Pārlekt uz galveno saturu

UZRAUDZĪBAS AUDITORS

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu -

uzraudzības auditors

(uz nenoteiktu laiku, vakance no 02.10.2023.)


Amata mērķis: Nodrošināt Zāļu valsts aģentūras (Aģentūra) iekšējā audita sistēmas un risku pārvaldības sistēmas darbību. Nodrošināt stratēģiskās plānošanas dokumentu sagatavošanu un veikt tā izpildes uzraudzību.
 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt nepieciešamos iekšējā audita un riska pārvaldības sistēmu dokumentus;
 • organizēt un veikt Aģentūras iekšējos auditus saskaņā ar apstiprinātiem auditu plāniem, koordinēt Aģentūras iekšējo auditoru grupas darbu;
 • Koordinēt ārējo atbilstības novērtēšanas pasākumu norisi Aģentūrā un to ieteikumu izpildes uzraudzību, t.sk. sadarbībā ar kvalitātes vadītāju koordinēt uzraudzības auditu norisi Aģentūras sertifikācijai/resertifikācijai atbilstoši ISO 9001, ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 27001 standartu prasībām;
 • uzraudzīt Aģentūras integrētās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību normatīvo aktu, vadlīniju un standartu prasībām; 
 • organizēt un veikt Farmakovigilances sistēmas auditu saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām;
 • Koordinēt un nodrošināt sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju – personas datu aizsardzības speciālista pienākumu izpildītāju, lai Aģentūrā īstenotu personas datu aizsardzību atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties Eiropas Savienības kompetento institūciju savstarpējās salīdzināšanas (BEMA) projektos. Organizēt un koordinēt BEMA pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu;
 • Organizēt Aģentūras stratēģiskās plānošanas dokumentu sagatavošanu un veikt tā izpildes uzraudzību.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vadībzinību jomā (bakalaura grāds) vai 2.līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar praktiskā darba pieredzi kvalitātes vadības vai iekšējā audita jomā un/vai kvalitātes vadītāja vai iekšējā auditora sertifikātu;
 • vēlama profesionālā pieredze iekšējā audita vai kvalitātes vadības sistēmu vadības jomā;
 • zināšanas par standartiem (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025), pieredze to integrētā piemērošanā;
 • valodu zināšanas - latviešu valodas zināšanas - augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1); angļu valodas zināšanas - vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2);
 • datorprasmes - prasme strādāt ar biroja programmām MS Word, MS Excel un  biznesa procesu pārvaldības un attēlošanas rīkiem (piemēram, MS Visio, iGrafx).

Augsti novērtēsim:

 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties;
 • prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā, precizitāti;
 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu;
 • spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasmi organizēt savu darbu;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • modernu, uz attīstību vērstu darba vidi;
 • regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā;
 • iespējas piedalīties starptautiskajos projektos;
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem;
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.


 

Darbinieka amatam noteikts 18. “Iekšējais audits”, II līmenis un mēnešalga no 1178 līdz 1570 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2023.gada 29.septembrim sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.