Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par piemaksām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

(Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 3. pielikumu)

1. tabula

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr.p.k.Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balvaPiemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritērijs
1.Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu vai vakanta amata pienākumu pildīšanuLīdz 30 % no mēnešalgasAmatpersonas (darbinieka) prombūtne vai vakance
2.


 
Piemaksa par papildus amata aprakstā noteiktu pienākumu pildīšanu25 % no mēnešalgaspapildus amata aprakstā noteikti pienākumi
9% - 18% no mēnešalgasiekšējo auditu veikšana
6% - 18% no mēnešalgasdarbs aģentūras pastāvīgās komisijās
Līdz 75 % (atbilstoši ieguldījumam) no ES institūcijas ieskaitītajiem finanšu līdzekļiemdarbinieka iesaiste aģentūras noslēgto sadarbības līgumu ar ES vai tās dalībvalsts institūcijām īstenošanā
3.Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti30 % no mēnešalgasdarba izpildes kvalitāte, intensitāte vai iepriekš definētu mērķu sasniegšana noteiktajā laika periodā
20 % no mēnešalgaspersoniskā iniciatīva un līdzdalība priekšlikumu īstenošanā, kas ir nodrošinājis administratīvā sloga samazināšanu, izdevumu samazināšanu, uzlabojis procesa izpildes rādītājus vai stiprina Aģentūras kapacitāti
30 % no mēnešalgaspar kvalitatīvu deleģētā darba izpildi, kas saistīts ar Aģentūras noslēgto sadarbības līgumu ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts institūcijām, vai starptautisko organizāciju, īstenošanu, ja par to realizāciju aģentūra nesaņem finašu līdzekļus no Eiropas Savienības institūcijām
4.Naudas balvaLīdz 100% no mēnešalgassakarā ar aģentūras gadadienu
darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērādarbiniekam darba karjeras aģentūrā 5, 10, 15,  20, utt. gadu jubileja
50% - 100% no mēnešalgaspar ieguldījumu konkrēta aģentūras izvirzīta mērķa sasniegšanā vai starptautiska darba uzdevuma izpildē
5.Prēmija55%, 65% vai 75% no mēnešalgas, atbilstoši darba izpildes novērtēšanas rezultātamikgadējā darba izpildes novērtēšana

 

 

2. tabula

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.
p.k.
Sociālās garantijas veidsSociālās garantijas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1.Papildatvaļinājums3 - 10 darba dienasdarba stāžs aģentūrā, ieņemamais amats un darba izpildes novērtēšanas rezultāts
1 - 3 darba dienasAprūpē esoši viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem vai trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem
2.Mācību atvaļinājumslīdz 10 vai līdz 20 darba dienāmsemestru pārbaudījumu kārtošana vai promocijas darba izstrāde, studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošana
3.Atvaļinājuma pabalsts30% - 50% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas atbilstoši ikgadējās darba izpildes novērtēšanas rezultātamIkgadējais atvaļinājums, darba stāžs aģentūrā un darba izpildes novērtēšanas rezultāts
4.Likumā atļautā neierašanās darbāviena dienapirmā skolas diena, ja darbinieka bērns uzsāk skolas gaitas 1.–4. klasē
izlaiduma diena, darbiniekam vai viņa bērnam absolvējot izglītības iestādi
trīs dienasstāšanās laulībā
divas dienaslaulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāve
viena dienaasins vai asins komponentu nodošana, ārstniecības iestādes izsniegta izziņa
5.Pabalstsvalstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērālaulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāve
45 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgasapgādībā esošs bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam
6.Atlaišanas pabalstsviena līdz trīs mēnešu vidējās izpeļņas apmērādarba devēja uzteikums un atlaišana no ieņemamā amata, darba stāžs aģentūrā
7.Mācību maksas kompensācijalīdz 30 % no gada mācību maksasamata pienākumu izpildei nepieciešamas mācības
8.Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu apmaksa100% no kvalifikācijas paaugstināšanas kursu, semināru u.c. maksasamata pienākumu izpildei nepieciešamā kvalifikācijas celšana
9.Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija72,00 euro gadāārsta atzinums, ka darbiniekam darba veikšanai ir nepieciešami medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles, lēcas)
10.Veselības apdrošināšanapolises prēmija līdz 213,43 euro gadā.darbiniekiem, kuri nostrādājuši aģentūrā vismaz 3 mēnešus