupu interesēm.

4.3. Neitralitātes ievērošana ir priekšnosacījums Aģentūras pozitīvā tēla veidošanai sabiedrībā.

 

5. Taisnīgums un Objektivitāte

5.1. Darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

5.2. Taisnīgums ir savstarpējo attiecību norma katram Darbiniekam.

5.3. Objektīva vērtējuma pamatā ir cilvēka rīcība un tās sekas, nevis viņa personība un nodomi.

5.4. Darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

5.5. Jautājumu izskatīšana notiek pēc būtības un objektīvi.

5.6. Precizitāte pret kolēģiem, klientiem un sabiedrību kopumā ir cieņas un uzmanības izpausme.

 

6. Atklātība un Lojalitāte

6.1. Darbinieks savā darbībā saskaņā ar ārējiem un Aģentūras iekšējiem normatīvajiem aktiem ievēro atklātību pret sabiedrību. Nav pieļaujama prettiesiskas rīcības slēpšana vai atbalstīšana.

6.2. Ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos Darbinieks paskaidro, vai viņš pauž savu personisko vai Aģentūras viedokli. Lai paustu Aģentūras viedokli, to saskaņo ar Aģentūras vadību.

6.3. Darbinieks ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgs par Aģentūras tēlu sabiedrībā. Arī ārpus darba laika Darbinieks neveic darbības, kas grauj vai var negatīvi ietekmēt Aģentūras tēlu sabiedrībā.

6.4. Darbinieks jebkurā situācijā ir lojāls pret Aģentūru un ievēro tās darbības mērķus un pamatvērtības.

6.5. Saskarsmē ar citām personām Darbinieks izturas ar cieņu, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses.

 

7. Konfidencialitāte

Darbinieks prettiesiski neizpauž un neizmanto informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju vai citādi izmantotu privātajās interesēs.

 

8. Proporcionalitāte

8.1. Darbinieks respektē visu sabiedrības locekļu tiesības, pienākumus un intereses, pildot savus pienākumus, nepieļauj diskriminējošu attieksmi un pauž vienlīdzību pret visiem klientiem, neizrādot nevienam īpašu labvēlību un nepieļaujot nekādas privilēģijas un izņēmumus, ja tie nav paredzēti normatīvajos aktos.

8.2. Darbinieks, pildot darba pienākumus, izvērtē un nodrošina, ka piemērojamie līdzekļi ir proporcionāli sasniedzamajiem mērķiem.

8.3. Pieņemot lēmumus un sniedzot pakalpojumus klientiem, Aģentūras Darbinieks rīkojas nekaitējot vispārējām sabiedrības interesēm un ievērojot privātpersonu likumīgās intereses.

 

III Ētiska uzvedība

9. Darbinieks ir pieklājīgs, laipns un korekts attiecībās ar kolēģiem, Aģentūras klientiem un sabiedrību. Izturas ar cieņu visās ar darbu saistītās attiecībās un nepieļauj savu kolēģu un klientu goda vai cieņas aizskaršanu.

10. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē.

11. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

12. Darbinieks ir pieejams un laipns attiecībās ar Aģentūras klientiem un sabiedrību. Atbildot uz korespondenci, telefona zvaniem un e-pastiem, Darbinieks cik vien iespējams cenšas būt izpalīdzīgs un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ja darba pienākumu ietvaros tas nav iespējams, Darbinieks norāda citu personu vai institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.

13. Darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas dāvanas, atlaides, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai Aģentūras darbības objektivitāti.

14. Darba vietā netiek lietoti priekšmeti ar zāļu ražotāju, zāļu lieltirgotavu, zāļu reģistrācijas apliecību turētāju un aptieku zīmoliem, zāļu nosaukumiem un simboliku, zāļu reklāmu u.tml., izņemot gadījumus, kad šādi priekšmeti nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai (piem., saņemta iesnieguma izskatīšanai).

15. Darbinieks atturas no blakus darbiem un amatu savienošanas, ja tie var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem*, kas traucē Aģentūras uzdevumu veikšanai un funkciju īstenošanai.

16. Darbinieks neiesaistās komercdarbībā, kas var izraisīt interešu konfliktu.

17. Darbinieks efektīvi izmanto darba laiku un lieto Aģentūras īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Darbinieks ierobežo interneta, tālruņa sakarus u.tml. resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.

 

IV Tiesības un pienākumi

18. Katram Darbiniekam ir tiesības:

18.1. pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

18.2. brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

18.3. saņemt adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņas pilnu attieksmi;

18.4. uz privātās dzīves neaizskaramību.

 

19. Katram Darbiniekam ir pienākums:

19.1. risināt problēmas un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē.

19.2. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā, apzinoties, ka katra atsevišķa Darbinieka uzvedība un rīcība veido gan Aģentūras kopējo tēlu, gan valsts pārvaldes prestižu sabiedrībā;

19.3. ievērot profesionālo etiķeti un darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju veicināt sabiedrības uzticēšanos Aģentūrai;

19.4. veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības;

19.5. konstruktīvi risināt konfliktus;

19.6. neiesaistīties intrigās, dažādu destruktīvu grupējumu veidošanā kolektīvā;

19.7. neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu;

19.8. informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalīties pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem Darbiniekiem;

19.9. godīgi atzīt neētisku rīcību un labot savas kļūdas.

 

20. Direktora, viņa vietnieka un struktūrvienību (departamenta, nodaļas, sektora) vadītājiem ir pienākums:

20.1. informēt padotos par turpmāko rīcību un attīstības perspektīvām;

20.2. sniegt Darbiniekiem darbam nepieciešamo un citu aktuālo informāciju;

20.3. veicināt Darbinieku profesionālo un personības izaugsmi;

20.4. atbalstīt Darbinieka radošo pieeju un iniciatīvu;

20.5. Darbinieka kļūdaino rīcību pārrunāt ar šo Darbinieku individuāli.

 

V Ētiskas uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem

21. Darbinieks komunikācijā ar lobētājiem nodrošina visiem vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem, saņemt nepieciešamo informāciju.

22. Tiekoties ar lobētāju, Darbinieks noskaidro lobētāju un personu, kuru tas pārstāv, identitāti (pārstāvētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, juridiskā persona, ko tas pārstāv), nodrošina sanāksmju protokolēšanu un informācijas par sanāksmēm publicēšanu Aģentūras mājas lapā (tikšanās laiks, dalībnieki, konkrēta lēmuma sagatavošanas process vai joma, saistībā ar kuru notiek lobēšana).

23. Pieņemot lēmumu vai veicot amata pienākumus, Darbinieks ņem vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv lobētājs.

24. Darbinieks publiski atklāj informāciju (augstākstāvošai amatpersonai) par savām vai savu ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir, vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu, atsakās no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tiek ietekmētas Darbinieka vai tās ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses, kā arī organizācijas, ar kuru Darbinieks ir saistīts, vai tā sponsoru.

25. Darbinieks par atlīdzību vai bez tās neiesaistās un nepārstāv indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājs valsts vai pašvaldību institūcijā.

26. Darbinieks nepieņem no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus (transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi) savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts.

27. Darbinieks neizmanto savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu.

28. Darbinieks nedrīkst maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka var nodrošināt viņam piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu.

29. Darbiniekam ir aizliegts lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā viņš ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru Darbinieks ir saistīts.

 

VI Noslēguma jautājumi

30. Visi Aģentūras Darbinieki iepazīstas un ievēro Kodeksu.

31. Iesniegumus vai sūdzības par Kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Ētikas komisija saskaņā ar tās nolikumu.

32. Ja netiek ievērotas Kodeksa normas vai ir ieteikumi Kodeksa izmaiņām, jebkura persona var vērsties Ētikas komisijā ar iesniegumu, tās nolikumā noteiktajā kārtībā.

33. Par izmaiņām Kodeksā lemj Ētikas komisija.

34. Izmaiņas Kodeksā ar rīkojumu apstiprina Aģentūras direktors.

35. Kodekss ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un līdz ar to spēku zaudē Ētikas kodekss, kas apstiprināts ar Zāļu valsts aģentūras 2005.gada 17.jūnija rīkojumu Nr. 1-6/22.

 

Direktore I.Adoviča


 

*interešu konflikts — situācija, kurā Darbinieks, pildot darba pienākumus, pieņem lēmumu vai piedalās lēmuma pieņemšanā, vai veic citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī Darbinieka, tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.