Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2016. gada 22. septembris  


 

Atvērto durvju diena Zāļu valsts aģentūrā šī gada 30. septembrī

 Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām šī gada 30. septembrī visā Latvijā organizē Atvērto durvju dienu. Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes būs atvērtas ikvienam apmeklētājam.

Atbalstot šo iniciatīvu, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) aicina interesentus 30. septembrī plkst. 10:00 uz atklāto lekciju ar apmeklētāju iesaistīšanos un ekskursiju Zāļu valsts aģentūras telpās. Apmeklētāji iegūs informāciju par Zāļu valsts aģentūras funkcijām un uzdevumiem sabiedrības veselības nodrošināšanā. Lasīt vairāk

 

2016. gada 16. septembris  


 

Izveidots Īpašo medicīnisko notikumu saraksts signālu pazīšanai

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem un veselības aprūpes speciālistiem

Informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir izveidojusi Īpašo medicīnisko notikumu (Designated Medical Events – DME) sarakstu, kas ietver pēc sava raksturojuma smagus veselības traucējumus, kuri bieži ir saistīti ar zāļu lietošanu. Šo DME sarakstu farmakovigilances darbību veikšanā izmanto EMA un Eiropas Ekonomikas zonas valstu zāļu aģentūras, lai identificētu noteiktus drošuma signālus* zāļu blakņu ziņojumos. Lasīt vairāk

 

2016. gada 16. septembris  


 

Sarunās ar farmācijas nozari pārrunā drošuma pazīmju ieviešanu uz zāļu iepakojuma

Lai veicinātu diskusiju ar nozari un turpinātu gada pirmajā pusē sākto dialogu jomas normatīvo aktu prasību piemērošanā, 2016. gada 16. septembrī Zāļu valsts aģentūrā notika farmācijas nozares profesionālo asociāciju un Zāļu valsts aģentūras pārstāvju tikšanās. Darba kārtībā bija vairāki ar zāļu reģistrāciju un zāļu drošumu saistīti jautājumi.

Saistībā ar 2016. gada sākumā pieņemto Eiropas Komisijas deleģēto Regulu par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma, kas tiks piemērota no 2019. gada februāra, tikšanās dalībnieki pārrunāja drošuma elementu ieviešanu. Katram zāļu iepakojumam nākotnē tiks ieviests unikāls identifikators – divdimensionāls svītrkods. Jauni drošuma elementi tiks ieviesti nolūkā garantēt zāļu autentiskumu un stiprināt zāļu piegādes ķēdes drošumu – no ražotājiem līdz izplatītājiem – aptiekām un slimnīcām, tādējādi aizsargājot iedzīvotājus no viltotu zāļu iegādes riska. Lasīt vairāk

 

2016. gada 15. septembris  


 

 Par ārstniecībā lietojamo programmatūru

Programmatūras aplikācijas mūsdienās plaši tiek lietotas gan sadzīvē, gan veselības aprūpē. Tā kā Latvijā ir uzņēmumi, kas ir pievērsušies mobilo lietojumprogrammu (aplikāciju) izstrādei, šī informatīvā materiāla mērķis ir atgādināt par nepieciešamību pirms programmatūras (t.sk. aplikāciju), kas paredzēta pielietošanai veselības aprūpē, izstrādes pārliecināties par to, vai gala produkts ir paredzēts izmantošanai ārstniecībā un vai tas atbilst Ārstniecības likumā noteiktajai medicīnisko ierīču definīcijai.

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 21. punktu medicīniskās ierīces ir visi instrumenti, aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai citi priekšmeti, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar citām ierīcēm, tostarp kopā ar programmatūru, ko tās ražotājs paredzējis izmantošanai ārstniecībā, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu un ārstētu slimības vai atvieglotu to norises gaitu, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai mainītu cilvēka anatomiju vai fizioloģiskos procesus, kontrolētu apaugļošanos, un kuri paredzēto pamatiedarbību uz cilvēka ķermeņa virsmu vai cilvēka ķermenī nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai metaboliskiem līdzekļiem, bet ar šādiem līdzekļiem var palīdzēt nodrošināt medicīniskās ierīces darbību. Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. septembris  


 

 Atzinīgi vērtē ZVA sniegtos zāļu blakņu datus

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Upsalas Monitoringa centrs sagatavojis analītisku ziņojumu “VigiGradeTM – Completeness score Latvia”, kurā atzinīgi vērtēta Zāļu valsts aģentūras (ZVA) zāļu drošuma speciālistu sniegto datu kvalitāte starptautiskā zāļu blakņu datubāzē.

Latvijā par pamanītām zāļu blaknēm ziņo ārstniecības personas, farmaceiti, zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, paralēlie importētāji un izplatītāji. Kopš 2013. gada arī iedzīvotājiem ir tiesības iesniegt ziņojumu par, viņuprāt, konstatētu zāļu blakni. Visi saņemtie ziņojumi tiek ievadīti ZVA zāļu blakņu ziņojumu datubāzē, PVO datubāzē un Eiropas Zāļu aģentūras datubāzē “EudraVigilance”, kur Eiropas zāļu lietošanas drošuma uzraudzības speciālisti, to vidū Latvijas speciālisti, šos ziņojumus vērtē, lai pārliecinātos, ka zāļu sniegtais guvums joprojām atsver risku. Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. septembris  


 

Par Eiropas Komisijas regulu attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2016. gada 21. septembrī stāsies spēkā Komisijas deleģētā regula (ES) 2016/1443 (2016. gada 29. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr.111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (turpmāk tekstā - Regula Nr.2016/1443).

Saskaņā ar jauno Regulu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1.kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr.111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm, 1.kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoriem:

  • (1R, 2S)-(-)-hlorefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 110925-64-9);
  • (1S, 2R)-(+)-hlorefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 1384199-95-4);
  • (1S, 2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 73393-61-0);
  • (1R, 2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 771434-80-1).

Regula Nr.2016/1443 pieejama Eiropas Savienības tiesību aktu vietnē (PDF formātā).

 

2016. gada 6. septembris  


 

Publicēts jauns Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējuma publiskais kopsavilkums zāļu vielai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējuma secinājumus zāļu vielai, un šī novērtējuma publiskais kopsavilkums ir publicēts CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojums ir šādai zāļu vielai:

  • Budesonide

Novērtējuma ziņojuma rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas (publikācija 1.09.2016.).

 

2016. gada 2. septembris  


 

Pārrunā administratīvā sloga mazināšanas iespējas medicīnisko ierīču iepirkumos

Šodien, 2. septembrī, Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) notika diskusija par administratīvā sloga mazināšanas iespējām medicīnisko ierīču iepirkumos, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un no Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijas.

Lai mazinātu administratīvo slogu ārstniecības iestāžu rīkotajos medicīnisko ierīču publiskajos iepirkumos, dalībniekiem bija vienota izpratne par iespējām nākotnē samazināt administratīvo slogu attiecībā uz kvalitāti apliecinošu dokumentu iesniegšanu, iepirkumos izmantojot ZVA uzturēto un publiski pieejamo medicīnisko ierīču datubāzi LATMED.

Tāpat tika secināts, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp ārstniecības iestādēm un kompetentajām iestādēm gadījumos, kad ārstniecības iestādēm ir aizdomas, ka to rīcībā nonāk, iespējams, viltoti kvalitāti apliecinoši dokumenti.

 

2016. gada 31. augusts  


 

Zāļu patēriņš jūlijā

2016. gada jūlijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 27,82 milj. eiro (ar PVN), kas ir par 8% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 2% vairāk nekā 2015. gada jūlijā. Vispārēja tipa aptiekām jūlijā realizēti medikamenti 23,55 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 533 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistra zāles (tai skaitā 232 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 9,68 milj. eiro, kas ir par 4% mazāk nekā 2016. gada jūnijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūlijā bija 8,46 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 29. augusts  


 

Pieejams jauno Medicīnisko ierīču un In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu konsolidētais teksts latviešu valodā

(Papildināta informācija pēdējā atkāpē par jaunās In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulas konsolidētā teksta pieejamību latviešu valodā)

 2012. gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (turpmāk – Medicīnisko ierīču regula), kā arī ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm (turpmāk – IVD medicīnisko ierīču regula). Paredzēts, ka jaunās regulas aizstās trīs pašreiz spēkā esošās medicīnisko ierīču direktīvas.

Nīderlandes prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 2016. gada I pusē Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome panāca galīgo vienošanos par Medicīnisko ierīču un IVD medicīnisko ierīču regulu kompromisa tekstu. Plānots, ka jaunais medicīnisko ierīču regulējums stāsies spēkā 2016. gada rudenī. Attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm noteiktais pārejas periods ir trīs gadi, in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm – pieci gadi.

Saskaņā ar minētā regulējuma šī brīža izstrādes gaitu un ieviešanas prognozi CE marķēto ierīču ražotājiem, kuri ražo ierīces pārdošanai Eiropas Savienībā, līdz 2019. gada rudenim būtu jāsagatavojas jaunajam regulējumam. Savukārt IVD medicīnisko ierīču ražotājiem būtu jārēķinās ar izmaiņām no 2021. gada.

Vēršam uzmanību, ka Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes tīmekļa vietnē ir publicēta Medicīnisko ierīču regulas teksta aktuālā versija.

Aicinām iepazīties ar šobrīd aktuālāko publiski pieejamo konsolidēto Medicīnisko ierīču regulas tekstu latviešu valodā.

Publiski pieejams ir arī konsolidēts IVD medicīnisko ierīču regulas aktuālākais teksts latviešu valodā.

 

2016. gada 17. augusts  


 

Zāļu valsts aģentūra aicina noskaidrot zāļu cenu mājaslapā

Kā liecina Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā www.zva.gov.lv veiktā aptauja, vairums respondentu (47 %) pirms došanās uz aptieku labprāt izmanto mājaslapā sniegtās iespējas un noskaidro maksimāli pieļaujamo zāļu cenu* aptiekā. Tāpat 11 % respondentu par zāļu cenu jautā savam ārstējošajam ārstam. Savukārt 43% respondentu atbild, ka veselība ir svarīgāka par zāļu cenu, tādējādi apliecinot, ka zāļu cenas jautājums ir pakārtots veselības vajadzībām un ārsta norādījumiem.

ZVA mājaslapā pieejamā zāļu cenu pārbaudes forma “Pārbaudi zāļu cenu šeit!” palīdz pirms došanās uz aptieku ne tikai noskaidrot maksimāli pieļaujamo zāļu cenu, bet arī iegūt informāciju par lētāko medikamentu no tirgū esošajiem analogiem. Piemēram, ja ārsts nav noteicis citādi, farmaceits var ieteikt, bet pacients var izvēlēties lētākas zāles. Lasīt vairāk

 

2016. gada 12. augusts  


 

 Publicēts farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update otrais numurs

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējusi otro izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update numuru, kurā atrodama aktuāla informācija par farmakovigilanci zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem.

Izdevuma otrajā numurā ir raksti par farmakovigilances informācijas sistēmām, par EMA gaidāmajiem notikumiem un sanāksmēm farmakovigilances jomā 2016. gada II pusgadā, par farmakovigilances vadlīniju grozījumiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Otro izdevuma numuru aicinām lasīt šeit (PDF dokuments).

 

2016. gada 9. augusts  


 

Stiprina zāļu drošuma uzraudzību Eiropā

Eiropas Komisija publicē ziņojumu par farmakovigilances normatīvo aktu īstenošanu

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) savā mājaslapā informē, ka vakar, šī gada 8. augustā, Eiropas Komisija (EK) publicējusi trīsgades ziņojumu par veiktām aktivitātēm zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances jomā, kas īstenotas Eiropas zāļu aģentūru sadarbības tīkla ietvaros. Jaunu normatīvo aktu ieviešana kopš 2012. gada nodrošinājusi ciešāku EMA, EK un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu zāļu aģentūru sadarbību, kas stiprinājusi zāļu drošuma uzraudzību visa zāļu dzīves cikla laikā, sniedzot pozitīvu zāļu lietošanas guvuma/riska samēru pacientam.

Ziņojumā ietvertas zāļu drošuma uzraudzības jomā veiktās aktivitātes Eiropas Savienībā kopš jauno farmakovigilances normatīvo aktu stāšanās spēkā 2012. gada jūlijā līdz 2015. gada jūlijam. Lasīt vairāk

 

2016. gada 9. augusts  


 

Zāļu blakņu ziņojumu skaita pieaugums ir laba ziņa veselības aprūpes profesionāļiem

2016. gada I pusgadā farmakovigilances* sistēmas ietvaros Zāļu valsts aģentūra ir saņēmusi 171 zāļu blakņu ziņojumu. Vidējais ziņojumu skaits gadā parasti ir tuvu 300. Lai gan šis skaits pēdējā laikā pieaug, tomēr tas varētu būt daudz lielāks, ja ārsti, farmaceiti, zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki un pacienti aktīvāk ziņotu par zāļu blaknēm. Ziņojumu skaita pieaugumu nozares profesionāļi vērtē pozitīvi, jo tādējādi tiek iegūts vairāk informācijas par zālēm, to terapeitisko efektu, mijiedarbību ar citām vielām u.c. dati. Zāļu pēcreģistrācijas uzraudzībai, tostarp ziņošanai par blaknēm, ir būtiska loma, jo tā ļauj konstatēt retas, bet dažkārt ļoti būtiskas blaknes un nemitīgi papildina trūkstošo informāciju par zālēm.


Attēls. Zāļu blakņu ziņojumu skaits Latvijā no 2001. gada līdz 2015. gadam

Lasīt vairāk

 

2016. gada 3. augusts  


 

Zāļu lieltirgotavu apgrozījums 2016. gada 2. ceturksnī

2016. gada otrajā ceturksnī Latvijā darbojās 79 licencētas zāļu lieltirgotavas, realizējot zāles 127,41 milj. eiro apjomā, kas ir par 2 % vairāk nekā 2016. gada pirmajā ceturksnī. Salīdzinājumā ar 2015. gada otro ceturksni kopējais zāļu apgrozījums Latvijā ir pieaudzis par 15 %.

Ārpus Latvijas šī gada otrajā ceturksnī 26 zāļu lieltirgotavas realizējušas 686 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistrā ietvertās zāles (tai skaitā 296 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 27,45 milj. eiro, kas ir par 14 % vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

Arhīvs

2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
Pieteikties @ZVALatvija apmeklējumam Atvērto durvju dienā (š.g.30.septembrī) var līdz rītdienai,28.septembrim.Vairā… https://t.co/FP7s9SolG9
šodien, 11:25
RT @VP_Latvijai: UK zāļu aģentūra brīdina studentus par bīstamām, nelegāli izplatītām zālēm, ko tirgo kognitīvo funkciju uzlabošanai https:…
šodien, 09:18
RT @VP_Latvijai: Informācijai: 2015.g. ZVA saņemti 314 ziņojumi par zāļu blaknēm. Tas nav daudz, tāpēc labi, ka pacienti var iesaistīties a…
vakar, 09:01
Kas, Jūsuprāt, apliecina, ka iegādātā medicīniskā ierīce ir kvalitatīva un droša?
CE marķējums
ierīces ražotājs ir Eiropas Savienības dalībvalstī
likumīga iegādes vieta
nezinu
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 27.09.2016.