Pārlekt uz galveno saturu

Prasības aptiekas vadītājam un darbiniekiem

 

Jebkurai aptiekai ir nepieciešams iecelt aptiekas vadītāju, kurš tiek norādīts licencē. Aptiekas vadītājam jābūt sertificētam farmaceitam.

Vispārēja un slēgta tipa aptiekā ir jābūt nodarbinātam farmaceitam, kura kompetencē ir sniegt farmaceitisko aprūpi apmeklētājam. 

 

Pamatprasības aptiekas vadītājam un darbiniekiem

Aptieku vada un par tās darbu ir atbildīgs aptiekas vadītājs, kas saņēmis farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (Farmācijas likums, 38. panta pirmā daļa).

Farmaceits un farmaceita asistents, kurš strādā aptiekā:

1) reģistrējas Latvijas Farmaceitu biedrībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievēro Latvijas Farmaceitu biedrības apstiprināto ētikas kodeksu;

2) ceļ profesionālo kvalifikāciju, piedaloties Latvijas Farmaceitu biedrības atzītā tālākizglītības procesā (Farmācijas likums, 38. panta otrā daļa).

Licences turētāja pienākums ir slēgt darba līgumu ar sertificētu farmaceitu par farmaceitiskās aprūpes veikšanu aptiekā. Darba līgumu var neslēgt vienīgi farmaceitam piederošās aptiekas īpašnieks, ja pats vada aptieku (Farmācijas likuma 36. panta pirmā daļa).

Izņēmums – terminētas vispārēja tipa aptiekas licences turētājs par aptiekas vadītāju drīkst norīkot /iecelt farmaceita asistentu, ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000, 5 km rādiusā nav citas farmaceita vadītas vispārēja tipa aptiekas vai aptiekas filiāles (Farmācijas likuma 38. panta (11) daļa).

Vispārēja un slēgta tipa aptiekās zāles drīkst izgatavot, kontrolēt un izplatīt tikai speciālisti ar farmaceitisko izglītību. Aptiekas vadītājs ir atbildīgs par aptiekā izgatavoto zāļu kvalitāti. Izgatavot zāles un veikt šo zāļu kvalitātes kontroli nedrīkst viena un tā pati persona.

Izņēmums – aptiekas filiāle, ja tā atrodas novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 km rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles, zāles drīkst izplatīt arī ārstniecības persona (Farmācijas likuma 42. pants).

 

Aptiekas vadītāja pamatpienākumi

Aptiekas vadītāja galvenie pienākumi ir vadīt aptieku, atbildēt par aptiekas darbu, farmaceitiskās aprūpes kvalitatīvu un atbilstošu sniegšanu, aptiekā veicamo speciālās darbības nosacījumu nodrošināšanu, aptiekas filiāļu darbību, aptiekas vadītājs nodrošina aptiekās dokumentācijas un priekšrakstu izstrādāšanu.

Vairāk par aptiekas vadītāja pienākumiem un uzdevumiem skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” (20.-25. un 37. punkts).

Dokumenti, kas jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) saistībā ar aptiekas darbiniekiem

Ja tiek iecelts jauns aptiekas vadītājs, ZVA jāiesniedz “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos”) izziņa par licences turētāja un aptiekas vadītāja darba tiesiskajām attiecībām, to ilgumu un raksturu; rīkojums par aptiekas vadītāja, aptiekas vadītāja vietnieka vai aizvietotāja iecelšanu amatā; rīkojums par atbildīgās amatpersonas norīkošanu par konkrētu speciālās darbības nosacījumu veikšanu aptiekā; rīkojums par atbildīgās personas norīkošanu par speciālās darbības nosacījumu veikšanu atbildīgās amatpersonas prombūtnē; saraksts ar aptiekas darbiniekiem, kuriem ir farmaceitiskā izglītība.

Ja atbrīvo no darba iepriekšējo aptiekas vadītāju – attiecīgs rīkojums par atbrīvošanu vai izziņa par darba tiesisko attiecību izbeigšanos. Izziņa par darbiniekiem un atbildīgajām personām; Izziņa par telpām.

 

Ierobežojumi aptiekas vadīšanai

Vienas aptiekas vadītājs un vadītāja vietnieks vienlaikus nevar būt aptiekas vadītājs vai vadītāja vietnieks citā aptiekā vai atbildīgais farmaceits vai atbildīgā farmaceita vietnieks, vai nodaļas vadītājs zāļu lieltirgotavā, vai ražošanas vadītājs vai kontroles dienesta vadītājs zāļu ražošanas uzņēmumā. (Farmācijas likums, 40. panta pirmā daļa).

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”