Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Fizioterapeita slēdziena izvirzīšana un formulēšana, fizioterapijas mērķu formulēšana un terapijas plānošana

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Fizioterapeita slēdziena izvirzīšana un formulēšana, fizioterapijas mērķu formulēšana un terapijas plānošana

 

Ievads

Fizioterapija ir atsevišķa veselības aprūpes nozare, kas ietver sevī gan pacienta novērtēšanas un analīzes medicīniskās tehnoloģijas (turpmāk - MT), gan dažādas ārstēšanas MT. Fizioterapijas MT tiek plaši pielietotas un ir efektīvas dažādu pacientu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. Tās ir drošas, neinvazīvas, ētiskos principus respektējošas. Pētījumi ir apstiprinājuši, ka fizioterapijas MT atbilstoša un agrīna pielietošana, ir ekonomiski izdevīga vairāku saslimšanu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā.

Lai varētu veikt pilnvērtīgu pacienta novērtēšanu, kas tālāk kalpotu par pamatu terapeitisko mērķu un ārstēšanas tehnoloģiju izvēlē, fizioterapeitam ir nepieciešams gūt priekšstatu par pacienta funkcionālajām spējām un ar veselību saistīto dzīves kvalitāti, nepieciešams iegūt izpratni par pacienta spējām veikt dažādas fiziskas aktivitātes un iesaistīties ikdienas aktivitātēs (t.sk., darbā, brīvā laika nodarbēs).

Pacienta aktivitāšu un dalības izvērtēšanā un analīzā iegūtie rezultāti, kopā ar pārējo pacienta komplekso izvērtējumu, ļauj plānot mērķtiecīgu un efektīvu terapijas procesu. Minētie papildinājumi ļautu sakārtot un izprast fizioterapijas pakalpojumu saturu un uz pierādījumiem balstītās fizioterapijas MT.

Lai tiktu realizēts mērķtiecīgs un efektīvs fizioterapijas process, nepieciešams formulēt slēdzienu par pacienta funkcionālo stāvokli un izvirzīt atbilstošus ārstēšanas mērķus.

Lai varētu spriest par ārstēšanas rezultātiem, nepieciešama atkārtota pacienta izvērtēšana, kas ļautu spriest par funkcionālā stāvokļa izmaiņām un aktivitāšu / dalības uzlabojumu ārstēšanas rezultātā.

MT pielietošanas nosacījumi

Balstoties uz izmeklēšanas rezultātā iegūtajiem datiem un to analīzi, tiek izvirzīts un formulēts fizioterapeita slēdziens. Pamatojoties uz slēdzienu, kā arī ņemot vērā pacienta vēlmes un citus ietekmējošos faktorus (piem., sociālekonomiskos), tiek izvirzīti fizioterapijas mērķi un balstoties uz tiem plānots ārstēšanas process. Būtiski, lai fizioterapijas mērķi būtu integrēti pacienta kopējā ārstēšanas un rehabilitācijas plānā.

Fizioterapeita slēdziens un fizioterapijas mērķi tiek izvirzīti un formulēti katram pacientam, neatkarīgi no pacienta klīniskās diagnozes vai funkcionālā stāvokļa.

MT procedūras (metodes) apraksts

Fizioterapeita slēdziens tiek izvirzīts kritiskās domāšanas procesā, integrējot zināšanas, pieredzi un izmeklēšanas rezultātus. Fizioterapeita slēdziens tiek formulēts, izmantojot atbilstošu terminoloģiju, un ietver pacienta galvenās problēmas.

Tiek izvirzīti un formulēti fizioterapijas mērķi, kas vērsti uz pacienta problēmu risināšanu. Tiek izvirzīti īstermiņa mērķi (jeb sākotnēji/ primārie mērķi) un ilgtermiņa mērķi (jeb tālākie/ sekundārie). Uzsākot ārstēšanu, tiek plānota atkārtota pacienta izvērtēšana, lai novērtētu mērķu sasniegšanu un pārvērtēšanu vai maiņu. Fizioterapijas mērķi var tikt mainīti, mainoties pacienta vispārējam veselības stāvoklim vai aktuālajai situācijai.

Izvirzot fizioterapijas mērķus tiek ņemts vērā, vai kopējās ārstēšanas un rehabilitācijas mērķis ir vērst uz pacienta funkcionālā stāvokļa uzlabošanu un zaudēto funkciju atgūšanu, vai uz funkcionālā stāvokļa saglabāšanu un zaudēto funkciju kompensāciju, vai uz veselības veicināšanu un funkcionālo spēju veicināšanu.

MT nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1. Personāls. Lai veiktu medicīnisko tehnoloģiju nepieciešamas zināšanas un prasmes fizioterapijas izmeklēšanas un analīzes testu interpretācijā, zināšanas un izpratne par patoloģiju, funkciju ierobežojumu, zināšanas vispārējā klīniskajā medicīnā, ārstēšanā un rehabilitācijā, klīniskā darba pieredze, kritiskā domāšana. Var veikt ārstniecības personas, kas apguvušas minētās zināšanas un iemaņas un kuriem ir nepieciešamā klīniskā pieredze: fizikālās un rehabilitācijas terapijas ārsti, sertificēti fizioterapeiti (pamata izglītības programmā apgūtas zināšanas, prasmes un 2 gadu klīniskā darba pieredze fizioterapijā).

2. Medicīniskās ierīces. MT realizācijai izmanto Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces un metodes (medicīniskās tehnoloģijas).

3. Telpas un to tehniskais nodrošinājums.

MT realizē telpās kas atbilst Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām specialista kabinetam ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē. Nav nepieciešams specifisks tehniskais nodrošinājums.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                                            D.Šmite

Rīga, 10.06.2011

 

MT 13-004