Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 23. maijs  


Jauna infografika “Kā patērējām zāles Latvijā pērn?”

Zāļu patēriņš 2016

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sagatavojusi jaunu infografiku par zāļu patēriņa statistiku 2016. gadā, kurā iespējams uzzināt, cik daudz zāļu patērējām Latvijā pērn, kāda bija Latvijas un kāda ārvalstu tirgus daļa, kā arī to, kā veido zāļu cenu un cik par zālēm maksājām pērn. Aicinām skatīt un/vai lejuplādēt infografiku ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas > Infografikas”.

Vairāk datu jaunākajā ZVA izdevumā “Zāļu patēriņa statistika 2016”, kas pieejams aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas > Zāļu patēriņa statistika”.

lejuplādēt infografiku

 

2017. gada 18. maijs  


 

Seminārs par zāļu reģistrācijas jautājumiem

2017. gada 18. maijā Zāļu valsts aģentūrā notika seminārs zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem par zāļu reģistrācijas jautājumiem, kurā tika pārrunātas vairākas ar zāļu reģistrāciju un izmaiņām reģistrācijas dokumentos saistītas tēmas: izmaiņu validācija, aktualitātes izmaiņu grupēšanā, atbilžu dokumentu iesniegšana, regulatorās aktivitātes, ieviešot zāļu drošības pazīmes, piktogrammas zāļu marķējumā, kā arī nacionālie farmakovigilances procesi. Lai gan seminārā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki, tomēr informācijas labākas pieejamības nolūkā visiem interesentiem publicējam pārrunātos tematus Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē:

  1. Izmaiņu validācija: biežākie invalidācijas iemesli
  2. Aktualitātes izmaiņu grupēšanā un saistītie jautājumi
  3. Atbilžu dokumentācijas iesniegšanas iespējas
  4. Regulatorās aktivitātes, ieviešot zāļu drošības pazīmes
  5. Piktogrammas marķējumā
  6. Par nacionāliem farmakovigilances procesiem un procedūrām
  7. Izmaiņas nacionālās blakusparādību ziņošanas sistēmas kontaktinformācijā


 

2017. gada 16. maijs  


 

Līdz 30. jūnijam gaidām viedokli par Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietni

Tīmekļvietņu aptaujas anketa Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantotu tos valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja aicina sabiedrību iesaistīties un vērtēt iestāžu tīmekļvietnes. Aptaujas anketas pieejamas teju visās valsts iestāžu tīmekļvietnēs (vairāk nekā 90), un iespēja paust savu vērtējumu būs līdz šā gada 30. jūnijam. Zāļu valsts aģentūras aptaujas anketu atradīsiet šeit.

Ikviens ir aicināts aptaujas anketā atbildēt uz jautājumiem par to, vai izdevās atrast meklēto informāciju, cik daudz laika tas prasīja, vai atrastā informācija ir noderīga. Tāpat Valsts kanceleja lūdz lietotājus novērtēt tīmekļvietnes struktūru, funkcionalitāti, dizainu un dažādus tajā piedāvātos servisus, piemēram, meklēšanas iespēju, teksta izmēra un krāsu kontrasta izvēlni, dažādus interaktīvos elementus, kā arī to, vai tīmekļvietne ir atbilstoša lietošanai mobilajās ierīcēs. Vairāk par aptauju un ieceri uzlabot valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes Valsts kancelejas sagatavotajā informācijā.

 

2017. gada 11. maijs  


 

PRAC noslēdz VIII faktoru saturošu zāļu vērtēšanu

Nav skaidru un konsekventu pierādījumu par inhibitoru veidošanās atšķirībām, lietojot rekombinantā vai no plazmas iegūtā VIII faktora produktus
 

Informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) šī gada maijā beigusi VIII faktoru saturošu zāļu vērtēšanu. Tajā tika izvērtēts inhibitoru veidošanās risks pacientiem ar A hemofīliju, kuri iepriekš nav ārstēti ar šīm zālēm.

VIII faktors ir nepieciešams normālai asinsrecei. Pacientiem, kuriem ir A hemofīlija, minētā faktora trūkst. VIII faktoru saturoši produkti aizvieto trūkstošo VIII faktoru, palīdzot kontrolēt asiņošanu. Tomēr kā atbildes reakcija pret šīm zālēm organismā var veidoties inhibitori, īpaši pacientiem, kas ārstēšanu ar VIII faktoru saņem pirmoreiz. Inhibitoru veidošanās var nomākt minēto zāļu darbību, tādējādi asiņošana vairs netiek kontrolēta.

Vērtēšana tika sākta, balstoties uz pētījuma publikāciju, kurā secināts, ka pacientiem, kas saņem rekombinantā VIII faktora produktus, inhibitori veidojas biežāk nekā pacientiem, kas saņem no plazmas iegūta VIII faktora produktus. PRAC secināja, ka atšķirībai starp inhibitoru veidošanos šo divu VIII faktora zāļu klasēs nav skaidru un konsekventu pierādījumu.

Papildu informācija par PRAC veikto šo zāļu vērtēšanu ir pieejama EMA tīmekļa vietnē.

 

2017. gada 11. maijs  


 

Izmaiņas Zāļu valsts aģentūras darba laikā

Informējam, ka sestdien, 13. maijā, Zāļu valsts aģentūras darba laiks būs no plkst. 8.30 līdz 15.00. Apmeklētāju pieņemšanas laiks – no plkst. 9.00 līdz 12.30.

 

2017. gada 10. maijs  


 

Izmaiņas nacionālās blakusparādību ziņošanas sistēmas kontaktinformācijā

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2017. gada 5. maijā Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē ir publicēts Eiropas Zāļu aģentūras Dokumentu kvalitātes darba grupas (European Medicines Agency’s Working Group on Quality Review of Documents) pārskatītais standarta formas (QRD template) V pielikums. Zāļu valsts aģentūra vērš uzmanību, ka V pielikumā ir veiktas izmaiņas blakusparādību ziņošanas kontaktinformācijā Latvijā.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 376 „Zāļu reģistrēšanas kārtība” paredz, ka zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās ir jāiekļauj informācija, kas aicina pacientus un veselības aprūpes speciālistus, izmantojot nepastarpinātās ziņošanas sistēmu, ziņot par jebkādām iespējamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai.

Reģistrācijas apliecības īpašniekiem turpmāk, veicot izmaiņas, kas skar produkta informāciju, zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā jāiekļauj šāda informācija:

Zāļu aprakstā

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Zāļu lietošanas instrukcijā

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar <ārstu> <vai><,><farmaceitu> <vai medmāsu>. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

2017. gada 9. maijs  


 

Jaunās medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulas stājas spēkā 25. maijā

 Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2017. gada 5. maijā Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā (Official Journal of the European Union) ir publicētas jaunās medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulas:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK (turpmāk – Medicīnisko ierīču regula);
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/746 (2017. gada 5. aprīlis) par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (turpmāk – In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regula).

Ar jauno regulu ieviešanu tiks īstenota labāka pacientu veselības un drošuma aizsardzība. To nodrošinās stingrāka pirms tirgus kontrole augsta riska medicīniskajām ierīcēm, noteiktu izstrādājumu, kas nav paredzēti medicīniskam nolūkam, iekļaušana Medicīnisko ierīču regulas tvērumā, stingrāku prasību noteikšana paziņoto struktūru nozīmēšanai un uzraudzībai, klīniskajam un veiktspējas novērtējumam un klīniskajiem un veiktspējas pētījumiem, kā arī stingrāku prasību noteikšana ierīcēm, kas sastāv no tādām vielām vai tādu vielu kombinācijām, kas paredzētas ievadīšanai cilvēka ķermenī, un bīstamo substanču izmantošanai noteiktās medicīniskajās ierīcēs. Jaunās prasības ražotājiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem nodrošinās pacientu vai patērētāju, kuriem nodarīts kaitējums, aizsardzību. Tāpat paredzēta ierīču unikālās identifikācijas sistēmas ieviešana un jauni in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču klasifikācijas noteikumi. Lasīt vairāk

 

2017. gada 8. maijs  


 

Zāļu lieltirgotavu apgrozījums 2017. gada 1. ceturksnī

2017. gada pirmajā ceturksnī Latvijā darbojās 82 licencētas zāļu lieltirgotavas, realizējot zāles 141,3 milj. eiro (ar PVN) apjomā, kas ir par 10% vairāk nekā 2016. gada ceturtajā ceturksnī. Salīdzinājumā ar 2016. gada pirmo ceturksni kopējais zāļu apgrozījums Latvijā ir pieaudzis par 13%.

Ārpus Latvijas šī gada pirmajā ceturksnī 28 zāļu lieltirgotavas realizējušas 727 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistrā ietvertās zāles (tai skaitā 309 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 28,5 milj. eiro, kas ir par 16% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2017. gada 3. maijs  


 

Darba laika izmaiņas

Informējam, ka šodien, 3. maijā, Zāļu valsts aģentūras darba laiks – no plkst. 8.30 līdz 15.00, apmeklētāju pieņemšanas laiks noteikts no plkst. 9.00 līdz 12.30. Ceturtdien, 4. maijā, un piektdien, 5. maijā, Zāļu valsts aģentūra būs slēgta.

 

2017. gada 3. maijs  


 

Zāļu patēriņš 2017. gada martā - pieaudzis ārpus Latvijas realizēto zāļu apjoms

 Martā zāļu lieltirgotavas Latvijā kopā realizējušas zāles par 38,75 milj. eiro (ar PVN), kas iepakojumu skaita ziņā veidoja 4,15 milj. iepakojumu. Naudas izteiksmē tas bija par 21 % vairāk nekā 2017. gada februārī un par 15 % vairāk nekā 2016. gada martā. Realizēto zāļu iepakojumu skaits šī gada februārī bija 3,89 milj., bet 2016. gada martā – 4,08 milj. Vispārēja tipa aptiekām 2017. gada martā pārdoti 3,74 milj. zāļu iepakojumu 30,07 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 528 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 224 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 11,28 milj. eiro, kas ir par 40 % vairāk nekā 2017. gada februārī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu martā bija 9,33 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2017. gada 2. maijs  


 

Jauns zāļu blakusparādību e–mācību modulis ārstiem – akreditēts visā Eiropā

SCOPEZāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no šī gada 2. maija ārstiem visā Eiropā pieejams projekta SCOPE ietvaros* izveidotais bezmaksas e–mācību modulis par farmakovigilanci. Ar moduļa palīdzību ārsti, arī topošie ārsti, var paplašināt savas zināšanas par zāļu blakusparādību ziņošanas nozīmi, kā arī pēc tā apgūšanas iespējams saņemt vienu EACCME kredītpunktu.

Savlaicīga ziņošana par zāļu blakusparādībām palīdz padarīt zāles drošākas un ietilpst ārstu pienākumos. ZVA paļaujas uz zāļu blakusparādību ziņošanu, lai nodrošinātu, ka tirgū esošām zālēm guvuma un riska līdzsvars ir pozitīvs, t.i., zāles ir pietiekami drošas. Tomēr visu Eiropas valstu blakusparādību ziņošanas sistēmas saskaras ar to, ka tiek iesniegts pārāk maz ziņojumu. Tādēļ ir svarīgi apmācīt veselības aprūpes speciālistus gan ziņot par iespējamām blakusparādībām, gan palielināt viņu informētību par ziņošanas nozīmi, lai palīdzētu veicināt ziņošanu. Svarīgi arī pacientus informēt, kā viņi var palīdzēt, paši ziņojot par iespējamām zāļu blakusparādībām. Lasīt vairāk

 

2017. gada 28. aprīlis  


 

Par zāļu pēcreģistrācijas drošuma pētījumu (PASS) iesniegšanu Zāļu valsts aģentūrā

Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē ir publicēta zāļu pēcreģistrācijas drošuma pētījumu PASS (post-authorisation safety studies) iesniegšanas kārtība Latvijā, kurā aprakstīti pētījumu mērķi, pētījumu iedalījums un iesniegšanas kārtība. Attiecībā uz neintervences pētījumu uzsākšanas paziņojumiem Latvijā no 2017. gada 15. maija paredzamas izmaiņas. Vairāk par zāļu pēcreģistrācijas drošuma pētījumiem sadaļā Pakalpojumi > Zāļu drošuma uzraudzība > Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem.

Pēcreģistrācijas drošuma pētījumi ir visi pētījumi par reģistrētām zālēm, kas veikti, lai konstatētu veselības apdraudējumu, raksturotu to vai noteiktu to kvantitatīvi, apstiprinot zāļu drošuma raksturojumu, vai novērtētu riska mazināšanas pasākumu efektivitāti.

 

2017. gada 28. aprīlis  


 

Jaunas prasības cilvēka audu un šūnu izsekojamībai

 Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka rīt, 2017. gada 29. aprīlī, stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka prasībās cilvēka audu un šūnu kodēšanai ar vienoto Eiropas kodu, tādējādi nodrošinot to izsekojamību.

Nolūkā ieviest vienotus kvalitātes un drošuma standartus Eiropas Savienības (ES) importētiem audiem un šūnām, kā arī izveidot cilvēka audu un šūnu identifikācijas sistēmu, Noteikumos pārņemtas prasības no Direktīvas 2015/565 un Direktīvas 2015/566*. Cilvēka audu un šūnu identifikācijas sistēma ļaus iegūt informāciju par audu un šūnu galvenajām īpašībām un pazīmēm un nodrošinās visu cilvēka audu un šūnu izsekojamību ES. Lasīt vairāk


2017. gada 24. aprīlis  


 

Iedzīvotāji izprot zāļu aktīvās vielas nozīmi un meklē alternatīvas zāles ar to pašu vielu

Zāļu valsts aģentūra, veicot aptauju, noskaidroja, ka iedzīvotāji pirms zāļu iegādes aptiekā pievērš uzmanību būtiskai informācijai par zālēm – kāda ir zāļu aktīvā viela1 un vai ar šo vielu ir pieejamas citas zāles par zemāku cenu. Tas liecina arī, ka pacienti arvien aktīvāk iesaistās savā ārstniecības procesā.

Aptaujas rezultāti

Kā rāda Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē un sociālās saziņas vietnē Twitter veiktā aptauja2, pirms došanās uz aptieku lielākā daļa respondentu – 60% pievērš uzmanību ārsta izrakstīto zāļu aktīvās vielas nosaukumam un ir noskaņoti jautāt farmaceitam aptiekā par alternatīvām, cenas ziņā pieejamākām zālēm. Tāpat 17% respondentu uzskata, ka ir svarīgi noskaidrot zāļu aktīvo vielu gadījumos, ja aptiekā jāizvēlas, kuras bezrecepšu zāles iegādāties. Savukārt 17% respondentu noskaidro, kura zāļu viela ārstēs konkrēto slimību, un 5% respondentu vēlas pārliecināties par zāļu sastāvu, proti, kas ir aktīvā viela un kādas papildu sastāvdaļas pievienotas. Tikai 1% aptaujas dalībnieku norādīja, ka nav svarīgi zināt zāļu aktīvo vielu. Lasīt vairāk

 

2017. gada 21. aprīlis  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Svarīgi papildu brīdinājumi par asiņošanu un rabdomiolīzi saistībā ar Cotellic™ (cobimetinib) lietošanu un jauni ieteikumi par devas pielāgošanu”

 

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
Aicinām piedalīties aptaujā par @ZVALatvija vietni https://t.co/xRS0Z2Q2EI Jūsu viedoklis ir nepieciešms vietnes tu… https://t.co/nEvpSfukUg
26.05.2017 10:20
RT @irLV: Zāļu patēriņš Latvijā pērn audzis teju par desmitdaļu: https://t.co/G9ypFLazXM
25.05.2017 10:15
Jauna @ZVALatvija infografika “Kā patērējām zāles Latvijā pērn?” https://t.co/EVkjfGZZNu
23.05.2017 17:36
Kāpēc, Jūsuprāt, pacientam ir svarīgi zināt - kāda ir zāļu aktīvā viela?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 26.05.2017.