Pārlekt uz galveno saturu

Jauna aptieka

 

Atkarībā no darbības veida izšķir trīs veidu aptiekas:

1. Vispārēja tipa aptieka – var izveidot fiziska vai juridiska persona ar noteiktiem izveidošanas un vietas izvēles ierobežojumiem, un šī aptiek drīkst izplatīt zāles un citus medicīnas produktus mazumtirdzniecībā.

2. Slēgta tipa aptieka – var izveidot tikai ārstniecības iestāde vai dienas stacionārs, un šī aptieka drīkst izplatīt zāles tikai ārstniecības iestādēs.

Vispārēja un slēgta tipa aptieka drīkst darboties tikai saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

3. Veterinārā aptieka – šai aptiekai licenci izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.

 

Vispārēja tipa aptiekas atvēršana

 

Vispārēja tipa aptieku drīkst izveidot:

1) Fiziska persona – farmaceits prakses vai kopprakses veidā saskaņā ar Civillikumu (kā saimnieciskās darbības veicējs) vai kā individuālais komersants;

2) Juridiska persona (kapitālsabiedrība), kuras kapitāldaļu (vismaz 50%) turētājs ir farmaceits vai kuras valdē vismaz puse no valdes locekļiem ir sertificēti farmaceiti.

Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt tikai tādā farmaceitiskās darbības vietā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • apdzīvotajā vietā (pilsētā vai ciemā) – ja nav pārsniegts maksimāli pieļaujamo aptieku skaits (apdzīvotā vietā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000, drīkst atvērt/darboties 2 vispārēja tipa aptiekas) un ne tuvāk par 500 metriem no citas funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā veic zāļu izgatavošanu vai kura strādā visu diennakti;
  • ārpus apdzīvotām vietām (pagasta vai novada lauku teritorijā) – ne tuvāk par 5 km no jau funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas.

Izņēmuma gadījumos aptieku var atvērt arī farmaceita asistents (kā individuālais komersants vai vienīgais kapitālsabiedrības īpašnieks), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 km attālumā neatrodas funkcionējoša vispārēja tipa aptieka vai tās filiāle (šādā gadījumā ZVA izsniedz terminētu vispārēja tipa aptiekas licenci uz 5 gadiem).

 

Kā saņemt vispārēja tipa aptiekas licenci?

Lai saņemtu licenci, vispirms ZVA jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu ZVA apstiprināt izvēlēto aptiekas farmaceitiskās darbības vietu.

 Iesniegumā jānorāda:

  • precīza plānotās farmaceitiskās darbības vietas adrese;
  • [ieteicams] telpu grupas, kurā tiks izvietota aptieka, kadastra apzīmējums (17 cipari);
  • ir/nav plānots aptiekā veikt speciālās darbības nosacījumus – zāļu izgatavošana aptiekā vai strādā visu diennakti

Iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumu Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 7. punktā noteiktie dokumenti.

ZVA lēmumu par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu pieņem 5 darbdienu laikā.

Pēc pozitīva ZVA lēmuma saņemšanas, komersantam ir tiesības 60 dienu laikā iesniegt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” (“Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos”, izziņa par darbiniekiem un atbildīgajām personām un izziņa, izmantot telpas farmaceitiskai darbībai).

Dokumenti tiek virzīti izskatīšanai ZVA Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdē, pēc kuras ieteikuma ZVA lēmums par licences piešķiršanu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (29.p.) – 72,00 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

Svarīgi zināt!

Speciālās atļaujas izsniegšanas gadā vispārēja tipa aptiekai netiks piemērota gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu.

Par licences izsniegšanu (pirms tās saņemšanas) jāmaksā valsts nodeva:

  • aptiekām, kuras tiek atvērtas pilsētās – 284,57 EUR
  • aptiekām, kuras tiek atvērtas ārpus pilsētām – 42,69 EUR

Valsts kases (reģistrācijas numurs: 90000050138) konts: LV48TREL1060000921500 BIC kods TRELLV22, uz kuru jāveic valsts nodevas samaksa. Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par jaunas aptiekas licences izsniegšanu [nosaukums] novadā.

Lēmuma un licences saņemšana, spēkā stāšanās

Lēmums par licences izsniegšanu vai atteikums izsniegt licenci tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pozitīvs Zāļu valsts aģentūras lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10. dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.

Speciālo atļauju (licenci) Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi kopā ar lēmumu.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” 

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Kurā pilsētā var atvērt vispārēja tipa aptieku?

Vispārēja tipa aptieku lielākajās Latvijas pilsētās (t.sk. Rīgā) šobrīd atvērt nevar, jo tajās ievērojami pārsniegts maksimāli pieļaujamo aptieku skaits pēc iedzīvotāju īpatsvara (iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku). Situācija izveidojusies vēsturiski vēl pirms aptieku izvietojuma kritēriju ieviešanas, kā arī tāpēc, ka pēdējo 10 gadu laikā pilsētās ievērojami samazinājies attiecīgajā apdzīvotajā vietā deklarēto iedzīvotāju skaits.