Pārlekt uz galveno saturu

Telpu noma

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka:

1) tiešās valsts pārvaldes iestāžu iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem turpmāk pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiks tikai elektroniskā formā. Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm šī norma tiks piemērota no 1.oktobra, savukārt no 2020.gada 1.jūlija norma tiks piemērota arī kapitālsabiedrībām.

2) turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepriekš šī informācija bija pieejama katra pasūtītāja tīmekļvietnes sadaļā “Iepirkumi”. Šī norma ir attiecināma uz visiem iepirkumiem neatkarīgi no piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā) un neatkarīgi no pasūtītāja veida (valsts vai pašvaldību iestāde, kapitālsabiedrība vai cita atvasināta publiska persona).

Ņemot vērā iepriekš minēto, visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/546!


Saskaņā ar Ministru kabineta

2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191

 

Arhīva telpu nomas sludinājums

 

1.Nomnieks

Zāļu valsts aģentūra

Reģ. Nr. – 90001836181

Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003

 

2. Kontaktpersona

Jānis Jaunzems

Administratīvās nodaļas

Saimnieciskā nodrošinājuma sektora vadītājs

tālr. 26371776, e-pasts: janis.jaunzems@zva.gov.lv

3. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta

 

Rīgas pilsēta un Rīgas reģions līdz 50 km rādiusā no Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

4. Nomas objekta lietošanas mērķis

Telpas paredzētas dokumentu uzglabāšanai un apstrādei

5. Paredzamais nomas līguma termiņš

01.10.2020.-30.09.2032.

Minimālais nomas līguma termiņš nevar būt īsāks par 8 gadiem.

6. Nepieciešamā telpu  platība

Kopā: 900-1100m2, no kuriem:

vismaz 500 m2 (telpas, kuru pieļaujamā pamatnes/pārseguma slodzes izturība ir ne mazāka par 1300 kg/m2.

aptuveni 600 m2 (telpas, kuru pieļaujamā pamatnes/pārseguma slodzes izturība ir ne mazāka par 800 kg/m2).

Jebkuras piedāvātās telpas platība nedrīkst pārsniegt 200 m2 vienā nodalījumā.

7. Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis

Telpām ir jābūt labā tehniskā stāvoklī – izremontētām. Ēkas energoefektivitātes rādītāju atbilstība Energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām - ne zemāk par F klasi.  Kopējais enerģijas patēriņš ne lielāks kā 280 kWh/m2 gadā.

8. Citas prasības

Telpām jāatrodas ēkas cokolstāvā, pirmajā vai otrajā stāvā, ar atsevišķu ieeju. Ja tiek piedāvātās telpas augstāk par 2.stāvu, ēkā jābūt ierīkotam kravas liftam. Pie ēkas ieejas, kāpņu telpas vai telpas durvīm jābūt plašai asfaltētai vai bruģētai piebrauktuvei autotransporta novietošanai kravu iekraušanai un izkraušanai. Telpu ieejas durvju platumam jābūt vismaz 900mm. Telpu grīdas pamatnes/pārseguma slodzes izturībai jābūt ne mazākai par 1300 kg/m2 priekš mobilajiem arhīva plauktiem, un ne mazāk par 800 kg/m2 stacionārajiem arhīva plauktiem. Telpām jābūt aprīkotām ar šādām inženierkomunikācijām:

a)elektroapgāde ar atsevišķu skaitītāju,slēgta tipa elektroinstalāciju Gaismas ķermeņiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā telpu griestu platībā. Elektrības kontaktiem jābūt hermētiski noslēdzamiem.

b) centrālā vai automatizēta autonomā apkure ar atsevišķu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju un iespēju regulēt apsildes konvektoru siltumatdevi visās telpās.

c) ūdensapgāde un kanalizācija (pieslēgums ar izlietni un WC lietošanas kārtībā),

d) Telpām jābūt ar dabisko vai piespiedu ventilāciju, nodrošinot pietiekamu gaisa apmaiņu.

Telpām jāatbilst ugunsdrošības prasībām, nodrošinot vismaz divu stundu ugunsizturību, ievērojot nomneieka, paredzamo telpās uzglabājamo arhīva materiālu  kopējo ugunsslodzi ~600 MJ/m2.

Telpu apdares risinājumos jābūt  izmantotiem materiāliem ar termisko un higroskopisko kapacitāti, kas neizstaro kaitīgas vielas, nepiesaista putekļus un ekspluatācijas vai ugunsgrēka laikā nesadalās, izdalot kaitīgas vielas.  Telpu grīdām jābūt  ar līdzenu betona pamatni, kā arī ar antistatisku un antiseptisku pārklājumu, lai tās būtu viegli kopjamas.

Telpām jābūt aprīkotām ar apsardzes signalizācijas sistēmu (ar kustību sensoriem un piekļuves kontroles ierīcēm. Telpām jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības signalizācijas sistēmu (sertificētiem karstuma un dūmu detektoriem, ugunsdzēšamajiem aparātiem vai automatizētajām dzēšanas sistēmām.  Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmām jābūt pieslēgtām pie apkalpojošās līgumorganizācijas centrālās pults. Iznomātajām telpām jānodrošina tehniskās apsardzes pakalpojums ar operatīvās  ekipāžas  ierašanos objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, ne ilgāk kā 5 minūšu laika periodā (24/7).

Iznomātājam jānodrošina kompleksa ēkas un telpu apsaimniekošana,  t.sk. telpu un piebraucamo ceļu uzkopšana (sniega tīrīšana), nepieļaujot pelējuma, insektu un grauzēju klātbūtni un putekļu uzkrāšanos iznomātajās telpās.

Ja piedāvātajās telpās ir logi, iznomātājam jānodrošina risinājumi tiešas saules gaismas ietekmes novēršanai,  uzstādot slēģus, speciālus pārklājumus uz logu stikliem vai blīvas, siltumu atstarojošas žalūzijas.

Nomas objekta teritorijai jābūt brīvi pieejamai vai jānodrošina nepieciešamo caurlaižu, atļauju izsniegšana nomnieka personālam un transportam (ja to paredz nekustamā īpašuma lietošanas noteikumi).

Nekustamajam īpašumam jābūt apdrošinātam.

Visām iepriekšminētajām izmaksu pozīcijām, t.sk. apsaimniekošanas pakalpojumu un nekustamā īpašuma nodokļa izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā telpu nomas maksā. Papildus nomas maksai tiks veikti maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

9. Nomas piedāvājuma iesniegšana, termiņš un vieta

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2020.gada 30.jūnijam plkst.10.00, aizlīmētā aploksnē (ja piedāvājumu iesniedz papīra formā), uz kuras jānorāda telpu iznomātājs, atsauce uz nomas sludinājumu un atzīme “Neatvērt līdz 2020.gada 30.jūnija plkst.10.00”. Nekustamā īpašuma nomas objekta piedāvājumi jāiesniedz saskaņā ar ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS mājas lapā publicēto "TELPU NOMAS SLUDINĀJUMU" un nomas sludinājuma pielikumā esošo formu, pievienojot prasību izpildi apliecinošo dokumentu kopijas - https://www.zva.gov.lv/Par mums/Publiskie iepirkumi/Telpu noma.

Piedāvājumus papīra formā var iesniegt Rīgā, Jersikas ielā 15, (pastkaste pie galvenās ieejas) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, vai nosūtot piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv.

 

 

10. Papildus informācija

Sludinājums sastādīts un telpu nomas piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

11. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā telpu nomas kopējās izmaksas (t.sk. pārcelšanās u.c. saistītās izmaksas ) 10 gadu periodam.

Nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, Nomnieks veiks telpu apskati klātienē. Nomniekam ir tiesības noraidīt telpu nomas piedāvājumu vai samazināt nomājamo telpu platības, ja telpu apsekošanas rezultātā tiks konstatēts, ka piedāvātās telpas  neatbilst kādai no nomnieka izvirzītajām prasībām. Uzsākot telpu iznomāšanu un arhīva pārcelšanas procesu, nomnieks veiks nomas maksājumus tikai par faktiski izmantotajām platībām.

12. Publikācijas

Saskaņā ar 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu, nomas sludinājums ir publicēts valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustāmie īpašumi” tīmekļa vietnē.

Papildus sludinājuma publikācija ievietota ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS mājas lapā - https://www.zva.gov.lv/Par mums /Publiskie iepirkumi/Telpu noma

 

Pielikums

nomas sludinājumam

 

Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

 

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________________________________

Pretendenta rekvizīti: ___________________________________________________________________________

Pretendenta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese: ___________________________________________________________________________

 

Nr.
p.k.

Pieprasītā informācija

Iznomāšanas pretendenta sniegtā informācija

(jāaizpilda izvērsti pretī katram punktam)

1.

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis

 

2.

Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs

 

3.

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu

 

4.

Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu

 

5.

Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā, ja attiecināms

 

6.

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām uzturēšanas izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 mēnešiem

 

7.

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā:

 

7.1.

nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas saskaņā ar nomas sludinājumā norādītajām apsaimniekošanas pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas

 

7.2.

nomnieka nomas sludinājumā norādīto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas (atšifrējot pa pozīcijām)

 

7.3.

komunālo pakalpojumu izmaksas

 

7.4.

kapitālieguldījumi, ja tādi ir nepieciešami

 

 

Pielikumi:

1)         Telpu un ēkas fotofiksācijas (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi);

2)         Dokuments, kas apliecina telpu grīdas pamatnes/pārseguma slodzes izturību atbilstoši sludinājuma 6.punkta prasībai;

3)         Ēkas energosertifikāta vai citu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši sludinājuma 7.punkta prasībai;

4) Apliecinājumu, ka Pretendenta piedāvātās telpas atbilst nomnieka izvirzītajām prasībām.

 

Pretendenta kontaktinformācija:

 

Pretendenta nosaukums________________________________________________________

juridiskā adrese: _____________________________________________________________

faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) _____________________________________________

tālruņa numuri, e-pasta adrese _______________________________________________

 

Pretendenta paraksta tiesīgās personas (vai pilnvarotās personas) _________________________

amats, vārds, uzvārds, paraksts.

 

 

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)