Pārlekt uz galveno saturu

Jauna lieltirgotava

 

Zāļu lieltirgotavas licence nepieciešama, lai varētu nodarboties ar zāļu un citu ārstniecības līdzekļu, kā arī veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču, invalīdiem domāto medicīnas preču, aptieku iekārtu, medicīnisko instrumentu un aparatūras iepirkšanu, uzglabāšanu un izplatīšanu.

Lai saņemtu cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanas vairumtirdzniecībā licenci, Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāiesniedz “Iesniegumu atbilstības novērtēšanai un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai vai pārreģistrēšanai zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai)”.

 

Iesniegšanas veidi

ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), sūtot pa pastu vai sūtot e-parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv.

 

Pēc iesnieguma speciālas atļaujas (licences) zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā pieprasījuma saņemšanas ZVA veic pārbaudi (inspekciju) farmaceitiskās darbības vietā, lai pārliecinātos, ka ka tas savā darbības vietā ievēro Eiropas Komisijas rokasgrāmatā par zāļu labu ražošanas praksi publicētos principus un pamatnostādnes.

Par katru veikto pārbaudi (inspekciju) tiek sagatavots inspekcijas kontrolziņojums, kurā norādīti pārbaudē konstatētie trūkumi, kas tiek klasificēti kategorijās – kritiski, būtiski vai citi. Definīcijas trūkumu klasifikācijai ir pieejamas LIP Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 13. pielikumā.

Uzņēmumam pēc kontroles ziņojuma saņemšanas tiek dots noteikts laiks (atkarībā no trūkumu veida un skaita), lai sagatavotu un iesniegtu ZVA korektīvo un preventīvo darbību (CAPA) plānu un liecības par trūkumu novēršanu. Pēc to izvērtēšanas ZVA var pieprasīt papildus informāciju (ja nepieciešams) vai, ja trūkumu novēršanas pasākumi plānoti un veikti efektīvi, virzīt lietu tālākai lēmuma pieņemšanai (par licences izsniegšanu/pārreģistrēšanu vai labas izplatīšanas prakses sertifikāta izsniegšanu).

Pēc licences saņemšanas komersantam ir jāinformē ZVA par licencēto darbību uzsākšanu.

Pēc šāda paziņojuma saņemšanas tiek plānota nākamās pārbaudes (inspekcijas) veikšana, lai ZVA inspektori pārliecinātos, ka farmaceitiskā darbība tiek veikta saskaņā ar labas izplatīšanas prakses prasībām.

 

Norēķinu kārtība

Pirms minētās licences izsniegšanas klientam jāmaksā valsts nodeva atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 75. punkta prasībām. Valsts nodevas samaksa tiek veikta uz valsts kases kontu: LV48TREL1060000921500, (tajā norādot – iesniedzēja farmaceitiskās darbības uzņēmuma nosaukumu, licences veidu (zāļu lieltirgotava) un saņēmēju).

Samaksa par zāļu lieltirgotavas licences izsniegšanu notiek atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim. Licenci zāļu lieltirgotavas darbībai iesniedzējam piecu darbdienu laikā nosūta uz iesniedzēja juridisko adresi vai gadījumā, ja iesniedzējs iesniegumā norādījis citu adresi korespondences saņemšanai – uz iesniegumā norādīto adresi.

Par pārbaudes (inspekcijas) veikšanu tiek sagatavots papildus rēķins saskaņā ar ZVA maksas pakalpojumu cenrāža 48.-51. punktu.

 

Papildu informācija

Administratīvā procesa likums

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība

Wholesale Distributor Authorisation