Pārlekt uz galveno saturu

Klīnisko pētījumu sponsori

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/79 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti stāšanos spēkā 2018. gada maijā klīnisko pētījumu sponsoriem cita starpā jāvērš uzmanība uz to, lai klīnisko pētījumu pētāmo personu piekrišanas dokumentos attiecībā uz personas datu apkopošanu, apstrādi un izmantošanu būtu norādīta šāda informācija:

1.   a) pārziņa un attiecīgā gadījumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;

b) attiecīgā gadījumā – datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija;

c) apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats;

d) pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1.f) apakšpunktu: apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

e) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

f) attiecīgā gadījumā – informācija, ka pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

2.   a) laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai (piem., likumdošanā noteiktais laiks);

b) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma 31. panta noteikumus;

c) tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

d) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un attiecīgās iestādes kontaktinformācija.

3.  Ja pārzinis paredz personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati tika vākti, pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informē datu subjektu par minēto citu nolūku un sniedz tam visu attiecīgo papildu informāciju.

 

Jaunumi

“Brexit”: vadlīnijas farmācijas uzņēmumiem

01.02.2019.
Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija izstrādājusi vadlīnijas farmācijas nozares uzņēmumiem saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Šajās vadlīnijās iekļauta informācija gan par...