Pārlekt uz galveno saturu

Ētikas kodekss

Zāļu valsts aģentūra
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

14.05.2021.                                                                                                                                                   Nr.    1-10/5


ĒTIKAS KODEKSS

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2.punktu


 
I.    Vispārīgie jautājumi


1.    Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) veic tai uzticētās funkcijas un uzdevumus, sniedzot pakalpojumus atbilstoši savai profesionālai kompetencei, sabiedrības interesēm un ētiskajām prasībām.
2.    Aģentūras Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir noteikt pamatprincipus, kas ļautu izvērtēt Aģentūras amatpersonu, ierēdņu un darbinieku (turpmāk – Darbinieks) rīcības ētiskumu un pamatotību.
3.    Kodekss ietver Aģentūras vērtības un profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, normas un ieteikumus, kuru ievērošana veicina Aģentūras pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā un sekmē Aģentūras mērķu sasniegšanu.
4.    Kodeksā iekļautie principi, normas un ieteikumi ir saistoši visiem Aģentūras Darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma.
5.    Kodeksa ētiskā vērtība ir ētiskie standarti, kuri orientē Aģentūras Darbiniekus godprātīgai rīcībai un kuri veido Aģentūras korporatīvo kultūru.


II.    Aģentūras vērtības un ētikas pamatprincipi


6.    Darbinieks savā darbā ievēro un rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta ieteikumos nostiprinātajām valsts pārvaldes vērtībām, kā arī šādām Aģentūras vērtībām:
6.1.    profesionalitāte un efektivitāte;
6.2.    neatkarība un neitralitāte;
6.3.    taisnīgums un objektivitāte;
6.4.    atklātība un lojalitāte;
6.5.    cieņa pret personu.
7.     Darbinieks ievēro šādus Kodeksa 6.punktā minētajās vērtībās balstītus ētikas pamatprincipus:
7.1.    profesionalitāte un efektivitāte:
7.1.1.    izmanto un attīsta Aģentūras darbā nepieciešamās un nākotnes vajadzībām prognozējamās kompetences, prasmes un zināšanas, pārņem nozares labo praksi un starptautisko pieredzi Aģentūras darbā;
7.1.2.    ir mērķtiecīgs un orientēts uz rezultātu;
7.1.3.    strādā efektīvi, izvirzīto Aģentūras mērķu un  kvalitatīva rezultāta sasniegšanai.
7.1.4.    pildot savus pienākumus nodrošina, ka visi publiskie resursi (cilvēciskie, finanšu, materiālie, informatīvie) tiek izmantoti iespējami efektīvi un apdomīgi.
7.2.    neatkarība un neitralitāte:
7.2.1.    ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, lēmumos un spriedumos, ievēro Latvijas Republikas Satversmi, normatīvos aktus, Aģentūras iekšējos normatīvos aktus un Kodeksa pamatprincipus;
7.2.2.    savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgs un neatkarīgs, neietekmējas no piederības partijām, politiskām kustībām un organizācijām, norobežojas no personīgajām interesēm, kā arī citu fizisku un juridisku personu, personu apvienību, politisku, reliģisku vai sociālo grupu interesēm;
7.2.3.    neitralitātes ievērošanu izvirza kā galveno  priekšnosacījumu Aģentūras pozitīvā tēla veidošanai sabiedrībā.
7.3.    taisnīgums un objektivitāte:
7.3.1.     rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vai organizāciju vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību vai nepiešķirot privilēģijas kādai no tām;
7.3.2.    taisnīgumu pieņem par  savstarpējo attiecību normu;
7.3.3.     vērtējumu pamato, ņemot vērā cilvēka rīcību un tās sekas, nevis viņa personību un nodomus;
7.3.4.    rīkojas profesionāli saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem, šādu rīcību vērtē kā augstu tiesisko apziņu;
7.3.5.    jautājumu izskata pēc būtības;
7.3.6.    Darbinieks pieņemot lēmumus pamatojas tikai uz patiesu un pārbaudītu informāciju.
7.4.    atklātība un lojalitāte:
7.4.1.    savā darbībā ievēro atklātību pret sabiedrību atbilstoši ārējiem un Aģentūras iekšējiem normatīvajiem aktiem.
7.4.2.    neatbalsta un neslēpj prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas  rīcības slēpšanu vai noklusēšanu;
7.4.3.    ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos nošķir savu personisko viedokli no Aģentūras viedokļa,  pirms Aģentūras viedokļa paušanas, to saskaņo ar Aģentūras vadību;
7.4.4.    ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgs par Aģentūras tēlu sabiedrībā, arī ārpus darba laika neveic darbības, kas grauj vai var negatīvi ietekmēt Aģentūras tēlu sabiedrībā;
7.4.5.    jebkurā situācijā ir lojāls pret Aģentūru un ievēro tās darbības mērķus un pamatvērtības;
7.4.6.    saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses;
7.5.    cieņa pret personu:
7.5.1.    jebkurā situācijā – diskusijās, viedokļu apmaiņā, tai skaitā rakstiskā komunikācijā -  ar cieņu izturas pret sabiedrības pārstāvjiem un citiem darbiniekiem, nav agresīvs arī attiecībā pret pretēju uzskatu paudējiem;
7.5.2.    ievēro konfidencialitāti saistībā ar citu darbinieku personīgo informāciju;
7.5.3.    ievēro precizitāti pret kolēģiem, klientiem un sabiedrību kopumā, apzinoties, ka tā ir cieņas un uzmanības izpausme.


III.    Ētiska uzvedība


8.    Darbinieks ir pieklājīgs, laipns un korekts attiecībās ar kolēģiem, Aģentūras klientiem un sabiedrību. Izturas ar cieņu visās ar darbu saistītās attiecībās un nepieļauj savu kolēģu un klientu goda vai cieņas aizskaršanu.
9.    Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē.
10.    Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.
11.    Darbinieks ir pieejams un laipns attiecībās ar Aģentūras klientiem un sabiedrību. Atbildot uz korespondenci, telefona zvaniem un e-pastiem, cik vien iespējams cenšas būt izpalīdzīgs un profesionāli atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ja darba pienākumu ietvaros tas nav iespējams, Darbinieks norāda citu personu vai institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.
12.    Darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas dāvanas, atlaides, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai Aģentūras darbības objektivitāti.
13.    Darba vietā netiek lietoti reklāmas priekšmeti ar zāļu ražotāju, zāļu lieltirgotavu, aptieku, zāļu reģistrācijas apliecību turētāju un audu centru zīmoliem, zāļu un medicīnisko ierīču nosaukumiem un simboliku, zāļu un medicīnisko ierīču reklāmu u.tml., izņemot gadījumus, kad šādi priekšmeti nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai (piem., saņemta iesnieguma izskatīšanai).
14.    Darbinieks atturas no blakus darbiem un amatu savienošanas, ja tie var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kas traucē Aģentūras uzdevumu veikšanai un funkciju īstenošanai.
15.    Darbinieks neiesaistās komercdarbībā, kas var izraisīt interešu konfliktu.
16.    Darbinieks efektīvi izmanto darba laiku un lieto Aģentūras īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Darbinieks ierobežo interneta, tālruņa sakarus u.tml. resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.
IV.    Tiesības un pienākumi
17.    Katram Darbiniekam ir tiesības:
17.1.    pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;
17.2.    brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;
17.3.    saņemt adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņas pilnu attieksmi;
17.4.    uz privātās dzīves neaizskaramību.

18.    Katram Darbiniekam ir pienākums:
18.1.    risināt problēmas un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē.
18.2.    ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā, apzinoties, ka katra atsevišķa Darbinieka uzvedība un rīcība veido gan Aģentūras kopējo tēlu, gan valsts pārvaldes prestižu sabiedrībā;
18.3.    neizpaust informāciju, kas Darbiniekam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, vai izmantot to mērķiem, kas nav saistīti ar amata vai darba pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citādi izmantot privātās interesēs.
18.4.    ievērot profesionālo etiķeti un darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju veicināt sabiedrības uzticēšanos Aģentūrai;
18.5.    veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības;
18.6.     konstruktīvi risināt konfliktus;
18.7.     neiesaistīties intrigās, dažādu destruktīvu grupējumu veidošanā kolektīvā;
18.8.     neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu; informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalīties pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem darbiniekiem;
18.9.    godīgi atzīt neētisku rīcību un labot savas kļūdas.

19.    Direktora, viņa vietnieka un struktūrvienību (departamenta, nodaļas, sektora) vadītājiem ir pienākums:
19.1.    informēt padotos par turpmāko rīcību un attīstības perspektīvām;
19.2.    sniegt Darbiniekiem darbam nepieciešamo un citu aktuālo informāciju;
19.3.    veicināt Darbinieku profesionālo un personības izaugsmi;
19.4.    atbalstīt Darbinieka radošo pieeju un iniciatīvu;
19.5.    Darbinieka kļūdaino rīcību pārrunāt ar šo Darbinieku individuāli.
V.    Ētiskas uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem
20.    Darbinieks komunikācijā ar lobētājiem nodrošina visiem vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem, saņemt nepieciešamo informāciju.
21.    Darbinieks informē tiešo vadītāju vai Aģentūras direktoru par paredzamo tikšanos ar lobētāju, kā arī dara zināmu informāciju, kas saņemta no lobētāja.
22.    Tiekoties ar lobētāju, Darbinieks noskaidro lobētāju un personu, kuru tas pārstāv, identitāti (pārstāvētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, juridiskā persona, ko tas pārstāv), nodrošina sanāksmju protokolēšanu un informācijas par sanāksmēm publicēšanu Aģentūras mājas lapā (tikšanās laiks, dalībnieki, konkrēta lēmuma sagatavošanas process vai joma, saistībā ar kuru notiek lobēšana).
23.    Pieņemot lēmumu vai veicot amata pienākumus, Darbinieks ņem vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv lobētājs.
24.    Darbinieks publiski atklāj informāciju (augstākstāvošai amatpersonai) par savām vai savu ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir, vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu, atsakās no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tiek ietekmētas Darbinieka vai tās ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses, kā arī organizācijas, ar kuru Darbinieks ir saistīts, vai tā sponsoru.
25.    Darbinieks par atlīdzību vai bez tās neiesaistās un nepārstāv indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājs valsts vai pašvaldību institūcijā.
26.    Darbinieks nepieņem no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus (transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi) savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts.
27.    Darbinieks neizmanto savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu.
28.    Darbinieks nedrīkst maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka var nodrošināt viņam piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu.
29.    Darbiniekam ir aizliegts lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā viņš ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru Darbinieks ir saistīts.
VI.    Rīcība un informācijas atklātība ētikas pārkāpuma gadījumā
30.    Ētikas komisija, neizpaužot saņemtā iesnieguma būtību, informē Darbinieka tiešo vadītāju par Ētikas komisijas lēmumu, ja ir konstatēts ētikas normu pārkāpums vai ētikas normu nepilnvērtīga ievērošana. Ja Darbinieks no Ētikas komisijas saņēmis aizrādījumu vai norādi par nepilnvērtīgu ētikas normu ievērošanu, vērtējums ikgadējā novērtēšanas anketas sadaļā “Ētikas normu ievērošana” nevarētu būt augstāks par “Jāpilnveido”.
31.    Ētikas komisija, neizpaužot saņemtā iesnieguma būtību un Darbinieka vārdu un uzvārdu, kā arī ieņemamo amatu, informē Aģentūras Darbiniekus par konstatētā ētikas normu pārkāpuma būtību vai ētikas normu nepilnvērtīgu ievērošanu.


VII.    Noslēguma jautājumi


32.    Visi Aģentūras Darbinieki iepazīstas un ievēro Kodeksu.
33.    Ja netiek ievērotas Kodeksa normas vai ir ieteikumi Kodeksa izmaiņām, jebkura persona var vērsties Ētikas komisijā ar iesniegumu, tās reglamentā noteiktajā kārtībā.
34.    Iesniegumus vai sūdzības par Kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Ētikas komisija saskaņā ar tās reglamentu.
35.    Aģentūras uzticības personas ētikas jautājumos ir Aģentūrā ievēlētie Ētikas komisijas locekļi.
36.    Ja Darbiniekam rodas šaubas par viņa iecerētās rīcības atbilstību šiem ieteikumiem vai citām viņam saistošajām ētikas prasībām, viņš var konsultēties ar jebkuru no Aģentūras uzticības personām ētikas jautājumos vai Ētikas komisiju.
37.    Par izmaiņām Kodeksā lemj Ētikas komisija.
38.    Izmaiņas Kodeksā apstiprina Aģentūras direktors.
39.    Atzīt par spēku zaudējušu Aģentūras 2015. gada 26. marta Ētikas kodeksu Nr. 1-10/2.
40.    Kodekss ir spēkā no tā parakstīšanas brīža.

Direktora p.i. –
Administratīvās nodaļas vadītāja                                                                                                         Ilze Bude

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sanita Timbare-Zilvestere
Tālr. 67078448
Sanita.Timbare-Zilvestere@zva.gov.lv