Pārlekt uz galveno saturu

Jauna aptieka

 

Atkarībā no darbības veida izšķir trīs veidu aptiekas:

1. Vispārēja tipa aptieka – var izveidot fiziska vai juridiska persona ar noteiktiem izveidošanas un vietas izvēles ierobežojumiem, un šī aptiek drīkst izplatīt zāles un citus medicīnas produktus mazumtirdzniecībā.

2. Slēgta tipa aptieka – var izveidot tikai ārstniecības iestāde vai dienas stacionārs, un šī aptieka drīkst izplatīt zāles tikai ārstniecības iestādēs.

Vispārēja un slēgta tipa aptieka drīkst darboties tikai saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekās atļauts:

1) fasēt zāles atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

2) izgatavot zāles pēc ārstniecības iestāžu pieprasījumiem;

3) izplatīt medikamentus ārstniecības iestādēm.

Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekās aizliegts izplatīt medikamentus fiziskajām personām.

3. Veterinārā aptieka – šai aptiekai licenci izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.

 

Vispārēja tipa aptiekas atvēršana

 

Vispārēja tipa aptieku drīkst izveidot (plašāk ŠEIT)

1) Fiziska persona – farmaceits prakses vai kopprakses veidā saskaņā ar Civillikumu (kā saimnieciskās darbības veicējs) vai kā individuālais komersants;

2) Juridiska persona (kapitālsabiedrība), kuras kapitāldaļu (vismaz 50%) turētājs ir farmaceits vai kuras valdē vismaz puse no valdes locekļiem ir sertificēti farmaceiti.

Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt tikai tādā farmaceitiskās darbības vietā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • apdzīvotajā vietā (pilsētā vai ciemā) – ja nav pārsniegts maksimāli pieļaujamo aptieku skaits (apdzīvotā vietā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000, drīkst atvērt/darboties 2 vispārēja tipa aptiekas) un ne tuvāk par 500 metriem no citas funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā veic zāļu izgatavošanu vai kura strādā visu diennakti;
  • ārpus apdzīvotām vietām (pagasta vai novada lauku teritorijā) – ne tuvāk par 5 km no jau funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas.

Izņēmuma gadījumos aptieku var atvērt arī farmaceita asistents (kā individuālais komersants vai vienīgais kapitālsabiedrības īpašnieks), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 km attālumā neatrodas funkcionējoša vispārēja tipa aptieka vai tās filiāle (šādā gadījumā ZVA izsniedz terminētu vispārēja tipa aptiekas licenci uz 5 gadiem).

 

Kā saņemt vispārēja tipa aptiekas licenci?

Lai saņemtu licenci, vispirms ZVA jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu ZVA apstiprināt izvēlēto aptiekas farmaceitiskās darbības vietu.

 Iesniegumā jānorāda:

  • precīza plānotās farmaceitiskās darbības vietas adrese;
  • [ieteicams] telpu grupas, kurā tiks izvietota aptieka, kadastra apzīmējums (17 cipari);
  • ir/nav plānots aptiekā veikt speciālās darbības nosacījumus – zāļu izgatavošana aptiekā vai strādā visu diennakti

Iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumu Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 7. punktā noteiktie dokumenti.

ZVA lēmumu par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu pieņem 5 darbdienu laikā.

Informācija par pieteikto plānoto farmaceitiskās darbības vietas adresi un pieņemto lēmumu tiek publicēta ŠEIT.

Pēc pozitīva ZVA lēmuma par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu saņemšanas, komersantam ir tiesības 60 dienu laikā iesniegt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” (“Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos”, izziņa par darbiniekiem un atbildīgajām personām un izziņa, izmantot telpas farmaceitiskai darbībai).

Dokumenti tiek virzīti izskatīšanai ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē, pēc kuras ieteikuma ZVA lēmums par licences piešķiršanu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Par licences izsniegšanu (pirms tās saņemšanas) jāmaksā valsts nodeva, veicot pārskaitījumu uz Valsts kases kontu:

  • aptiekām, kuras tiek atvērtas pilsētās – 284,57 EUR
  • aptiekām, kuras tiek atvērtas ārpus pilsētām – 42,69 EUR

 

Rekvizīti 

Valsts kase

Reģ. numurs: 90000050138

LV48TREL1060000921500

TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par jaunas aptiekas licences izsniegšanu [nosaukums] novadā. 

 

Savukārt samaksa par farmaceitiskās darbības vietas (adreses) apstiprināšanu ir noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (29.p.) – 72,00 EUR.

Uz norādīto e-pasta adresi Zāļu valsts aģentūra nosūtīs rēķinu.

Rekvizīti

(Valsts nodevas apmaksa uz šo kontu nav jāveic.)

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

 

Svarīgi zināt! Speciālās atļaujas izsniegšanas gadā vispārēja tipa aptiekai netiks piemērota gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu.

 

Lēmuma un licences saņemšana, spēkā stāšanās

Lēmums par licences izsniegšanu vai atteikums izsniegt licenci tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pozitīvs Zāļu valsts aģentūras lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10. dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.

Speciālo atļauju (licenci) Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi kopā ar lēmumu.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” 

Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu 

Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās

 

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kurā pilsētā var atvērt vispārēja tipa aptieku?

Vispārēja tipa aptieku lielākajās Latvijas pilsētās (t.sk. Rīgā) šobrīd atvērt nevar, jo tajās ievērojami pārsniegts maksimāli pieļaujamo aptieku skaits pēc iedzīvotāju īpatsvara (iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku). Situācija izveidojusies vēsturiski vēl pirms aptieku izvietojuma kritēriju ieviešanas, kā arī tāpēc, ka pēdējo 10 gadu laikā pilsētās ievērojami samazinājies attiecīgajā apdzīvotajā vietā deklarēto iedzīvotāju skaits.

 

2. Kā var pārliecināties, ka 500 metru attālumā nav cita aptieka, kura strādā, kura izgatavo zāles un/vai strādā diennakti?

Attālumu mērīšanu var veikt, izmantojot kartes, kurās atzīmētas adreses un var veikt attāluma mērījumus. ZVA piedāvā klientu ērtībai izmantot ZVA izveidotu Aptieku karti dati.zva.gov.lv/aptieku-karte.

 

3. Vai slēgta tipa aptiekas farmaceitiskās darbības vietas adrese ir jāpiesaka ZVA saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16.punktā noteikto kārtību?

Pirms slēgta tipa aptiekas izveidošanas, nav jāpiesaka farmaceitiskās darbības vieta, jo slēgta tipa aptieku izveido ārstniecības iestāde vai dienas stacionārs, un tā ir šīs ārstniecības iestādes struktūvienība. 

Licences saņemšanai tiek iesniegts Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteiktais iesniegums “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” (“Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos”, izziņa par darbiniekiem un atbildīgajām personām un izziņa, izmantot telpas farmaceitiskai darbībai). Par licences izsniegšanu nav jāmaksā valsts nodeva un netiek piemērota maksa  par ZVA sniegto pakalpojumu.