Pārlekt uz galveno saturu

Klīnisko pētījumu atļaušana

Klīnisko pārbaužu iesniegumi iesniedzami Eiropas Zāļu aģentūras Klīnisko pētījumu informācijas sistēmā (CTIS).

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras (ZVA) maksas pakalpojumu cenrādim

  • Zāļu klīniskās pārbaudes iesnieguma un tam pievienotās dokumentācijas izskatīšana (43.p.) - 2100,00 EUR.

ZVA izrakstītā rēķinā tiek iekļauta gan maksa par ZVA Zāļu klīniskās pārbaudes iesnieguma un tam pievienotās dokumentācijas izskatīšanu (2100, 00 EUR), gan arī samaksa par Ētikas komitejas novērtējumu par klīniskās pārbaudes dokumentāciju – 1000,00 EUR un 210,00 EUR PVN.

  • Zāļu klīniskās pārbaudes dokumentācijas būtiskie grozījumi (45.p.):

        - protokola būtisko grozījumu izskatīšana (45.1.p.) - 300,00 EUR
        - pētnieka brošūras būtiska grozījuma izskatīšana (45.2.p.) - 300,00 EUR
        - pētāmo zāļu lietas būtiska grozījuma izskatīšana (45.3.p.) – 300 EUR
        - pacientu dokumentācijas būtiska grozījuma izskatīšana (45.4.p.) - 300,00 EUR
        - būtiska administratīva grozījuma izskatīšana (45.5.p.) – 150,00 EUR

ZVA rēķinā tiek iekļauta gan maksa par ZVA zāļu klīniskās pārbaudes būtiska grozījuma izskatīšanu, gan arī samaksa par Ētikas komitejas būtiska grozījuma izskatīšanu, ja būtiskais grozījums attiecas uz klīniskās pārbaudes protokolu un pieteikuma II daļas dokumentāciju – 200,00 EUR un 42,00 EUR PVN.

Pēc pieteikuma validācijas uz CTIS sistēmā sadaļā Proof of payment of fee norādīto e-pasta adresi ZVA nosūtīs rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

  • Labas klīniskās prakses atbilstības izvērtēšana klīnisko pētījumu centrā saistībā ar zāļu reģistrācijas iesniegumu zāļu reģistrēšanai (44.p.):

         - 1 klīnisko pētījumu centrs/saistīta institūcija (44.1.p.) - 3700,00 EUR
         - katrs nākamais centrs (44.2.p.) - 2000,00 EUR

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

 

Datu aizsardzība

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/79 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti stāšanos spēkā 2018. gada maijā klīnisko pētījumu sponsoriem cita starpā jāvērš uzmanība uz to, lai klīnisko pētījumu pētāmo personu piekrišanas dokumentos attiecībā uz personas datu apkopošanu, apstrādi un izmantošanu būtu norādīta šāda informācija:

1.   a) pārziņa un attiecīgā gadījumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;

b) attiecīgā gadījumā – datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija;

c) apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats;

d) pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1.f) apakšpunktu: apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

e) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

f) attiecīgā gadījumā – informācija, ka pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

2.   a) laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai (piem., likumdošanā noteiktais laiks);

b) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma 31. panta noteikumus;

c) tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

d) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un attiecīgās iestādes kontaktinformācija.

3.  Ja pārzinis paredz personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati tika vākti, pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informē datu subjektu par minēto citu nolūku un sniedz tam visu attiecīgo papildu informāciju.