Pārlekt uz galveno saturu

Pienākumi

Uzņēmēju galvenie pienākumi saistībā ar klasificētām vielām

               

Kopīgie pienākumi
(Ārējā/ES iekšējā tirdzniecība)

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Paziņošana par aizdomīgiem darījumiem vai pasūtījumiem

…kompetentajām iestādēm

Atbildīgās amatpersonas iecelšana
…kura nodrošina atbilstību tiesību aktiem

 

 

Objekti, kas ir droši
…pret zādzību

 

 

 

Licences saņemšana

Reģistrācijas veikšana

Reģistrācijas veikšana
…tikai eksporta gadījumā

 

 

Ārējā tirdzniecība

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Ziņošana reizi gadā kompetentajām iestādēm
…par eksportu, importu, starpniecības darbībām

Ziņošana reizi gadā par eksportu

Visu darījumu dokumentēšana un marķēšana
…un ierakstu glabāšana 3 gadus

 

Eksporta atļaujas saņemšana

…Tikai konkrētām galamērķa valstīm*

Eksporta atļaujas saņemšana*

Importa atļaujas saņemšana

 

 

 

 

ES iekšējā tirdzniecība

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Ziņošana reizi gadā kompetentajām iestādēm
…par izmantotajiem un piegādātajiem daudzumiem un par klientiem

…Tikai pēc pieprasījuma

 

Visu darījumu dokumentēšana un marķēšana
…un ierakstu glabāšana 3 gadus

 

 

Klienta deklarācijas saņemšana
…par katru vielu, norādot tās lietojumus, un par klienta nosaukumu/vārdu, uzvārdu un adresi

 

 

Piegādāšana tikai tādiem klientiem, kam ir licence

2A kategorija: piegādāšana tikai tādiem klientiem, kas ir reģistrēti

 

 

* Konkrētos gadījumos var piemērot vienkāršotas procedūras.

 

Klasificēto vielu iedalījums kategorijās uzskaitīts Regulas Nr. 273/2004 pielikumā un Regulas Nr. 111/2005 pielikumā.

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par  speciālās atļaujas (licences) un reģistrācijas izsniegšanu uz nenoteiktu laiku

Atļaujas prekursoru importam un eksportam tiek izsniegtas 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Speciālo atļauju (licenci) un dokumentu par reģistrāciju ZVA iesniedzējam nosuta elektroniski triju darbdienu laikā pēc tam, kad iesniedzējs saskaņā ar ZVA maksas pakalpojumu cenrādi ir veicis samaksu par dokumentu izskatīšanu.

Atļaujas prekursoru importam un eksportam izsniedz papīra dokumenta formā (trīs eksemplāri), kurus klients saņem ZVA, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

 

Dokumenti

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un reģistrāciju, klients ZVA iesniedz Iesniegumu speciālās atļaujas (licences) darbībai ar 1. kategorijas prekursoriem un reģistrācijas darbībai ar 2. un 3. kategorijas prekursoriem saņemšanai vai pārreģistrēšanai.

Lai saņemtu prekursoru importa un eksporta atļauju, klients ZVA iesniedz:

  • Iesniegumu;
  • Eksporta atļaujas pieprasījumam pievienojama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtā importa atļauja (ja to paredz attiecīgās valsts likumi).

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu sūtot uz e-pastu: info@zva.gov.lv

Iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas 2015/1011  3. panta 2.punkta "b" apakšpunktā. Papildus izdod iekšējās kārtības noteikumus par prekursoru apriti, nosakot tajos personu, kura ir atbildīga par prekursoru aprites uzraudzību.

Iesniegumā reģistrācijas saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas 2015/1011 3. panta 2. punkta "b" apakšpunktā (izņemot 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi), x) un xi) punktā norādīto informāciju). Papildus izdod iekšējās kārtības noteikumus par prekursoru apriti, nosakot tajos personu, kura ir atbildīga par prekursoru aprites uzraudzību.

Iesniegumā prekursoru eksporta atļaujas saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas Nr. 111/2005 13.panta 1.punktā. Iesniegumā prekursoru importa atļaujas saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas Nr. 111/2005 21.panta 1.punktā.

 

Kas jādara pēc pakalpojuma saņemšanas?

  • piecu darbdienu laikā rakstveidā iesniegt ZVA informāciju, ja izmaiņas notikušas speciālās atļaujas (licences) saņēmēja vai reģistrētās personas datos, kā arī izmaiņas ir saistītas ar informāciju par atbildīgo amatpersonu.
  • ceturkšņa beigās, 15 dienu laikā elektroniski iesniegt ZVA ceturkšņa pārskatu par prekursoru apriti. Pārskata veidlapa ŠEIT.
  • Nekavējoties ziņot ZVA par visiem gadījumiem, kas norāda uz to, ka prekursoru aprite var būt saistīta ar narkotisko vielu vai psihotropo vielu nelegālu ražošanu.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim

  • Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi licences saņemšanai darbam ar prekursoriem (21.p.) - 190,00 EUR 
  • Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi prekursoru operatoru reģistrācijai (20.p.) - 171,00 EUR
  • Maksa par dokumentācijas ekspertīzi izmaiņām licencē darbam ar prekursoriem (24.p.) - 90,00 EUR
  • Maksa par dokumentācijas ekspertīzi izmaiņām prekursoru operatoru reģistrācijai (23.p.) - 71,00 EUR
  • Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi un atļaujas izsniegšanu prekursoru ievešanai un izvešanai (65.p.) - 45,00 EUR

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

 

Papildu informācija

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.273/2004 (2004.gada 11.februāris) par narkotisko vielu prekursoriem

2 Padomes Regulas (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembrī), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm 

3 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1011 (2015. gada 24. aprīlis), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005  

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/1013 (2015. gada 25. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm 

Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumi  Nr. 367 “Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība