Orgānu drošums – Gala ziņojums par nopietnu nevēlamu blakni vai nopietnu nevēlamu notikumu
Final Report of serious adverse events or reactions

1. Ziņotāja valsts:
Reporting Member State:
2. Ziņojuma identifikācijas numurs:
Report identification number:
LV-
3. Ziņotāja kontaktinformācija (norāda tālruņa numuru, e-pasta adresi un faksa numuru (ja ir)):
Contact details of the reporter (competent authority or delegated body in the reporting Member State, telephone, e-mail and, when available, fax):
4. Ziņošanas datums:
Reporting date:
laiks:
time:
5. Sākotnējā ziņojuma identifikācijas numurs:
Identification number(s) of initial report(s):
LV-
6. Gadījuma apraksts:
Description of case:
7. Iesaistītā(-ās) valsts(-is):
Involved Member States:
8. Izmeklēšanas rezultāts un galīgais atzinums:
Outcome of the investigation and final conclusion:
9. Veiktie preventīvie un korektīvie pasākumi:
Preventive and corrective actions taken:
10. Secinājumi/turpmākā rīcība (norāda, ja nepieciešams):
Conclusion/Follow-up, if required: