Pārlekt uz galveno saturu

Nolikums un reglaments

Nolikums

Ministru kabineta 2012. gada 31.jūlija noteikumi Nr. 537 ''Zāļu valsts aģentūras nolikums''

Reglaments

Zāļu valsts aģentūras reglaments

Rīgā

15.11.2023.  Nr. 1-16/12

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
75. panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

 1. Zāļu valsts aģentūras reglaments (turpmāk – reglaments) nosaka Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) uzbūvi (struktūru), darba organizāciju un Aģentūras struktūrvienību kompetenci.
 2. Aģentūra veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Publisko aģentūru likumā, Aģentūras nolikumā, citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un šajā reglamentā  noteiktos uzdevumus.

II. Aģentūras struktūra

 1. Aģentūras struktūru nosaka ar Aģentūras direktora rīkojumu.
 2. Aģentūras direktors (turpmāk – direktors) ir augstākā amatpersona Aģentūrā. Direktors ir tieši padots veselības ministram.
 3. Direktoram ir tieši pakļauts direktora vietnieks farmācijas jautājumos un direktora vietnieks zāļu novērtēšanas jautājumos (turpmāk kopā – direktora vietnieki). Aģentūras ierēdnis vai darbinieks, kura amats nav iekļauts Aģentūras struktūrvienībā, ir tieši pakļauts direktoram.
 4. Aģentūras struktūrā ir iekļautas šādas struktūrvienības:

  6.1. direktora tiešā pakļautībā:

  6.1.1. Covid-19 vakcīnu blakusparādību kaitējuma kompensācijas nodaļa;

  6.1.2. Finanšu uzskaites, analīzes un plānošanas nodaļa;

  6.1.3. Juridiskā nodaļa;

  6.1.4. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

  6.1.5. Stratēģiskās vadības un administratīvo resursu departaments, ar tajā esošajām nodaļām.

  6.2. Aģentūras direktora vietnieka farmācijas jautājumos tiešā pakļautībā:

  6.2.1. Atbilstības novērtēšanas nodaļa;

  6.2.2. Farmaceitiskās darbības licencēšanas nodaļa;

  6.2.3. Medicīnisko ierīču nodaļa;

  6.2.4. Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļa;

  6.2.5. Zāļu izplatīšanas informācijas departaments, ar tajā esošajām nodaļām.

  6.3. Aģentūras direktora vietnieka zāļu novērtēšanas jautājumos tiešā pakļautībā:

  6.3.1. Primārās ekspertīzes un procedūru koordinācijas nodaļa, ar tajā esošo sektoru;

  6.3.2. Farmakovigilances nodaļa;

  6.3.3. Klīnisko pētījumu nodaļa;

  6.3.4. Zāļu ekspertīzes laboratorija;

  6.3.5. Zāļu reģistrācijas departaments, ar tajā esošajām nodaļām un sektoriem.

III. Aģentūras darba organizācija

 1. Aģentūras darbu vada direktors, kurš:

  7.1. plāno, vada un koordinē Aģentūras darbu un nodrošina tā tiesiskumu;

  7.2. nodrošina Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna un budžeta projekta izstrādi un apstiprināto darba uzdevumu noteiktā finansējuma ietvaros izpildi;

  7.3. nodrošina priekšlikumu un atzinumu sagatavošanu par politikas dokumentiem;

  7.4. rīkojas ar Aģentūras finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;

  7.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru;

  7.6. ieceļ amatā, pieņem darbā un no amata atbrīvo visus Aģentūras darbiniekus un ierēdņus;

  7.7. var dot tiešus rīkojumus un uzdevumus jebkuram Aģentūras darbiniekam vai ierēdnim;

  7.8. tiesības parakstīt dokumentus Aģentūras vārdā var deleģēt ierēdnim vai darbiniekam ar rīkojumu, pilnvarojuma vēstuli vai līgumu;

  7.9. pastāvīgi izlemj Aģentūras kompetencē esošos jautājumus, atceļ vai groza Aģentūras direktora vietnieku, struktūrvienību vadītāju un citu ierēdņu un darbinieku dotos rīkojumus vai pieņemtos lēmumus;

  7.10. savas kompetences ietvaros sniedz informāciju par Aģentūras kompetencē esošiem jautājumiem un veic informācijas apmaiņu ar citām valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām, citu valstu kompetentajām institūcijām, ārstu un farmaceitu profesionālajām organizācijām, nozares nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām;

  7.11. ar rīkojumu veido komisijas un darba grupas atsevišķu uzdevumu izpildei;

  7.12. darbam komisijās un darba grupās var pieaicināt citu institūciju pārstāvjus vai privātpersonas, kas tiek iekļautas komisijas vai darba grupas sastāvā, uzdevumu izpildei kā attiecīgās nozares vai jomas eksperti.        

 2. Direktora kompetence, amata pienākumi, tiesības un atbildība noteikta Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Publisko aģentūru likumā, Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr. 537 „Zāļu valsts aģentūras nolikums”, citos normatīvajos aktos un amata aprakstā.
 3. Aģentūras direktora vietnieku, struktūrvienību vadītāju, citu darbinieku un ierēdņu kompetences, amatu pienākumi, tiesības un atbildība noteikta amatu aprakstos.
 4. Komisiju darba organizācija, uzdevumi un tiesības tiek noteiktas to reglamentā. Darba grupas sastāvs un uzdevumi tiek noteikti ar direktora rīkojumu.
 5. Aģentūras direktora prombūtnes laikā (pārejoša darbnespēja, atvaļinājums, komandējums u.c.) direktora pienākumus pilda ar Veselības ministrijas rīkojumu noteikts Aģentūras ierēdnis.
 6. Direktora vietnieks:

  12.1. savas kompetences ietvaros plāno, vada, organizē un koordinē sev tieši pakļauto Aģentūras struktūrvienību darbu, dod uzdevumus to vadītājiem, darbiniekiem un ierēdņiem, kā arī sadarbojas ar citām Aģentūras struktūrvienībām;

  12.2. nodrošina normatīvo aktu un Aģentūras direktora rīkojumu izpildi atbilstoši savai kompetencei;

  12.3. sniedz direktoram priekšlikumus par Aģentūras struktūrvienību struktūru un darba organizāciju, ierēdņu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba, darbības rezultātiem, amata pienākumu sadali, motivēšanu, kvalifikācijas celšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;

  12.4. atbilstoši kompetencei pārstāv Aģentūru attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām, citu valstu kompetentajām institūcijām un starptautiskām organizācijām, ārstu un farmaceitu profesionālajām organizācijām, nozares nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām.        

 7. Aģentūras struktūrvienības vadītājs (departamenta vadītājs, nodaļas vadītājs un laboratorijas vadītājs):

  13.1. nodrošina normatīvo aktu un direktora un direktora vietnieku rīkojumu izpildi atbilstoši struktūrvienības kompetencei;

  13.2. plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienības darbu, kā arī uzrauga struktūrvienībai uzticēto uzdevumu izpildi un nodrošina procesu iekšējo kontroli;

  13.3. izvērtē un sniedz direktoram vai direktora vietniekam informāciju par struktūrvienības darbības rezultātiem;

  13.4. atbilstoši struktūrvienības kompetencei, sagatavo priekšlikumus par farmaceitisko un ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu;

  13.5. struktūrvienības kompetences ietvaros nodrošina administratīvo aktu un iekšējo normatīvo aktu, kvalitātes vadības sistēmas dokumentu sagatavošanu;

  13.6. nodrošina struktūrvienības sadarbību ar citām Aģentūras struktūrvienībām, valsts pārvaldes iestādēm, ārstu un farmaceitu profesionālajām organizācijām un nozares nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām un starptautiskajām institūcijām atbilstoši struktūrvienības kompetencei un saņemtajam uzdevumam;

  13.7. atbilstoši struktūrvienības kompetencei sagatavo priekšlikumus Aģentūras vidējā termiņa stratēģijai un darba plānam, nodrošina un kontrolē darba plānā struktūrvienībai doto uzdevumu izpildi, kā arī sagatavo informāciju Aģentūras gada atskaitei un publiskajam pārskatam;

  13.8. atbilstoši struktūrvienības kompetencei, nodrošina viedokļa sniegšanu par citu Aģentūras struktūrvienību izstrādātajiem dokumentiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem un lēmumu projektiem;

  13.9. iesniedz Aģentūras direktoram priekšlikumus par struktūrvienības struktūru un darba organizāciju, ierēdņu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba, darbības rezultātiem, amata pienākumu sadali, motivēšanu, kvalifikācijas celšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;

  13.10. nosaka struktūrvienības darbinieku un ierēdņu pienākumus un atbildības pakāpi un, saskaņojot ar tiešo vadītāju, iesniedz direktoram apstiprināšanai darbinieku un ierēdņu amatu aprakstus.     

 8. Aģentūras struktūrvienību vadītājam var būt vietnieks, kura kompetence ir noteikta amata aprakstā.
 9. Darba organizācijas kārtību jautājumos, kas nav noteikti šajā reglamentā, nosaka Aģentūras iekšējie normatīvie akti.

IV. Aģentūras struktūrvienību vispārējā kompetence

 1. Zāļu reģistrācijas departaments:

  16.1. veic zāļu reģistrācijas dokumentācijas zinātnisko ekspertīzi un izvērtē tās atbilstību normatīvo aktu prasībām, un nodrošina zāļu reģistrēšanu, pārreģistrēšanu un izmaiņu zāļu reģistrācijas dokumentācijā apstiprināšanu/noraidīšanu, pamatojoties uz dokumentācijas zinātnisko izvērtēšanu;

  16.2. pēc pieprasījuma izvērtē produktu atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai;

  16.3. nosaka zāļu piederību pie bezrecepšu vai recepšu zālēm;

  16.4. pēc pieprasījuma sniedz zinātniskās konsultācijas par zāļu zinātniskajiem un regulatorajiem aspektiem;

  16.5. izvērtē cilvēka izcelsmes vielu terapiju drošumu un efektivitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.       

 2. Farmakovigilances nodaļa veic zāļu drošuma uzraudzību, saskaņo zāļu riska mazināšanas pasākumus, veic periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu un zāļu reģistrācijas dokumentācijas farmakovigilances jautājumu vērtēšanu, reģistrē un izvērtē iespējamās zāļu blakusparādības, kā arī citu informāciju par zāļu drošuma jautājumiem, novērtē zāļu reģistrācijas īpašnieka atbilstību labai farmakovigilances praksei, veic izvērtēšanu par pacientam izraisītās blakusparādības iespējamo cēloņsakarību ar vakcīnu pret Covid-19, sagatavo informāciju komunikācijai veselības aprūpes profesionāļiem un sabiedrībai.
 3. Primārās ekspertīzes un procedūru koordinācijas nodaļa veic zāļu reģistrācijas, pārreģistrācijas un izmaiņu dokumentācijas primāro ekspertīzi, nodrošina zāļu novērtēšanas procedūru koordināciju, nodrošina zāļu eksporta sertifikātu izsniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, nodrošina Zāļu reģistrācijas departamenta un Farmakovigilances nodaļas dokumentu pārvaldību, veido un regulāri aktualizē Latvijas zāļu reģistru.
 4. Klīnisko pētījumu nodaļa izvērtē zāļu klīniskās izpētes projektu dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina atļauju klīnisko pārbaužu uzsākšanai Latvijā izsniegšanu, veic Latvijā notiekošo zāļu klīnisko pārbaužu uzraudzību, vērtē to atbilstību labas klīniskās prakses prasībām, izvērtē pieteiktos zāļu lietošanas novērojumus, kā arī vērtē Eudravigilance datu bāzē iesniegtos ziņojumus par Latvijā klīnisko pārbaužu ietvaros novērotām pētāmo zāļu neparedzētām nopietnām blakusparādībām izvērtē pētāmo zāļu ikgadējos drošuma ziņojumus un vērtē visus Eudravigilances datu bāzē reģistrētos ziņojumus par varbūtējām neparedzētām nopietnām pētāmo zāļu blakusparādībām un ikgadējos drošuma ziņojumus, ja Latvija ir drošuma novērtēšanas dalībvalsts konkrētai aktīvai vielai.
 5. Zāļu ekspertīzes laboratorija nodrošina zāļu paraugu kvalitātes ekspertīzi, attīrītā ūdens testēšanu, ko iegūst aptiekā, titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošanu aptiekām pēc pieprasījuma.
 6. Zāļu izplatīšanas informācijas departaments:

  21.1. nodrošina atļauju izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu zāļu ievešanai, izvešanai, tranzītam, izplatīšanai un iegādei (savas darbības nodrošināšanai), kā arī Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai un apmācībai, izmantošanai rūpniecībā;

  21.2. nodrošina prekursoru operatoru reģistrācijas karšu un speciālo atļauju (licenču) darbam ar prekursoriem izsniegšanu, apturēšanu un anulēšanu;

  21.3. nodrošina zāļu patēriņa statistikas, zāļu pieejamības un cenas datu apkopošanu, apstrādi, analīzi un izplatīšanu;

  21.4. nodrošina datu vākšanu, apkopošanu, apstrādi, analīzi par zāļu efektīvu un drošu lietošanu pirms un pēcreģistrācijas periodā, veic regulatoro lēmumu ietekmes analīzi uz zāļu lietošanu un pieejamību, veido pārskatus un datu vizualizācijas, sagatavo informāciju komunikācijai veselības aprūpes profesionāļiem un sabiedrībai;

  21.5. veido un uztur sarakstu, kā arī analizē izplatīšanas tendences zālēm, kurām noteikts izvešanas un eksporta ierobežojums.

 7. Farmaceitiskās darbības licencēšanas nodaļa:

  22.1. izskata un pārbauda farmaceitiskās darbības subjektu dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un nodrošina speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, tai skaitā veterinārfarmaceitiskajai darbībai (narkotisko un psihotropo veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai, narkotisko un psihotropo veterināro zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā) izsniegšanu, pārreģistrēšanu, apturēšanu un anulēšanu;

  22.2. nodrošina aktīvo vielu ražotāju, importētāju, izplatītāju un personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm reģistrēšanu un reģistrācijas apliecības izsniegšanu;

  22.3. veido un uztur informāciju par farmaceitiskās darbības subjektiem.

 8. Atbilstības novērtēšanas nodaļa:

  23.1. novērtē un pārbauda zāļu, aktīvo vielu un palīgvielu ražotāju un zāļu importētāju atbilstību labas ražošanas prakses prasībām, un nodrošina labas ražošanas prakses sertifikātu izsniegšanu;

  23.2. novērtē un pārbauda zāļu vairumtirgotāju, aktīvo vielu izplatītāju, importētāju un personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm atbilstību labas izplatīšanas prakses prasībām, un nodrošina labas izplatīšanas prakses sertifikātu izsniegšanu;

  23.3. veic audu centru, audu, šūnu un orgānu ieguves organizāciju, transplantācijas centru atbilstības novērtēšanu, kā arī audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas vietas atbilstības novērtēšanu akreditētas medicīnas studiju programmas īstenošanai augstskolā, ārstniecības iestāžu asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanu un uzraudzību, un nodrošina atbilstošus kontroles pasākumus asins un asins komponentu kvalitātes nodrošināšanai un procedūras hemovigilances pārraudzībai.

 9. Medicīnisko ierīču nodaļa:

  24.1. saņem, izskata un glabā medicīnisko ierīču reģistra LATMED elektroniskajā datu bāzē informāciju:

  24.1.1. par I klases un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču ražotājiem un sistēmu un procedūru komplektu komplektētājiem, kuru komercdarbības vieta ir reģistrēta Latvijas Republikā, un to ražotajām medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

  24.1.2. par ražotāju, kuriem nav reģistrētas komercdarbības vietas nevienā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, ieceltajiem pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas reģistrējuši komercdarbības vietu Latvijas Republikā;

  24.1.3. par paziņotajām II a, II b un III klases medicīniskajām ierīcēm, B, C un D klases, A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kas uzsāktas laist Latvijas Republikas tirgū, kā arī medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču izplatītājiem;

  24.1.4. par ārstniecības iestāžu ražotajām medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;

  24.1.5. par medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču izplatītāju vai importētāju no jauna marķētām vai pārpakotām medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm,, kuras dara pieejamas Latvijas tirgū;

  24.2. nodrošina atļaujas izsniegšanu medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanai, kā arī minēto pētījumu būtisku izmaiņu īstenošanai;

  24.3. nodrošina atļaujas izsniegšanu medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču, kurām nav veiktas normatīvajos aktos noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras, laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā Latvijā;

  24.4. nodrošina brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšanu medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kas marķētas ar CE atbilstības zīmi  un ražotas Latvijas Republikā vai kuru ražotājiem nav reģistrētas komercdarbības vietas nevienā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, bet to ieceltajiem pilnvarotajiem pārstāvjiem ir reģistrēta komercdarbības vieta Latvijas Republikā;

  24.5. veic medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču vigilanci;

  24.6. nodrošina medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomas uzņēmējiem un klīniskajiem pētījumiem, un veiktspējas pētījumiem paredzēto vienoto reģistrācijas (identifikācijas) numuru izveidošanu un izdošanu.

 10. Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļa nodrošina ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju novērtēšanu, apstiprināšanu, pārskatīšanu, papildināšanu un anulēšanu, kā arī ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanu.
 11. Covid-19 vakcīnu blakusparādību kaitējuma kompensācijas nodaļa:

  26.1. izvērtē kompensācijas prasījumu iesniegumu par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ pacienta veselībai vai dzīvībai radušos smagu vai vidēji smagu kaitējumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

  26.2. nosaka kompensācijas apmēru atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošina kompensācijas piešķiršanu un izmaksu.

 12. Stratēģiskās vadības un administratīvo resursu departaments:

  27.1 koordinē stratēģisko mērķu, uzdevumu plānošanas un izpildes uzraudzību, rezultātu izpildes analīzi;

  27.2. nodrošina personāla vadības procesus, dokumentu un arhīva pārvaldību;

  27.3. nodrošina īpašuma un mantas pārvaldību;

  27.4. organizē kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu Aģentūrā;

  27.5. organizē Aģentūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras racionālu un mērķtiecīgu izmantošanu, attīstību, kā arī nodrošina Aģentūras informācijas sistēmu un datu pārraides tīkla darbību un datu aizsardzību tajā.

 13. Juridiskā nodaļa nodrošina juridisko atbalstu Aģentūras darbības jomā Aģentūras struktūrvienībām, veic Aģentūras kompetencē esošo jautājumu juridisko izvērtēšanu un risinājumu nodrošināšanu, nodrošina Aģentūrā veicamo iepirkumu plānošanu, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu un juridiskā atbalsta sniegšanu publisko iepirkumu jomā.
 14. Finanšu uzskaites, analīzes un plānošanas nodaļa veic finanšu analīzi, plāno Aģentūras budžetu un izstrādā gadskārtējo Aģentūras budžeta projektu, kārto Aģentūras finanšu uzskaiti, nodrošina Aģentūras grāmatvedības procesu iekšējo kontroli par Aģentūras materiālo, personāla resursu, finanšu resursu izmantošanu un Aģentūras īpašuma saglabāšanu.
 15. Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitātes par Aģentūras kompetencē esošajām funkcijām un uzdevumiem.
 16. Aģentūras struktūrvienības, ievērojot vienotus standartus un procedūras, sadarbojas ar Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu zāļu aģentūrām un medicīnisko ierīču kompetentajām iestādēm, kā arī piedalās Eiropas institūciju un starptautisko organizāciju darbā, iesaistoties noteiktu uzdevumu izpildē.

  V. Pārvaldes lēmuma pārbaude

 17. Pārvaldes lēmumu (administratīvo aktu, rīkojumu u.c.) lietderības un tiesiskuma iepriekšēju pamatpārbaudi veic lēmuma projekta izstrādātājs un attiecīgā augstākā amatpersona, vizējot (saskaņojot) lēmuma projektu, kā arī lēmuma pieņēmējs, parakstot lēmumu.
 18. Pārvaldes lēmuma tiesiskuma papildpārbaudi pēc nepieciešamības Aģentūrā veic Juridiskā nodaļa vai direktora noteikts Aģentūras ierēdnis, izvērtējot tā atbilstību normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem, kā arī valsts pārvaldes principiem.
 19. Pārvaldes lēmuma incidentālo (par konkrēto gadījumu), nejaušo un regulāro pēcpārbaudi veic uzraudzības auditors vai direktora norīkots Aģentūras ierēdnis vai darbinieks.

  VI. Noslēguma jautājums

 20. Atzīt par spēku zaudējušu Aģentūras 2022. gada 12. septembra reglamentu Nr.1-16/4 „Zāļu valsts aģentūras reglaments”.
 21. Reglaments stājas spēkā 2023. gada 14. novembrī.

 

 

Saskaņots ar veselības ministru 2023. gada 14. novembrī, vēstule Nr. 01-16.1/5125.

 

 

 

Direktore                                                                                                                                                               I. Dreika