Pārlekt uz galveno saturu

Svarīgākais no Zāļu drošuma komitejas sanāksmes 8.–11. aprīlī

22.04.2024.

Glikagonam līdzīgā peptīda-1 receptoru agonisti (GLP-1) – dulaglutīds, eksenatīds, liraglutīds, liksizenatīds un semaglutīds

Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* ir secinājusi, ka pieejamie pierādījumi neapstiprina glikagonam līdzīgā peptīda-1 receptoru agonistu (GLP-1) lietošanas cēloņsakarību ar pašnāvnieciskām un pašsavainošanās domām vai darbībām.  GLP-1 receptoru agonisti tiek lietoti 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, un daži no tiem ir apstiprināti svara regulēšanai pieaugušajiem ar aptaukošanos vai lieko svaru noteiktās situācijās.

Vērtēšana sākās 2023. gada jūlijā pēc ziņojumu saņemšanas par pašnāvnieciskām un pašsavainošanās domām no cilvēkiem, kas lietoja liraglutīdu un semaglutīdu.  2023. gada novembrī PRAC pieprasīja papildu datus no zāļu ''Ozempic'', ''Rybelsus'', ''Wegovy'', ''Victoza'', ''Saxenda'', ''Xultophy'', ''Byetta'', ''Bydureon'', ''Lyxumia'', ''Suliqua'' un ''Trulicity'' reģistrācijas apliecību īpašniekiem.

EZA Zāļu drošuma komiteja arī analizēja nesen veikta pētījuma1 rezultātus. Šai pētījumā  lielā elektronisko veselības ierakstu datubāzē tika pētīta pašnāvniecisku domu sastopamība pacientiem ar lieko svaru un 2. tipa cukura diabētu, kas diabēta vai liekā svara ārstēšanai lietoja semaglutīdu vai citus ne-GLP-1 receptoru agonistus. Pētījumā netika konstatēta cēloņsakarība starp semaglutīda lietošanu un domām par pašnāvību.

Citu pētījumu veica EZA2, kurā, balstoties uz elektroniskiem veselības ierakstiem,   tika pētīts ar pašnāvību un pašsavainošanos saistītu notikumu risks cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu. Rezultāti neapstiprināja cēloņsakarību starp GLP-1 receptoru agonistu lietošanu un šo risku.

Balstoties uz izskatītiem pieejamiem datiem no neklīniskiem pētījumiem, klīniskiem pētījumiem, pēcreģistrācijas uzraudzības un izpētes,   PRAC uzskata, ka nav pamata atjaunināt zāļu aprakstu.

Zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki turpinās rūpīgi uzraudzīt šos nevēlamos notikumus, ietverot datus no jaunām publikācijām, un ziņos par visiem jauniem pierādījumiem periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumos (PSUR).

 

Jauna drošuma informācija veselības aprūpes speciālistiem: ieteikums EZA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai (CHMP) par jaunajām ''Rybelsus'' tabletēm (iekšķīgi lietojams semaglutīds)

Zāles ''Rybelsus'' ir paredzētas nepietiekami kontrolēta 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem papildus diētai un fiziskām aktivitātēm, lai uzlabotu glikēmijas kontroli.

Saistībā ar pašlaik izskatāmo pieteikumu, lai ieviestu jaunas stipruma devas Rybelsus tabletes,  tika lūgts PRAC padoms par plānoto veselības aprūpes speciālistu informēšanu un komunikācijas plānu. Komiteja vienojās par vēstules veselības aprūpes speciālistam (VVAS) saturu, kuras mērķis ir informēt par atšķirībām starp pašreizējo un jauno zāļu formulu.

Saskaņotais VVAS saturs tiks nosūtīts CHMP apstiprināšanai. Pēc jaunā pieteikuma par zāļu formulas maiņu izskatīšanas un pozitīva CHMP atzinuma gadījumā zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki atbilstoši saskaņotam komunikācijas plānam nosūtīs šo VVAS veselības aprūpes speciālistiem. VVAS tiks  publicēta EZA tīmekļvietnē Direct healthcare professional communications un ES dalībvalstu, to vidū Latvijas nacionālos reģistros (National registers).

 

Terminu skaidrojums:

Drošuma signālu izvērtēšana. Drošuma signāls ir informācija, kas liecina par potenciālu jaunu cēloņsakarību vai zināmas saistības starp zālēm un nevēlamu notikumu jaunu aspektu, kuru gadījumā nepieciešama tālāka izvērtēšana. Drošuma signāliem var būt vairāki izcelsmes avoti, piemēram, spontāni ziņojumi, klīniskie pētījumi un zinātniskā literatūra. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Signālu vadība”.

Periodiski atjaunināmie drošuma ziņojumi (saīsinājumā – PSUR) ir ziņojumi, kurus sagatavo reģistrācijas apliecības īpašnieks, lai raksturotu globālo drošuma pieredzi noteiktu zāļu lietošanā konkrētā laikā periodā pēc šo zāļu reģistrācijas. PSUR ziņojumi par zālēm, kuras satur vienu aktīvo vielu vai identisku aktīvo vielu kombināciju, bet kurām ir atšķirīgas reģistrācijas apliecības un kuras ir reģistrētas dažādās ES dalībvalstīs, tiek vērtēti kopā vienotās vērtēšanas procedūras ietvaros. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Periodiski atjaunināmie drošuma ziņojumi: jautājumi un atbildes”.

Riska pārvaldības plāni (saīsinājumā – RMP) ir ar zālēm saistīto risku identificēšanai, raksturošanai, novēršanai vai mazināšanai paredzēto darbību un intervenču detalizēts apraksts. Uzņēmumiem ir pienākums iesniegt riska pārvaldības plānu EZA kopā ar zāļu reģistrācijas pieteikumu. Riska pārvaldība plāni tiek pastāvīgi atjaunināti zāļu dzīves cikla laikā, kļūstot pieejamai jaunai informācijai. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Riska pārvaldības plāni".

Pēcreģistrācijas drošuma pētījumi (saīsinājumā – PASS) ir pētījumi, kas tiek veikti pēc zāļu reģistrācijas, lai iegūtu plašāku informāciju par šo zāļu drošumu vai noteiktu riska vadības pasākumu efektivitāti. PRAC izvērtē pēcreģistrācijas drošuma pētījumu protokolus (ar pētījuma organizāciju saistītos aspektus) un rezultātus. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Pēcreģistrācijas drošuma pētījumi”.

Kopienas vērtējumprocedūra tiek izmantota, lai risinātu tādus jautājumus kā bažas par zāļu vai zāļu grupas drošumu vai guvumu un risku attiecību. Ar zāļu drošumu saistītas kopienas vērtējumprocedūras gadījumā dalībvalsts vai Eiropas Komisija pieprasa PRAC veikt konkrētu zāļu vai zāļu grupas zinātnisko izvērtēšanu ES vārdā. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Kopienas vērtējumprocedūras”.

Pandēmijas kopsavilkuma drošuma ziņojumi ieviesti Covid-19 vakcīnu pastiprinātās drošuma uzraudzības ietvaros. Šie ziņojumi papildina PSUR iesniegšanu. Plašāka informācija sadaļā: EZA Covid-19 vakcīnu farmakovigilances plāns.

 

Pašreizējās kopienas vērtējumprocedūras

Procedūra

Statuss

Jaunākā informācija

Hidroksiprogesteronu saturošas zāles - kopienas vērtējumprocedūra saskaņā ar 31. pantu

Tiek veikta vērtēšana

EZA Zāļu drošuma komiteja turpina vērtēšanu


 *PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) - EZA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja jeb saīsināti - EZA Zāļu drošuma komiteja

1 Wang, W., Volkow, N.D., Berger, N.A. et al. Association of semaglutide with risk of suicidal ideation in a real-world cohort. Nat Med 30, 168–176 (2024).

2 Association between exposure to GLP-1 receptor agonists and risk of suicide-related and self-injury-related events | HMA-EMA Catalogues of real-world data sources and studies (europa.eu)