Pārlekt uz galveno saturu

Atļauja Latvijā kontrolējamo I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai iekļauto vielu un zāļu apritei

Atļauja Latvijā kontrolējamo I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai iekļauto vielu un zāļu apritei

 

Gadījumos, kad Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļautie augi, vielas un zāles nepieciešamas medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā arī apmācībām, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izsniedz atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai I, II un III iekļauto vielu un zāļu apritei.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu ZVA pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, un tā tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.

Lai saņemtu minēto atļauju, ZVA jāiesniedz iesniegums un ar to saistītā dokumentācija.

Iesnieguma forma norādīta Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 293 “Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai” 2. pielikumā, savukārt iesniedzamie dokumenti – iepriekš minēto noteikumu 5. punktā.

Iesniegumu un dokumentus iespējams iesniegt ZVA klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

ZVA atļauju izsniedz elektroniska vai papīra dokumenta formā pēc tam, kad klients uzrādījis dokumentu par veikto samaksu saskaņā ar ZVA publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Kas jādara pēc pakalpojuma saņemšanas?

Jāiesniedz ZVA ceturkšņa pārskats (15 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām). Pārskata formā norādāmā informācija minēta Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 293 “Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai” 46.4. apakšpunktā.

Ja personai, kura saņēmusi atļauju, nepieciešams grozīt atļaujā norādīto I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu daudzumu vai nomenklatūru, atļaujas īpašnieks ZVA iesniedz iesniegumu (2. pielikums) un dokumentus (atbilstoši noteikumu 5. punktam), ja tajos veiktas izmaiņas.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu "Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, to vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizisko un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā arī apmācībām" noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (22.p.) - 71,00 EUR 

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
 

Ja Latvijā kontrolējamo vielu I, II un III sarakstā iekļautie augi, vielas, zāles vai produkti nepieciešami valsts pārvaldes iestādes funkciju nodrošināšanai, maksa par atļaujas izsniegšanu un pārreģistrēšanu netiek piemērota.

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 293 “Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai”