Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati, statistikas iegāde

Pārskati par narkotisko, psihotropo vielu un zāļu apriti

Zāļu ražotājs, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropām vai narkotiskām vielām vai zālēm ir atļauta, iesniedz Zāļu valsts aģentūrā informāciju par Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu apriti:

  • ceturkšņa pārskatu (iesniedz 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām);
  • pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu (iesniedz līdz 15.februārim).

 

Ceturkšņa pārskatā norāda informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās” 5. pielikumu

Ceturkšņa pārskatus iesniedz, izmantojot ZVAIS sistēmu (jābūt noslēgtam līgumam par iespēju izmantot ZVAIS un pievienot tajā NAUK pārskatus).

 

Pārskatā par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju iepriekšējā kalendāra gadā norāda informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās” 6. pielikumu

Pārskatam pievieno kopsavilkumu par pārskata gadā saražoto, ievesto, izvesto zāļu apjomu salīdzinājumā ar attiecīgo zāļu apjomu iepriekšējā gadā, kā arī vērtējumu par pieauguma vai samazinājuma iemesliem.

Pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju iepriekšējā kalendāra gadā iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz info@zva.gov.lv vai parakstītu veidlapas oriģinālu var iesniegt klātienē vai nosūtot pa pastu.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka

Izmantojot ZVAIS sistēmu ceturkšņa pārskata iesniegšnanai, pēc atskaites pievienošanas sistēmā jāpārliecinās par atskaites statusu (vai tās statuss ir “Noraidīts” vai “Pieņemts izskatīšanai”). Ja atskaites statuss ir “Noraidīts”, jāveic atkārtota atskaites pievienošana sistēmai (precizējot sistēmā norādītās kļūdas).

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās” 

Statistikas iesniegšana un iegāde

 

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir tiesīga klientiem sniegt zāļu, tai skaitā eksportētu, paralēli importētu un paralēli izplatītu zāļu, vairumtirdzniecības realizācijas datus – pārskatus.

 

Pārskatu veidi:

1) Standarta pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kodu (ATĶ kods), starptautisko nepatentēto nosaukumu (INN), formu, stiprumu vai koncentrāciju, skaitu iepakojumā, pārdoto iepakojumu skaitu un apgrozījumu eiro;

2) Paplašinātais pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju un zāļu saņēmēja grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18.4. apakšpunktu vai zāļu piederību klasifikācijas grupai;

3) Pilnais pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju, zāļu saņēmēja grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18.4. apakšpunktu un zāļu piederību klasifikācijas grupai;

4) Individuālais pārskats: šo pārskatu ZVA izsniedz tikai zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam par viņa reģistrētām zālēm, un tas ietver INN, zāļu reģistrācijas numuru, ATĶ kodu, zāļu formu, stiprumu vai koncentrāciju, skaitu iepakojumā un pārdoto iepakojumu skaitu.

 

Standarta, paplašināto un pilno pārskatu ZVA sagatavo par 3, 6, 12 mēnešiem. Individuālo pārskatu iespējams saņemt par jebkuru laika periodu, kas nav mazāks par 1 kalendāro mēnesi.

Visu pārskatu sagatavošanas termiņš –  ne vairāk kā 2 mēneši pēc attiecīgā perioda beigām.Pārskatu veidos, kuros nav atsevišķi norādītas patērētāju grupas, tiks iekļauts kopējais zāļu realizācijas apjoms Latvijā, izņemot realizāciju no lieltirgotavām uz citām lieltirgotavām.

 

Kā iegādāties statistikas pārskatu?

Klients var iegādāties statistikas pārskatu, iesniedzot ZVA iesniegumu par pārskatu pasūtīšanu un rēķina izrakstīšanu, norādot tajā pieprasāmo pārskatu veidu un rēķina izrakstīšanai nepieciešamo informāciju (lūdzam skatīt sadaļu “Norēķinu kārtība”).

Sagatavotie zāļu realizācijas dati klientam tiks nodoti elektroniskā formātā, izmantojot šifrētu datu apmaiņas pieslēgumu ZVA FTPS (File Transfer protocol over SSL) serverim pēc ZVA sūtītā rēķina apmaksas.

 

Iesnieguma forma zāļu realizācijas pārskatu pasūtīšanai

 

Iesniegumā jāsniedz:

  • informācija par klientu;
  • datu bāzes lietotāja dati;
  • kontaktpersonas.

 

Iesniegumā  lūdzam arī norādīt pārskata veidu (standarta, paplašināto, pilno vai individuālo (konkrētām zālēm/aktīvām vielām)), ko Jūs vēlaties iegādāties, kā arī laika periodu. Iesniegumu lūdzam sūtīt ZVA uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Klients slēdz līgumu “Par zāļu vairumtirdzniecības realizācijas datu sniegšanu” par zāļu, tai skaitā eksportēto, paralēli importēto un paralēli izplatīto zāļu (izņemot veterinārās zāles), vairumtirdzniecības realizācijas datiem (neietverot atsauces uz konkrētām aptiekām, zāļu lieltirgotavām, zāļu ražotājiem un importētājiem un nenorādot citus identificējošus datus).

Augšupielādējot ZVAIS sistēmā ikmēneša zāļu realizācijas datus, lūdzam pārliecināties, vai tajos nav kļūdu.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (18.p.): 

1) Zāļu realizācijas datu sniegšana (18.p.): 

  • zāļu realizācijas datu standarta pārskats (pārskatā norādīts zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kods (ATĶ kods), zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums (IIN), forma, stiprums vai koncentrācija, skaits iepakojumā, pārdoto iepakojumu skaits, apgrozījums euro) (18.1.p.):  

           - ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem (1 pārskats) (18.1.1.p.) - 497,00 EUR 

           - pusgads (1 pārskats) (18.1.2.p.) - 852,00 EUR 

           - gads (1 pārskats) (18.1.3.p.) - 1419,00 EUR 

  • zāļu realizācijas datu paplašinātais pārskats (ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju un papildus norāda zāļu saņēmēja grupu vai zāļu piederību klasifikācijas grupai) (18.2.p.):

           - ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem (1 pārskats) (18.2.1.p.) - 603,00 EUR 

           - pusgads (1 pārskats) (18.2.2.p.) - 993,00 EUR 

           -  gads (1 pārskats) (18.2.3.p.) - 1774,00 EUR 

  • zāļu realizācijas datu pilnais pārskats (ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju, norāda zāļu saņēmēja grupu un zāļu piederību klasifikācijas grupai) (18.3.p.)

           - ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem (1 pārskats) (18.3.1.p.) - 674,00 EUR 

           - pusgads (1 pārskats) (18.3.2.p.) - 1135,00 EUR 

           - gads (1 pārskats) (18.3.3.p.) - 1987,00 EUR

  • zāļu realizācijas datu individuālais pārskats (1 parametrs) (18.4.p.) - 14,00 EUR

Pēc iesnieguma zāļu realizācijas pārskatu pasūtīšanai saņemšanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu.

Veicot rēķina apmaksu ar pārskaitījumu, par “maksājuma mērķi” obligāti ir jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.
 

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Papildu informācija

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (146.13. apakšpunkts)