Pārlekt uz galveno saturu

Spēkā stājās grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

04.10.2022.

Informējam, ka 2022. gada 4. oktobrī stājās spēkā Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1518 (2022. gada 29. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (turpmāk tekstā - Regula Nr. 2022/1518).

Saskaņā ar Regulu Nr. 2022/1518 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm, 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoriem:

  • etil-alfa-fenilacetoacetāts (EAPA) (KN kods Ex29183000; CAS Nr. 5413-05-8);
  • metil 3-okso-2-(3,4-metilēndioksifenil)butanoāts (MAMDPA) (KN apzīmējums - metil 3-okso-2-(3,4-metilēndioksifenil)butanoāts; KN kods Ex29329900;  CAS Nr. 1369021-80-6).

Tādejādi attiecībā uz iepriekš minētajām vielām piemērojami stingrāki kontroles un uzraudzības pasākumi - tās nepieciešams glabāt paaugstinātas drošības telpās un ikvienam komersantam, kas darbojas ar šīm vielām nepieciešama speciālā atļauja (licence).

 

Papildu informācija

Regulas (EK) Nr. 273/2004 (2004. gada 11. februāris) par narkotisko vielu prekursoriem konsolidētā versija

Regulas (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembris), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm