Pārlekt uz galveno saturu

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS KVALITĀTES POLITIKA

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra), veicot veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanu, tiecas nodrošināt zināšanās bāzētu, efektīvu un kvalitatīvu sadarbību ar tās darbībā ieinteresētajām pusēm.

Ņemot vērā sabiedrības, īpaši pacientu, intereses veselības aprūpes nozarē, Aģentūras vadība apņemas:

  • veidot un uzturēt efektīvu organizācijas pārvaldības sistēmu, atbilstoši starptautiski pieņemtajai labajai praksei un normatīvajiem aktiem, kurā integrēti BEMA (Benchmarking of European Medicines Agencies) kritēriji, funkcijām saistošo vadlīniju rekomendācijas, kā arī Ekonomikas ministrijas “Konsultē vispirms” vadlīnijās iekļautās norādes un principi uzraudzības objektu darbības atbilstības pārbaužu plānošanā, veikšanā un rezultātu izvērtēšanā;
  • lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti, nepārtraukti pilnveidot kvalitātes pārvaldības sistēmu saskaņā ar sekojošiem standartiem: ISO 9001, ISO 27001, ISO 17025, kā arī nodrošināt pastāvīgu pārvaldības sistēmas procesu pilnveidi un atbilstību saistošajām prasībām Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajām kompetentajām institūcijām un Pasaules Veselības organizācijas zāļu kvalitātes sertifikācijas sistēmas dalībniekiem;
  • veicināt aktīvu sadarbību ar Eiropas Ekonomiskās zonas nacionālajām kompetentajām institūcijām, kā arī citām ieinteresētajām pusēm;
  • sekmēt klientu uzticību un apmierinātību, pilnveidojot sniegto pakalpojumu pieejamību un  kvalitāti;
  • pārraudzīt klientu un sadarbības partneru sniegtās informācijas drošu apriti un uzglabāšanu;
  • veidojot pozitīvu darba vidi, uzturēt darbiniekos motivāciju pilnveidot sniegumu un paaugstināt profesionālās kompetences.

Visiem darbiniekiem visās Aģentūras organizatoriskajās struktūrvienībās visos līmeņos savā darbā, kā arī Aģentūras publiskajā tēlā, jāveicina Aģentūras kvalitātes politikas un tās vērtību īstenošana un nepārtraukti jāstrādā, lai uzlabotu kvalitātes pārvaldības sistēmu.