Pārlekt uz galveno saturu

Pienākumi

Uzņēmēju galvenie pienākumi saistībā ar klasificētām vielām

               

Kopīgie pienākumi
(Ārējā/ES iekšējā tirdzniecība)

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Paziņošana par aizdomīgiem darījumiem vai pasūtījumiem

…kompetentajām iestādēm

Atbildīgās amatpersonas iecelšana
…kura nodrošina atbilstību tiesību aktiem

 

 

Objekti, kas ir droši
…pret zādzību

 

 

 

Licences saņemšana

Reģistrācijas veikšana

Reģistrācijas veikšana
…tikai eksporta gadījumā

 

 

Ārējā tirdzniecība

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Ziņošana reizi gadā kompetentajām iestādēm
…par eksportu, importu, starpniecības darbībām

Ziņošana reizi gadā par eksportu

Visu darījumu dokumentēšana un marķēšana
…un ierakstu glabāšana 3 gadus

 

Eksporta atļaujas saņemšana

…Tikai konkrētām galamērķa valstīm*

Eksporta atļaujas saņemšana*

Importa atļaujas saņemšana

 

 

 

 

ES iekšējā tirdzniecība

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Ziņošana reizi gadā kompetentajām iestādēm
…par izmantotajiem un piegādātajiem daudzumiem un par klientiem

…Tikai pēc pieprasījuma

 

Visu darījumu dokumentēšana un marķēšana
…un ierakstu glabāšana 3 gadus

 

 

Klienta deklarācijas saņemšana
…par katru vielu, norādot tās lietojumus, un par klienta nosaukumu/vārdu, uzvārdu un adresi

 

 

Piegādāšana tikai tādiem klientiem, kam ir licence

2A kategorija: piegādāšana tikai tādiem klientiem, kas ir reģistrēti

 

 

* Konkrētos gadījumos var piemērot vienkāršotas procedūras.

 

Klasificēto vielu iedalījums kategorijās uzskaitīts Regulas Nr. 273/20041 I pielikumā un Regulas Nr. 111/20052 pielikumā.

 

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par  speciālās atļaujas (licences) un reģistrācijas kartes izsniegšanu uz nenoteiktu laiku.

Atļaujas prekursoru importam un eksportam tiek izsniegtas 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Speciālo atļauju (licenci) un prekursoru operatora reģistrācijas karti izsniedz papīra dokumenta formā, kuru klients saņem ZVA, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

Atļaujas prekursoru importam un eksportam izsniedz papīra dokumenta formā (trīs eksemplāri), kurus klients saņem ZVA, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

 

Dokumenti

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un prekursoru operatora reģistrācijas karti, klients ZVA iesniedz iesniegumu.

Lai saņemtu prekursoru importa un eksporta atļauju, klients ZVA iesniedz:

  • Iesniegumu;
  • Eksporta atļaujas pieprasījumam pievienojama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtā importa atļauja (ja to paredz attiecīgās valsts likumi).

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu sūtot uz e-pastu: info@zva.gov.lv

 

Iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas 2015/10113  3. panta b apakšpunktā.

Iesniegumā prekursoru operatora reģistrācijas kartes saņemšanai norādāmā informācija noteikta Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumu Nr. 1142 “Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība” 6. punktā.

Iesniegumā prekursoru importa un eksporta atļaujas saņemšanai norādāmā informācija noteikta likuma “Par prekursoriem” 3. pantā.

 

Kas jādara pēc pakalpojuma saņemšanas?

  • 10 darbdienu laikā informēt par izmaiņām, kas saistītas ar iesniegumā norādīto informāciju.
  • Pirms darbības izbeigšanas iesniegt ZVA iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) vai reģistrācijas kartes anulēšanu un nodot ZVA speciālo atļauju (licenci) vai reģistrācijas karti nākamajā darbdienā pēc darbības termiņa beigām.
  • Nekavējoties ziņot ZVA par visiem gadījumiem, kas norāda uz to, ka prekursoru aprite var būt saistīta ar narkotisko vielu vai psihotropo vielu nelegālu ražošanu.

 

Norēķinu kārtība

Pēc iesnieguma vai atļaujas izsniegšanas tiks nosūtīts rēķins. Veicot apmaksu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

 

Papildu informācija

Likums “Par prekursoriem

Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1142 “Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība” 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.273/2004 (2004.gada 11.februāris) par narkotisko vielu prekursoriem

2 Padomes Regulas (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembrī), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm 

3 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1011 (2015. gada 24. aprīlis), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005  

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/1013 (2015. gada 25. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm