Pārlekt uz galveno saturu

Kontrolei tiek pakļauts primidons

28.10.2022.

Informējam, ka kontrolei tiek pakļauta viela primidons. Viela primidons uzskatāma par likuma “Par Kriminālikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikumā Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā iekļautās vielas fenobarbitāls struktūranalogu. Tādejādi, saskaņā ar “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums” (turpmāk – Narkotiku likums) 3. panta trešās daļas 5. punktu primidons pakļaujas kontrolei kā Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautā viela.

Narkotiku likuma 3. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā kontrolē Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā iekļauto narkotisko un psihotropo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (arī atvasinājumu, izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus), kā arī zāles, kas satur minētajos sarakstos iekļautās narkotiskās un psihotropās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi.

Saskaņā ar Latvijas zāļu reģistra datiem Latvijā nav reģistrētas cilvēkiem paredzētas zāles ar aktīvo vielu primidons (ATĶ kods: N03AA03), tomēr Latvijā pacientiem tiek izplatītas nereģistrētas vielu primidons saturošas zāles, pamatojoties uz Farmācijas likuma 10. panta septītās daļas “a” un “b” apakšpunktu.

Darbība ar Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļauto vielu primidons atļauta, ja atbilstoši Narkotiku likuma 9. panta prasībām:

  • aptiekā, zāļu lieltirgotavā un zāļu ražošanā - saņemta speciāla atļauja (licence) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta,
  • aktīvo vielu ražotājs, importētājs vai izplatītājs darbību veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) aktīvo vielu ražošanai, importēšanai vai izplatīšanai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām ir atļauta. Minētā licence nav nepieciešama personām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai zāļu vai veterināro zāļu ražošanā, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām ir atļauta.

Pamatojoties uz Narkotiku likuma 18. pantu Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā iekļauto vielu un zāļu importu un eksportu drīkst veikt tikai ar Zāļu valsts aģentūras izsniegtu un ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošu ikreizēju atļauju.

Papildus vēršam uzmanību, ka, pamatojoties uz 2005. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 2.2. apakšpunktu, aktīvo vielu primidons saturošas zāles ir jāizraksta uz īpašās receptes.