Ārstniecības iestādes vigilances sistēmas signālziņojums par negadījumu, kas saistīts ar medicīnisku ierīci
 

Aģentūra reģistrē un novērtē visus saņemtos negadījumu ziņojumus, kontrolē, kā notiek negadījumu izmeklēšana un uzrauga ražotāju veikto darbību atbilstību. Gadījumā, ja Latvijā notikuša negadījuma izmeklēšanas procesā tiek apstiprināta, ka ir nepieciešamas korektīvās darbībās, Aģentūras pienākums ir informēt par negadījumu arī pārējās ES dalībvalstu kompetentās institūcijas un Eiropas Komisiju.